27. 

Zápis walného sněmu Brněnského stawůw Morawských proti Husitům.

W Brně, 1421, 17 Nov. (Kopie arch. Třeboň.)

My Sigmund z božie milosti Římský král po wše časy rozmnožítel říše, a Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král; a my Jan z tejž milosti biskup Olomucký; Přemek také z božie milosti knieže a pán Opawský; a my Wilém z Pernštaina, hajtman markrabstwie Morawského, Jan hrabě z Hardeka purkrabie Majdburský, Jan z Lomnice, Petr z Krawař odjinud ze Strážnice, Beneš z Krawař odjinud z Krumnowa, Hartneid z Lichtenšteina odjinud z Nikolspurka, Jindřich z Lipé odjinud z Tempelštaina, Smil z Bietowa, Sulík z Konice, Waněk z Boskowic odjinud z Černej Hory, Jan z Boskowic odjinud z Brandýsa, Boček z Kunstata odjinud z Poděbrad, Aleš z Kunstata, Smil z Kunstata, Jiřík ze Šternberka odjinud z Lukowa, Jan mladší z Boskowic, Jan a Štefan z Lichtenburka odjinud z Cornštaina, Jiřík z Bietowa, Jan z Cimburka odjinud z Towačowa, Jošt Hecht z Rosic, Jan z Krawař odjinud z Jičína, Artleb z Drahotúš, Dobeš z Meziřiečie odjinud z Popowic, Boček z Kunstata odjinud z Opatowic, Jimram, Zbyněk a Oldřich bratřie z Dúbrawice, Heralt ze Sowince, Procek z Wilmberka, Procek z Kunstata odjinud z Lysic, Smil z Dúbrawice, Čeněk z Budžowic, Hynek z Ronowa odjinud z Letowic, Jindřich z Walšteina odjinud ze Sádku, Matěj z Cimburka, Jan a Miroslaw bratřie z Cimburka odjinud ze Sehradic, Stibor z Cimburka odjinud z Křídla, Hlawáč z Ronowa, Čeněk z Ronowa, Heník mladší z Walšteina, Jan ze Sowince odjinud ze Pnowic, Wok z Holšteina, Pawel ze Sowince, Heralt z Kunstata odjinud z Lešnice, Milota z Tworkowa, Heralt z Kunstata seděním w Pornicích, Smil a Kuna bratřie z Kunstata, Wáclaw z Myslibořic seděním na Ždanicích, Črnín z Drahotúš, Mikuláš z Lamberka a Mikuláš z Mochowa: wyznáwáme tiemto listem, že sme pro naše duše spasenie, pro obecné dobré, pro pokoj zemský a pro řád země Morawské, kterýž jest w mnohých wěcech drahně byl potuchl, a také pro chudinu této země, kteráž jest mnoho zámutków až do této chwíle měla, se wšichni swrchupsaní smluwili, a takýto řád zpósobili moci tohoto listu, jakož duole psáno stojí:

Najprwé, že sme se ustanowili, aby prowoláno bylo w městech KMti, kněze biskupowých i panských markrabstwie Morawského, aby ti wšickni páni, rytieři i panoše, měščené i obecní lidé i duchowní, kteříž ty čtyry kusy, neboli jiné bludné wěci wedli, wedú a držie proti církwi swatej, ku pokání a k rozhřešeni přišli do Olomúce, do Brna, do Znojma neb do Opawy, ktož kterým najblíž příleží, a tu pokánie a rozhřešenie přijali od těch kněží, kteříž k tomu posazeni budú podlé řádu Římského kostela; kromě těch, kteříž sú se zjewně o ty kusy proti kostelu swatému a KMti posadili, ti roku ani prodlenie nižádného nemají, lečby zwláště s KMti k umluwě přišli. Pakliby z těch řádów wšech swrchupsaných kto k zpowědi, ku pokání a k rozhřešení w tom času swrchupsaném nepřišli: tehdy my wšichni swrchupsaní máme i slibujem na ně sáhnúti, na jich hrdla i zbožie, a nad nimi pomstiti, aby se takowí neřádowé a neposlušenstwie od nich w našie zemi wiece nedálo.

It. Jestližeby kdy kto w zemi Morawské se zdwihl proti ustawenie cierkwe swaté a kostela Řimského, neboli žeby držal písmo potupené od cierkwe swaté a kostela Římského, a zwláště ty čtyři kusy, kteříž sú byli wznikli: protiw těm my wšickni mámy i slibujem sobě pomoci, a toho brániti i utlačiti konečně, a nad tiem anebo nad těmi pomstiti nad jich hrdly i zbožím, aby potom ti neřádowé mezi námi newznikli, kolikrátby toho potřebie bylo.

Také sme se dále ustanowili i smluwili, i lantfrid zjednali pro řád a pro pokoj zemský, aby wšichni w markrabstwí Morawském usedlí duchowní i swětščí, při práwích, při řádu, při pokoji při sprawedliwém, i při swobodách swých ostali, a také aby duchowni swětským w jich práwa nesahali, a též aby zase swětščí duchowním w jich práwa nesahali, než aby každý při swých práwiech, swobodách a při swém duostojenstwí ostali, jakožto od staradáwna jest wysazeno a zřiezeno; a také aby každý práwa hleděl, tu kde neb kam kterému práwu slušie. Pakliby komu co wen z země škodilo, to aby wznesl na KMt, na kněze biskupa, na hajtmany a na pány Morawské, aby se jemu stalo rowné. Pakliby se jemu státi rowné nemohlo po tom našem obeslání, tehda jemu KMt, starosta, biskup i páni Morawščí pomoci i raditi mají, aby se jemu rowné stalo. A což ten potom wen z země učiní, tiem lanďridu neruší. Pakliby kto přes to překážel a které wálky činil, anebo kterú mocí w zemi jímal nebo bral, nebo čie bezpráwně dobyl, a nechtěl na práwě dosti mieti: aby jemu to bylo za bezprawie položeno a KMt, starosta se wšemi pány, mají k němu poprawiti jako k bezpráwníku a jakti k zemskému zhúbci.

Také má woláno býti po wšech městech zde Morawských, králowých, biskupowých i také panských, kdežby kterého nalezli, ježtoby zemi lúpil nebo hubil nebo které bezprawie na silnici komužkoliwěk učinil, buď duchowniemu nebo swětskému, aby k němu popraweno bylo jako k zemskému zhúbci. Také byloliby kde w zemi bráno, aby toho braného žádný nekupowal, ani w městech ani we wsech. Pakliby co kto kúpil, aby to wrátil zase darmo, a k tomu aby pán jeho k němu poprawil. Také ktožby byli, ježtoby leželi w městech nebo we wsech, nemajíce pánów swých zde w zemi Morawskej, a hledali snad lidského neščestie, aby ti stawowáni a jímáni byli jako zlí lidé. Také ktožby přechowáwal ty ježto w zemi škody činie, a byl KM nebo jeho starostú neboli pány Morawskými obeslán, aby ty jisté zhúbce stawil. Pakliby toho neučinil, tehda bylliby pán nebo wládyka, aby panského nebo wládyčieho řádu neměl, a práwo swé panské nebo wládyčie aby ztratil, a wiece práwa  žádného  neměl, a k tomu aby k němu popraweno bylo, jakti ke zlému. A zwlášče aby wšechny silnice byly swobodny, a aby chudý i bohatý jimi mohl jeti i jíti, bez škody swé potřeby jednati, tak aby žádný pro žádnu nepřiezeň na nich nepřekážel. Pakliby kto na nich komu překážel, aby jemu to bylo za zlodějstwo položeno i k němu popraweno.  

It. také lúpilliby kto a bral komu lúpežem na cestě nebo jinde kdežkoliwěk zde w zemi, a pokřik po něm byl neboli nebyl, kamžby se koliwěk ten obrátil, na které hrady, twrze nebo města s tiem lúpežem, anebo s tiem cožby wzal, kdežbykoliwěk nalezen byl, buď jeden nebo jich wiece: tu mají požádati ti, jichž jest to, aby bylo wen wydáno, to což jest wzato, a těm aby bylo wráceno čiež jest; a ti ktož jsú to učinili, mají zjímáni býti, a má nad nimi popraweno býti, tu kdež budu nalezeni, jakž na zlé sluší. Než chtěliliby úředníci králowi neboli starostmi je mučiti, aby se wiece zlých doptali, má jim toho přieti ten, ktožby byl toho hradu, města nebo twrze pán. Pakliby ten jistý, jehožby hrad, město nebo twrze byla, nechtěl jeho ani toho což pobráno jest wydati, ani nad tiem zlým poprawiti, ani jich dáti mučiti: ten má i hned psán i wywolán býti, a má nad nim jako nad zlým člowěkem popraweno býti.

It. také budeli ztracen který hrad, město nebo twrze kterakžkoliwěk, buďto KMti, starostin, biskupuow nebo panský anebo kterého koliwěk zemenína zde w Morawě: tehdy ihned KMti, starosta, biskup, nechtěliliby tu sami býti, ale mají poslati swé úředníky a swú moc, a páni wsichni ježto jich pečeti jsú při tomto listu, mají k tomu hradu přiléci, k městu nebo twrzi, anebo swú pomoc poslati, a jeho dobýwati králowým nákladem a ztrawú lidskú a koňskú obyeejnú, budeli jich k tomu KMt potřebowati, a odtud nikam nemají odjiežděti, jeližby dřéwe dobyli, neb dokudžby se KMti nebo jeho starostě a pánóm za podobné zdálo. A když toho dobudú, tehda má postúpeno býti tomu, čiež jest.

Také lúpilliby kto s swého hradu, města nebo twrze, anebo lúpežníków také přechowáwal: tehdy KMt, starosta, biskup, nechtěliliby tu sami býti, ale mají poslati swé úředníky a swú moc; a páni jenž jsú psaní w tomto listu, jakož jest dřéwe řečeno, mají přiléci inhed bez dlenie k tomu hradu, městu nebo twrzi, anebo swú moc poslati; a tu pánóm, lidem jejich i koňóm má KMt ztrawu dáti i potřebu obyčejnú, budeli jich KMt k tomu potřebowati, a odtuď nikam neodjeti, jeližby dřéwe dobyli toho, anebo dokudžby se KMti, starostě a pánóm za podobné zdálo. A když ten hrad, město nebo twrze dobyto bude, má na KMt spadnúti, a ten z toho hradu, města nebo twrze móž učiniti což ráčí, jako pán země Morawskej. Pakliby ten hrad nebo město, aneb twrze, manstwie králowo bylo nebo biskupowo, nebo jiného pána z těch, ježto jsú jich pečeti při tomto listu: tehda KMt má pánóm i jejich lidem i koňóm potřebu a ztrawu obyčejnú dáti, budeli jich KMt k tomu potřebowati, a tej potřeby ježto k dobýwaní   slušie   dobyti;  a když podlé toho běhu, jakož swrchupsáno jest, hradu, města nebo tej twrze dobudú, tehda má KMt tomu postúpiti, jehož manstwie jest bylo.

It. Bylliby který pán, rytieř nebo panoše, ježtoby zde w zemi usedl, ježtoby s KMti, biskupem aneb s starostu a se pány w tomto zápisu nechtěl státi, ani toho ustawenie držeti, a přes to chtěl proti těmto zápisóm w zemi co škoditi a které zmatky činiti: ten nemá žádného práwa panského jmieti, aniž se páni mají jeho jímati, ale má beze cti býti, a kdežby jeho dosiehli, tu mají k němu poprawiti jako ke zlému, a to což má, w to se má KMt nebo jeho starosta uwázati.

Také wšichni swrchupsaní mámy a slibujem dobru wěrú ten swrchupsaný lantfrid do pěti let ot dánie tohoto lista držeti, a k tomu, aby wěrně držán byl, pomáhati we wšech kusiech, jakož se swrchupíše. A jestližeby z nás swrchupsaných kterého pečet nedošla, buďto jednoho neboli wiece k tomuto listu: tiem tento lantfrid w žádnej wěci nemá zrušen býti, než má w swej plnej moci ostati, jakoby wšech pečeti přiwěšeny byly. Také bylliby který pán, jehož jméno w tomto listu posazeno nenie, ježtoby swú pečet potom k tomuto lantfridu chtěl přiwěsiti: to má tak mocno býti, jakoby nynie přiwěšena byla, a jakoby práwě jeho jméno napsáno bylo.

A těch wšech swrchupsaných wěcí na potwrzenie pečeti naše s wědomím naším přiwěsili sme k tomuto listu. Jenž jest dán w Brně, léta po božiem narození tisícieho čtrstého a potom w jedenmezcietmém létě, ten pondělí před S. Alžbětú, léta králowstwí našich Sigmunda swrchupsaného Uherského etc. w XXXV, Římského w XII a Českého w druhém létě.Přihlásit/registrovat se do ISP