14.

Pan Oldřich z Rosenberka wstupuje w zápis, kterýž páni Čeští s owdowělau králownau Sofií učinili, k hájení zemského řádu.

Bez datum, od r. 1419. (Koncept arch. Třeboň.)

My Oldřich z Rosemberka wyznáwáme tiemto listem každému, ktož jej čísti nebo čtúc slyšeti bude: jakož sú se urození páni Čeněk z Wartemberka, purkrabie Pražský, Jan Michalec z Michalowic, Aleš řečený Škopek z Dubé, Jindřich z Wartemberka, purkrabie Hradecký, a Viktorin z Kunstata odjinud z Poděbrad, zapsali najjasnějšie kněžně a paní, paní Sofií králowé České a sami sobě, aby Jie Mti i sami sobě pomocní byli proti tomu každému, ktožby na Jie Mt nebo na ně mocí a bezpráwně, proti práwu a řádu zemskému, sahal nebo sahati chtěl, jakož to w jistém jich zápisném listu lépe a swětlejie slowo ot slowa psáno stojí: tak sme my také wedle těch nahořepsaných pánów w ten jistý jmenowaný zápis wstúpili a mocí tohoto listu wstupujeme, a slíbili sme i mocí tohoto listu slibujeme, pod naší ctí a pod naší wěrú, ten jistý zápis úplně a docela držeti a plniti we wšech kusiech a artikulech, jakož w tom jistém jménowaném zápisném listu psáno stojí, kdyžbychom koliwěk anebo kolikrátbychom koliwěk o to Jie Mti listem nebo poslem napomenuti byli. Paklibychom toho zápisu neplnili nebo nezdrželi, tehda sme ihned propadli základ, tociž naši čest a naši wieru. A protož na swědomie a na potwrzenie toho já sem pečet swú kázal přiwěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán w Praze etc. (sic)Přihlásit/registrovat se do ISP