21.

Bludní artikulowé, kteří od některých kněží strany Táborské wedeni byli

[Dle zpráwy M. Wawřince z Březowé čteni jsau artikulowé tito latině a česky dne 10 Dec. 1420 w domě páně Zmrzlíkowě w Praze na sjezdu obojí strany].

Bez dat. (na konci r. 1420.) (Z rkp. arch. Třeboň.)

Articuli et errores Taboritarum.

Najprwé, že tohoto našeho času bude skonánie wěku, to jest wšeho zlého wyplenie na tomto swětě.

It. také, že již tento čas nenie čas milosti a smilowánie, ani milosrdenstwie nad zlými lidmi, zákonu božiemu otpornými.

It. již tento čas jest čas pomsty a odplaty nad zlými lidmi mečem aneb ohněm, tak že wšichni protiwníci zákona božieho mají zbiti býti mečem neb ohněm, neb jinak usmrceni býti.

It. tento čas již pán Kristus w smilowání a w tichosti nemá následowán býti nad zlými lidmi, a ktoby lidi ktomu wedl, tenby je swodil: ale w horliwosti a w sprawedliwé odplatě má již následowán býti.

It. i swětští i duchowní lidé powinni jsú ruku swých w krwi zlých poswěcowati.

It. ten jest zlořečený, ktož swému meči zabraňuje krwe proléwati tělesné božích nepřátel.

It. božím nepřátelóm již má wšecko zbožie odjato býti aneb spáleno aneb zkaženo.

It. w tento čas ktožkoli slyší toto slowo Kristowo, tehdy ktož w židowstwie jsú, na hory utiekajte; a (kto) newyjdú z měst a ze wsí a z ohrad na hory tělesné neb na Tábor, ten každý hřeší smrtedlně.

It. ten každý, ktož na hory newyjde, zahyne s městy, wesmi a s ohradami ot božie rány. 

It. ižádný tento čas nemóž spasen býti, ani sě ot božích ran zachowati, než na horách.

It. tento čas pomsty wšechna města, wsi, i ohrady mají již od dobrých lidí uprázněny býti a zpuštěny.

It. již potom zpuštění nižádný dobrý w ně nikdy newejde.

It. po tom zpuštění Praha jako weliký Babylon se wšemi městy, wesmi i ohradami již má spálena a zkažena býti.

It. bratří Táborští tento čas pomsty jsú boží andělowé, posláni, aby z měst, wsí a ohrad dobré na hory wywedli, jako Lota ze Sodomy.

It. bratřie Táborští tento čas pomsty jsú boží zástupowé, posláni, aby wymietali wšechna pohoršeme a zlosti z Kristowa králowstwie, a zlé z prostředka dobrých a z cierkwe swaté.

It. bratřie Táborští mají pomsty a rány činiti mečem i ohněm nad božími nepřátely a nade wšemi městy, wesmi a ohradami.

It. bratřie Táborští jsú to tělo, o němž jest řečeno: kdekoli tělo bude, tudiež sberú sě i orlice.

It. o těch bratří jest toto napsáno: každé miesto, jenž noha waše šlapati bude, waše bude; nebo proto jsú málo opustili, aby mnoho nabrali.

It. kterýkoli pán, panoše, měštěnín neb sedlák napomanut by byl ot bratří Táborských, aby jim byl pomocen w těchto čtyřech kusiech: najprw u wyswobození každé prawdy, druhé w množení chwály božie, třetie w jednání spasení lidského, a čtwrté w zkažení hřiechów, a nechtěl toho učiniti : aby ot nich každý taký jako satan a drak byl potřen a zabit, a wšechno jeho zbožie aby ot bratří těch bylo pobráno aneb zkaženo; a též aby každému městu, wsi neb ohradě učiněno ot nich bylo.

It. ktožkoli takému jich nepřieteli dáwal úroky neb kakú pomoc neb přiezeň by ukázal, aby též na těle i na zboží ot nich měl zahuben býti.

It. každý kostel, kápla neb oltář po pánu bohu na čest ze jména kterému swatému ustawený, má jako modloslužebný zkažen neb wypálen býti.

It. každý duom farářský, kanowničí, kaplanský a kterýkoli kněžský jim ku bydlu otdaný, a wšecko jiné nadánie kněžské,  má již  zkaženo  neb wypáleno  býti.

It. tento čas pomsty toliko pět měst ostane, w nichž lidé toliko spaseni budu, jenž sě k nim uteku, a wšechna jiná města, wsi a ohrady i se wšemi, jenž w nich přebýwají, mají zkaženi býti aneb wypáleni jako Sodoma.

It. jakož na Hradišti neb na Táboře není nic mé a nic twé, než wšecko w obec rowně mají: takéž wšem wšecko wždycky má w obec býti, a nižádný nemá nic zwláště mieti; jinak ktož co má zwláště, ten hřeší smrtedlně.

It. z manželów druh ot druha bez wóle jeho má na hory otjíti, aneb do těch pět měst má utéci, i děti i wše jiné opustě.

It. dlužníci utekúc na hory neb do pět měst již řečených, budu prosti již ot placenie dluhu.

It. již nynie tento čas skonánie wěku, jenž den pomsty slowe, přišel jest tajně Kristus jako zloděj, aby skrze sě neb skrze angely již řečené wybojowal dóm otporný, a konec jemu učinil, smrtí pomsty mečem neb ohněm, a zwláště ohněm; neb jako někdy potopú wodnú swět jest obnowen, též tento čas wšecek swět má ohněm tělesným obnowen býti; a protož wšecka města, wsi a ohrady mají spáleny býti.

It. již nynie skonánie wěku Kristus tělesně w swé osobě s nebe stúpí, jehož každé oko uzří, aby králowstwí zde na zemi přijal, a učině welikú wečeři choti swé cierkwi swaté zde na tělesných horách, jako král stúpě mezi hodující, wšecky jenž rúcha swatebnieho nebudú mieti se wšemi jinými zlými, jenž budú kromě hor, wywrže w zewnitřnie temnosti. 

It. w tuto dobu Kristus tělesně přijda, wsecka pohoršenie z swého králowstwie wywrže, a wšecky jenž činie zlost. A w to králowstwie nic poskwrněného nedopustí, ani jenž činí lež neb ohawnost; a také cierkew swú postawí zde na zemi w wětší chwále a sláwě, než jest kdy byla prwnie cierkew swatá.

It. když tak ten čas Kristus w oblaciech a u welebnosti i s anděly přijde, tehda ti, jenž jsú w Kristu již zemřeli, wstanúc z mrtwých, prwní s ním přijdu súdit žiwých i mrtwých zlých. A potom kteříž w tu dobu ještě žiwi tělesně zastání budu, ti w těle ještě w oblaky a w powětřie w potku Kristowi wytrženi budu; a to sě stane w skoře, w několiko létech. A toho mnozí žiwí dočakají, a uzřie swaté, jenž zemřewše wstanú z mrtwých; a mezi nimi uzřie mistra Husi.

It. již nemá nižádný král na zemi wolen býti, neb sám Kristus již má kralowati.

It. w tu dobu ti, jenž žiwi zóstanú, budu přiwedeni w staw newinnosti, jako Adam a Enoch a Eliáš w ráji, a nebudu nikdy lačněti ani žiezniti, ani které bolesti budu mieti tělesné neb duchowné, ani již budu kto trpěti kterého protiwenstwie.

It. w tu dobu ti, jenž žiwi ostanu, budu w swatém a w čistém manželstwí zde na zemi na horách syny a wnuky tělesné ploditi.

It. w ten čas manželowé budú ploditi děti bez hřiechu prworozeného, a manželky budú roditi bez bolesti a bez zamúcenie.

It. někteří prawie, že w ten čas ženy budil počínati a rodili bez poznánie mužského, jako swatá Maria panna.

It. w ten čas, protože nebude hřiechu prworozeného, a že synowé budu se roditi w milosti boží, i nebude již potřebie, aby sě krstili  z núze.

It. poňawadž w ten čas nebude zde na swětě nižádného pohoršenie, ani hřiechu, aniž bude již potřebie přijímati swátost těla a krwe boží; neb nowým andělským obyčejem paseni budu ne na památku umučenie pána Krista, jakož jest nám nynie přikázal, .ale na zpomínanie wítězstwie pána Krista.

It. w ten čas sami dobří ostanu bezewšie bolesti a utrpenie, ani jeden druhého bude co učiti, ani knih neb písma, ani bible bude potřebie, neb zákon boží bude na srdci každému napsán a múdrost swětská wšecka zhyne.

It. w ten čas w mnohých kusiech přestane a skoná sě nowý zákon.

It. w ten čas nebude nižádného na zemi kralowánie neb panowánie, ani poddánie, a wšichni úrokowé a dani přestanu, ani jeden druhého bude k čemu nutiti, neb wšichni budu rowní bratřie a sestry.

It. dietě od dobrých rodičów urozené nenie zawázáno ke krstu wodnému, neb w břiše dobré matky ducha swatého přijímá, z dóstojného přijímáme mateře těla a krwe božie.

It. dětem ze zlých rodičów narozeným ani křest ani jiné swátosti jim k spasení prospiewají, neb zlost a zatracenie ot nich zatrhají.

It. děťátku křest k spasení neprospiewá, nebudeli jemu dána swátost těla a krwe pána Krista.

It. dietky s obyčejným zaklínáním ani s kmotrstwem ani u wodě poswěcené knězem, a k tomu zachowané w kostele, nemají krstěny býti, ale kdežkoli a kterúžkoli čistú wodú sě komu líbí.

It. nižádné křižmo, ani swatý olej, ani woda ke krstu ani k kropení, mají poswěceny býti, ani mají w kostelech neb jinde zachowáwány býti.

It. zpowědí ku kněžím poswátných nejsú lidé hřiešní powinni zachowáwati, neb dost jest, když se hřiešný pánu bohu samému na swé mysli zpowiedá.

It. nižádný kněz, w smrtedlném hřiechu jsa, aneb w kacieřstwí kterémkoli, nepóswěcuje swátosti těla a krwe boží pána Krista, ani krstie, ani hřiechów otpúštie. A protož někteří pušky a kalich, w nichž takých kněží swátost býwá, druzí beru a lámájí k swému požitku, a swátost wymietají, newěřiec by u těch kněží byla swátost.           

It. že od takých kněží nižádná swátost nemá wzata býti, ani u jich mší má kto býti, neb jsú zlořečeni ot pána boha.

It. Judáš nejedl jest ani pil poswátně těla a krwe pána Krista na jeho wečeři poslední.

It. mohú lidé wiece než jednú, ale kolikrát sě libí každý den, přijímati poswátně tělo a krew pána Krista.

It. nižádné ustawenie lidské, ani swatých který nálezek, jakož jsú hodiny, řád na mši a w jiné službě božie, křižowánie, líbánie míru, ornatowé, poswěcowánie oleje, wody, soli, kalichów, wína, chleba a jiných wěcí, holení brad a pleší, kadění, kropení, žehnánie, ani jiní lidští nálezkowé, nemají držáni býti, jakožto nálezkowé Antikristowi.

It. každý kněz, jenž s pleší a bez brady aneb w ornáte mši slúží, jest ta newěstka okrášlená, o níž jest psáno w apokalypsi swatého Jana.

It. každá také mše má pohrzena býti, ale w obecném ruše chodiciem, a kdežkoli, wše jiné opustiec, než slowa poswěcujície řkúce, jakožto Kristus jest řekl, tak a nejinak má mše slúžena býti.

It. ktož w ornátě slúží, již nenie w tu dobu knězem, a tak neposwěcuje, ale jest pokrytec a nadarmo sě modlí; též i ten, jenž to chwálí, jest také pokrytec a marně sě modlí. 

It. swátost těla a krwe božie slowy hlasitými a jazykem lida obecného pro ty, jenž u mše jsú, má poswěcena býti.

It. ta swátost těla a krwe božie nemá pozdwihána býti, ani do druhého dne pro přijímáme zachowána.

It. nemá mše latině ani jiným jazykem zpiewána neb čtena býti, než jazykem lidu obecného.

It. mšálowé kniehy zpiewané latinské, viatikowé a jiné hodinné kniehy, ornátowé, komže, monstrancie stříbrné a zlaté, i tacíž kalichowé, pásowé střiebrní neb zlatí, rúcho kropené neb krumpowané, stříhané neb malowané, neb drahé, ty wěci nemají býti, a protož kaženy a rušeny mají býti.

It. lépe jest, že laikowé z ornátów w sukněch a kabátcích chodie, než by kněžie  w nich mše slúžili.

It. nižádní swatí w nebi po Kristowi nic nám neprospiewají swú modlitbú.

It. nemá nižádný žádati ani prositi a wolati k swatým, jenž jsú w nebeské wlasti, za kterékoli pomoci, ani aby, za nás orodowali před pánem bohem, neb by to byla modloslužba.

It. nemáme se postiti k hodóm lidí swatých, ani jich dni swětiti, ani ze jména jich jim ke cti kostelów stawěti, ani oltářów, neb jest to modloslužba.

It. swatých kostí a jich ostatków nemáme w kosteléch ze jména jich chowati, ani jich w pocty mieti pro jich swatú památku.  

It. po smrti  tělesné duše  křesťanské nemají již miesta ani času k očištění swému, ani oheň očistcowý má držán býti.  

It. daremné a blázniwé jest, za duše mrtwých se modliti, postiti, neb almužny činiti, a tak mše zádušnie a vigilie nemají býti. 

It. postowé XL dní, suchých dní, páteční a jiné vigilie, jako Antikristské nálezky, nemají držáni býti, ale ty dni každý má maso jiesti, aneb co se jemu zdá za podobné.  

It. kajícím nemají uloženi býti postowé, neb almužny, neb modlitby, ani co jiného, než aby šel a wiece nehřešil.   

It. nižádný den nemá swěcen býti neděláním tělesným, než samý den nedělní.

It. nic nemá wěřeno ani držáno býti ot křesťanów, což nenie w biblí zjewně wyřčeno a napsáno.  

It. kromě bible nižádné písmo doktorów swatých neb kakýchkoli mistrów a mudrców nemá ani čteno ani učeno ani ohlašowáno býti, neb jsú lidé, jenž jsú poblúditi mohli.

It. ktož sě učí w sedmeré umění, aneb mistrowstwie w nich přijme, aneb se mistrem: w nich dopustí nazýwati, ten jest zpohanilý, marný a hřeší smrtedlně proti čtení pána Krista.

It. kněžie nemají nižádných platow mieti, ani dědin, ani dobytka, ani koňów, ani dworów, ani domów, w nichžby bydleli, ani co časného, ačby jim i z almužny bylo dáno a ačby i swětským práwem a panowáním těch wěcí držeti nechtěli.

It. kněžie nejsúc biskupowé mohú, když se jim líbí, sobě jednoho kněze biskupa woliti a učiniti, a ten muož jiné žáky neb laiky na knězstwie swětiti. 

It. w jednom kostele neb w jedné osadě, ač jest tu i mnoho kněží, neslušíc wiec mší slúžiti, nežli jedinú.

It. když jest tak jedna mše, jiní kněžie mohu dobře w několiko létech mše neslúžiti, ale mezi laiky božie telo a krew přijímati.

It. pro tu jednu mši nenie potřebie kostelów, neb muož, když kto chce, kromě kostela slúžiti; pakli jest kostel, ale nemá; w něm wiece než jeden oltář pro tu jednu mši býti.   

It. mše pod jménem matky božie, aneb jiného po ní swatého, nemá slúžena býti.

It. ktož jest při slúženie mše, a nepřijímá poswátně těla a krwe božie, ten nemá řékati: otče náš, jenž jsi w nebesích etc.; neb by lhal, řka: chléb náš wezdajší daj nám dnes; ani ten móž w prawdě řéci, by byl u mši.

It. nižádní manželowé nejsú powinni sobě platiti dluhu manželského.

It. nižádného podobenstwie nebeských ani zemských wěcí, ani kterého obrazu nižádný nemá dělati, ani mieti, ani má jeho w které pocty mieti, neb by to byla modloslužba.

It. obraz sw. Jana na dukátu, neb sw. Ladislawa na zlatém Uherském, neb podobenstwie točenice na Českém, neb obraz lwowý na groši střiebrném, muož dělán býti, i w měšcích a tobolkách bez zkázy chowán býti, neb na korúhwi neb pečeti obraz lwa, orla, beránka, husi, neb podobenstwie koruny neb kalicha dobře býti.

It. nižádnému křesťanu masa zadušením umrtweného, z něhož krew nenie wytočena, neslušie jiesti pro zápowěd apoštolskú.

It. žádnému neslušie krwe jiesti, ani jelit se krwí jiesti.

It. w swátosti na oltáři pod zpósobem chleba nenie než samo tělo Kristowo suché bez krwe a bez duše, ani jest tu tělo spojeno s božstwím; nebbychom tělo se krwí tu jedli proti božímu přikázaní.

It. w kalichu na oltáři pod zpósobem wína nenie tu jiného, než krew sama bez těla, bez duše i bez božstwie spojeného; neb jinakbychom krew s masem přijímali proti přikázaní božiemu.

It. protož nemá wěřeno býti, by w swátosti těla Kristowa neb w swátosti krwe jeho, by tu byl prawý a plný buoh a člowěk. A protož nemá sě tu klaněti a klekati jako prawému pánu bohu; neb kto sě tu tak klanie, ten modloslúží.

It. jiní prawie, že nenie nižádné swátosti těla a krwe pána Krista, neb pod zpósobem chleba na oltáři nenie tu těla Kristowa, ani pod zpósobem wína jest tu krew jeho, než jest sprostný chléb a sprostné wíno, kteréž na pamět pána Krista jedúc a pijíc, jeho tělo a krew toliko duchowně ale ne poswátně přijímáme.

It. netoliko w zpósobu chleba a wína, ale w každé krmi a w pití, jako we hrachu neb w krupách, neb w jiném mase, též w piwě neb we wodě, tělo a krew pána Krista, každý wěrný křesťan duchowně, ale ne poswátně, na pamět jeho přijímá.

It. protož nemá zpósoba chleba neb wína na oltáři wystawena býti, ani se tu kto klaněti, ani wěřiti, jako by tu byl pán Kristus prawý buoh a prawý člowěk, neb by to bylo modloslužba. A protož někteří s oltářuow jsú smietali naši welebnú swátost těla a krwe pána Krista, a nohami ji tlačili.

It. nenie nižádného stawu kněžského, ježto by na samý ten staw slušalo žehnati neb dobrořečiti swátost těla a krwe pána Krista; nebo každý křesťan móž dobrořečiti každú krmi neb pitie, aby tu přijímal tělo a krew pána Krista duchowně, ale ne poswátně.

It. nenie potřebie kostelów ani oltářów k tomu žehnáni neb dobrořečení, nebo množ to tak dobře bytí w každém domu á ti každého stolu a od každého křesťana, i na obědě i na wečeři; jako w kostele na oltáři. Finis errorum Taboritarum.

Již kněžie Táborští toto držie:

Prwé, že w swátosti na oltáři týž chléb zóstáwá po poswěcení, jako před posvěcením.

It. že ten,chléb neproměňuje se w tělo božie, ani wíno w krew boží.

It. w té swátosti nenie celý Kristus prawý buoh a prawý člowěk swým tělem a swú podstatú přirozenú, kterú se narodil z Marie panny, a kterú sedí na prawici boží, ani tu jest žiw Kristus.Přihlásit/registrovat se do ISP