29. 

Sigmund kníže Litewský, co zpráwce zemský w Čechách, obsílá p. Oldřicha z Rosenberka k sobě.

Bez místa, 1422, 21 Mai. (Orig. arch Třeboň.)

Sigmund boží milostí knieže Litewské, od najoswiecenejšieho kniežete a pána, p. Alexandra jinak Witolda boží milostí kněze welikého Litewského, krále Českého požádaného, ku obraně a wyswobození zákona božieho a upokojení a zřiezení země České wydaný, pány zemskými, pány Praženy, rytieři, panošemi, městy i wšemi obcemi k zákonu božiemu příchylnými úplně a bez zmatku i s sworností přijatý: urozenému pánu Oldřichowi z Rozenberka wzkazujem přiezeň a lásku naši i wše dobré; žádajíce, aby se wiece zákonu božiemu neprotiwil, a prawdám božím písmem swatým jasně dolíčeným odporen nebyl a jich neúžil, země pána a strýce našeho, kněze welikého swrchupsaného, nehubě: ale aby sám osobně anebo plnú moc swú k Letnicem nynie příštím k nám wydal a wyslal do Prahy, anebo kdežbychom w ta doby byli. Tobě i wšem twým k nám wyslaným gleit a bezpečenstwie ode wšech, na kohožby péči měl, i od nás chceme zjednati, aby mohl přijeti i odjeti bezewšie škody se wšemi twými. Pakliby toho neučinil, tehdybychom wěděli, že swú wuoli chceš mieti, a žeť jest milá záhuba země této, k ničemuž rownému přistúpiti nemiene: ježtobychom o to s pomocí boží pomysliti chtěli s radú pánuow zemských, pánuow Pražan, rytieřuow, panoší, měst i jiných obcí k zákonu božiemu příchylných, kterakbychom to mohli stawiti, aby swoboda zákona božieho nebyla utištěna, a země koruny králowstwie Českého hubena dále nebyla; na to odpowědi twé konečné žádajíce. Datum quinta feria, ipso die domini Ascensionis, anno etc. XXIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP