36.

Rytíři a města strany Táborské posílají Pražanům zápis sjezdu swého Píseckého.

W Písku, 1426, 6 Febr. (Z rkp. města Pražsk.)

Múdrým a opatrným purkmistróm, konšelóm i obci welikého, nowého a menšieho měst Pražských, nám w boze milým.

Službu swú hotowú napřed předsieláme, s upřiemnú žádostí wšeho dobrého a spasitedlného. Páni a bratřie nám w boze milí! Jakož na tom znamenitém a slawném sněmu u wás w Praze pán buoh pro naše i jiné lidí hřiechy moci zřiezené swětské i jiných řáduow křesťanských k pozdwižení nedopustil jest wyzdwihnúti; a my znamenajíce, že ač časem jedniem které wěci dobré a bohu libé jíti nemohú, wšak neslušie wždy jinými časy o dobré přestati pracowati do božieho nad námi wšech smilowánie; a jakož wám jest i mnoho jiným dobrým lidem na tom sněmu u wás oznámeno, kterak my w krajích swých umienili sme sněm swuoj mieti, kterýžto sme den S. Doroty nynie minulé w městě Piesku měli. Na němž sme s boží pomocí pilně a snažně patřili a pracowali, kterakby čest a chwála božie byla zwelebena, a lidé jedni druhé w swornost a w swatú jednotu w lásce bratrské mohli uwoditi, a w počatém dobrém w té při swaté zákona božieho zachowáni wšichni společně býti. I učinili sme jednostajně swolenie, kteréž wám w tomto listu zawřené i také Kněze Milosti a mistróm zwláště posieláme; wás žádostiwě prosiece, jestližeby co w tom našem swolení scestného proti wieře aneb obecnému dobrému uznamenali, že nás toho wystřežete, jakožbychom my wám chtěli též učiniti bezpochybenie; zdaliby pán buoh wšemohúcí tudy ráčil dáti některý swuoj dobrý a sobě libý počátek křesťanského sjednánie, a některaké popokojenie a poklizenie, k utěšení wšech wěrných křesťanów, ježto sú sě zasadili w této zemi napřed o swé spasenie a oswobozenie zákona božieho, A na toť žádajíce prosíme waší odpowědi listem waším. Dán na sněmu našem obecném w městě Piesku, tu středu den S. Doroty, léta etc. XXVI, pod pečetí obecnú, kteréž we při zákona božieho wšichni společně požíwáme,

Chwal z Machowic zpráwce kraje etc. Aleš z Žeberka, Petr a Jan bratřie ze Swejšína řečení Zmrzlíci, Jan řečený Smil z Křemže, Přibík z Klenowého, Matiáš z Chlumčan, i jiní zemané a krajené etc. města Piesek, Klatowy, Sušice, Domažlice, Prachatice, i jiní na tom sněmu sebraní.


Léta od narozenie syna božieho MCCCCXXVI, w tu středu den sw. Doroty, w městě Piesku byl jest sněm pánuow, rytieřuow, panoší, zeman a měst již jmenowaných napřed, pro chwálu a čest boží, a pro obecné dobré této země králowstwie Českého. Na němžto stala sú sě swolenie dole popsaná:

Najprw tu při i ty čtyři artikule, o něž sú sě na počátku s jinými mnohými dobrými lidmi zasadili, i wšecky jiné božie prawdy k lidskému spasení potřebné, ty twrditi, hájiti a brániti mienie s boží pomocí a chtie, napřed čtením pána Krista a jeho zákonem i písmy swatých doktorów prwotnie cierkwe swaté.

Dále o slyšenie řádné, poctiwé, pokojné a křesťanské wedle čtenie a zákona božieho mienie a chtie se wšemi wěrnými k zákonu božiemu příchylnými společně státi, jakož sú na počátku o ně stáli, hotowi bywše tu při a ty prawdy swaté, i ještě wždy jsúce a k témuž sě podáwajíce, čtením Kristowým a zákonem jeho swatým i doktorów swatých písmy okázati a prowesti, bezewšech bojów tělesných, násilé, ukrutenstwie, obtiežení neřádných i útiskuow wšelikterakých, jestliže je kdy w této zemi České to moci bude potkati, a w tom swé wuole nemienie požíwati, wšem i každému to oswědčujíce.

Potom tu při zákona božieho a ty artikule napředpsané s boží napřed i s jiných dobrých a wěrných lidí pomocí wedle naučenie čtenie pana Krista a jeho apoštolów i jiného písma doktorów swatých mienie řádně a křesťansky je držeti a wésti, jakož najdále budu moci a pán buoh jim z swé swaté milosti toho pójčí a popřeje.

Také ktožby jich násilím, ukrutenstwím i jinými útisky wšelikterakými přestali utiskowati, a jim i těm wšem, ktožby s nimi w tom dobrém odpočíwali a zuostáwali, nebo chtěli odpočíwati a zóstati, wiece nechtěli překážeti ani překáželi, a kdyžby swobodu tomu dobrému po swých zboží a poddaných dali a toho wiece nekaceřowali ani tupili, sami hřiechów zjewných nechajíce a po swých držení je stawujíce, a země brániti i jiných neřáduow stawowati pomáhali, a o slyšenie řádné swrchupsané s nimi stáli a pracowali: takowé mienie w duchu tichém a pokorném snášeti, trpěti a zachowati a za ně sě modliti, aby pán buoh dal jim té pře swaté poznánie; a takowým nemienie překážeti ani škoditi nepodobným obyčejem ižádným.

Item boje řádného a křesťanského z zákona čtenie swatého shledaného a založeného mienie požíwati, ne z swé wuole ale z núze, kdyžby je od swrchupsaného dobrého kto násilím chtěl tisknúti, a kdyžby od toho tištěnie jiným ižádným lehčejším obyčejem nemohl odwrácen býti. Ale bojów neřádných a nekřesťanských a w písmě zákona nowého nezaložených mienie a chtie sě wystřiehati a jich nechtie pomáhati ižádnému.

Item moci zřiezené swětské hotowi jsú poddáni býti wedle zákona božieho, kterážby byla řádně wyzdwižena a k niežby swú wuoli přidali; k takowé chtie hleděti wším hodným poslušenstwím.

Item kteřížby koliwěk řádi křesťanští a prospěšní we wšech stawiech w zemi České byli wyzdwiženi wedle boha, ty chtie držeti a zachowati, a prwních řádów řádných a poctiwých křesťanských nemienie ani chtie rušiti.

Item země České řádně pomocni chtie býti od cizozemców i od jiných neřádných násilníków a zhúbcí, ježto proti bohu i wieře jsú, hájiti a brániti do swých statków i žiwotów ztracenie řádem swrchupsaným.

Item s swým krajem wtom swolení jiným krajóm a městóm, kteřížby w témž dobrém napředpsaném odpočiwali a zóstáwali, nebo chtěli odpočíwati a zóstati, chtie zawázáni býti řádem již řečeným jim pomáhati, když jim toho dobrého zasě chtieti budú pomocni býti.

Item těm, kteřížby co zjewně proti čtení swatému neústupně wedli, a proti řádu božskému a křesťanskému i proti obecnému dobrému stáli, nemienie jim w tom nakládati ani sě s nimi w těch wěcech spojowati, ale jim w takowých úmyslech, což na nich jest, odpierati.

Pakliby kteří swětští nebo duchowní, neb jedna kterákoliwěk osoba křesťanská, w tomto našem swolení swrchupsaném co takowého znamenala, ježtoby proti wieře aneb proti obecnému dobrému této země králowstwie Českého bylo, a nás řádně a křesťansky z zákona božieho naučili a zprawili, nebo naučila a zprawila: zpráwu a rozum zdrawější a lepší hotowi jsme přijieti, a cožby bylo nehodného, to oprawiti milostiwě bez pochybenie.

"Haec litera nec non articuli praescripti registrati et inserti sunt de mandato Communitatis Magnae, anno domini MCCCCXXVI, die dominico dominicae Invocavit, tempore regiminis Jacobi Ferratoris."Přihlásit/registrovat se do ISP