13.

Artikulowé, podáwaní od obce králowstwí Českého králi Sigmundowi před jeho přijetím do země.

Bez datum, r. 1419. (Z rkp. c. k. dworské bibliotéky tamže.)

Artikulowé tito podáni buďte králi našemu nowému, pánu milostiwému.

Najprwé: Aby KMt dal swobodu zákonu božiemu a slowu jeho, a zwlášte o přijímání těla božieho a krwe božie wšemu lidu křesťanskému, jakož dobré paměti bratr jeho král Wáclaw tu swobodu byl jest propustil.

It. Aby jakož král Wáclaw wyznáwal jest, že to přijímanie božie krwe jest boží zákon, aby též nižádný toho kusu nekaceřowal ani haněl, ale aby kněžie spolu slúžili, a lid obecný spolu ke mši chodili; a ktožby to rušil, aby nebyl trpien w městě.

It. Aby, bylo psáno papeži od KMti a od pánów, od zeman i od arcibiskupa a kapituly a otewšie obce, aby pro boží krew králewstwie nebylo haněno, ale aby ten kus byl dopuštěn, anebo aby papež dopustil odwolánie  k budúciemu koncilium.

It. Aby nižádný kněz na úřadě swětském posazen nebýwal nikdiež po králowstwi Českém.

It. Aby kněžie práwem swětským, zbožím a platy a lidmi newládli, ale od swětských lidí potřebu podlé zákona božieho jměli.

It. Aby prodáwanie swatokupecké za swátosti kostelnic a za listy šacowánie we dwoře arcibiskupowě a jinde po kostelech od knězi se nedaly tajně ani zjewně.

It. Aby mistr Hus a mistr Jeroným od nižádného w zemi nebyli kaceřowáni, neb jinak bude swár mezi lidmi; a ti kteříž sú co přisahali proti těm, jenž je jmenují Wiklefy neb Husy, aby práwem na ně dowodili pod túž pokutu, aneb aby haněti přestali; jinak aby w městě nebyli trpieni.

It. Aby wypowědění králem Wáclawem z země neb z města nebyli zase nawracowáni.

It. Aby cizozemci swětští neb duchowní w nižádné úřady neb dóstojenstwie neb obroky zemské nebyli dopuštěni: a zwláště aby po městech Němci nebyli posazeni na úřad, kdežby Čechowé mohli a uměli wlásti; a aby súdowé a žaloby w jazyku Českém po Čechách se daly, a Čechowé aby prwnie hlasy wšudy po králewstwí a po městech jměli.

It. Aby póhonowé wen z země nižádného ani swětského ani duchownieho nebyli dopuštěni.

It. Aby bully a processowé od dwora papežowa na obroky a na stawenie služby, aneb jiní wšelikací listowé, aby w zemi nebyli dopuštěni, dokudžby jich KMt se pány a s raddú swú nedopustil.

It. Aby hodní na swěcenie byli dopuštěni bez swatokupectwie a bez wnowě zamyšlených přísah a odřezowánie; takéž aby mistrowánie študentóm swobodné bylo propuštěno.

It. Aby KMt propustil súdy zemské sirotkóm, wdowám a jiným zemanóm; a to ceněnie a šacowánie při wkládání a wykládání a ohledaní desk a jiné neřády aby ráčil stawiti s raddú panskú.

It. Aby KMt odúmrtí po zemi neráčil bráti, kromě těch, kdeby kto bez rozkázanie co otemřel a jenžby nižádného nejměl příbuzného.

It. Aby pokladowé králowstwie Českého, poněwadž jsú od dáwna pro obecné dobré jazyku a králowstwie Českého shromažďowáni a zachowáni, aby nebyli hýbáni a utracowáni, leč na zemské dobré a počestné a s raddú panskú.

Tito jsú artikulowé od obce:

It. Aby ty wěci, kteréž sú sě w nowě od obce staly w městě, aby od KMti nebyly zlým spomínány.

It. Aby hampeys a newěstky a kuběny a jiné zlé proti pánu bohu a obci škodliwé nebyly w městě ustawowány.

It. Aby židowé wšady po králowstwí na nižádný základ peněz nepójčeli, lečby ten základ prwé přísežným na to usazeným byl okázán; nebo tak krádežowé a lúpežowé po zemi k židóm by útoku neměli, a takby zahynuli.

It. Aby čtenie a epištoly w jazyku Českém čísti neb spiewati po kostelech řádně nebylo překáženo.

It. Jestli, neb zdáli sě, aby kde w králowstwí byl který blud proti wieře, aby mistrowé na ohlédanie toho byli wydáni; a ti kteřížby nařčeni byli, aby byli slyšeni a naučeni a zpraweni z písma swatého; a kteřížby naučenie nechtěli wzieti, aby nad těmi bylo pomstěno řádně.

It. Aby KMt těch wšech kusów a usúzenie pochwálila a potwrdila, což sú konšelé učinili a přikázali po smrti krále Wáclawa, ježto jest pro dobré obecné této země neb tohoto města, a ježto nejsú proti cti KMti a jeho práwu.

It. Aby KMt zemské swobody, práwa, i tudiež městská, ráčil držeti a jich potwrditi swými listy.

It. Aby KMti na tyto kusy ráčil swój majestát dáti, a jich tiem potwrditi ráčil pro boží zákon a pokoj a jednotu tohoto králowstwie a města Pražského.Přihlásit/registrovat se do ISP