3.

Páni Morawští na sněmu Brněnském králi Sigmundowi  žalují, že M. Jan Hus ještě do těžšího wézení dán jest, a prosí, aby se o jeho zproštění přičinil.

W Brně, 1415, 8 Mai. (Z rkp. Českého Museum.)

Služba naše TMti, najoswiecenější knieže, králi a pane, pane náš milostiwý! Tak jako sme TMti prwé psali o M. Jana Hus, čloweka sprawedliwého a kazatele a rozmnožitele písma swatého wěrného a welebného, w žádné zlosti w našich zemiech nikdy neshledaného, kterak ten milý mistr a kazatel křesťanský, pro křiwé a scestné narčenie zlými lidmi a utrhawými a protiwníky slowa božího, (pro kteréhož čloweka scestné narčenie wšecna koruna Česká i jazyk slowenský jest pohaněn, ačkoli bez winy), jel jest swobodně, bezewšeho přinucenie do Konstancie k obecnému swolánie, a chtěl jest to scestné a bezprawné narčenie s sebe jako dobrý wěmý křesťan a s České koruny před obecným zborem wšeho křesťanstwá swésti, pod gleity TMti wydanými, ačkoli těch jako dobrý člowěk nepotřebowal. A tu přijew, nemohl nižádného slyšenie jmieti, ačkoli toho wšemi křesťanskými cestami žádal a hledal: než mimo řád a práwo pod gleity wsazen jest byl w těžké wězenie. O kterémžto gleitu po wšech okolních zemiech hlasowé jdú, že sě jest jemu nemělo to státi, a že skrze to ti gleitowé jsú porušeni a nad ním nedržáni; a my slyšíme a těžce přijímáme, což sě proti TMti cti dotýče, jako našeho milostiwého nápadného dědice a pána. I ufali sme, žeby TMt to ráčila obmysliti, aby wáš gleit byl w swé moci zachowán, pro nepřátely Waší cti, dóstojenstwie a welebnosti, aby sě jich nižádný w potomných časích nelekal, a člowěk křesťanský wyslyšenie jměl před obcí zboru swatého; a bylliby w čem scestném shledán, aby ktomu bylo zjewně popraweno, ne po kútech; pakliby byl w prawdě shledán, jakož bohdá za to mámy, aby také swé prawdy od boha pošlé požil. Ano pak pohřiechu slyšíme, jakož jest papež utekl, i ti jenž sú jeho střiehli, wzat jest z toho wězenie, buoh wie najlépe čí mocí, a dán jest do ukrutnějšieho wězenie biskupu Konstanskému, tu kdež sú jemu ruce i noze nekřesťansky okowaně; a tak že nižádné prawdy požiti nemóž, ježtoby pohanu toho neučinili. Protož milostiwý  králi a pane, pro buoh a pro prawdu napřed, pro swé dóstojenstwie a české koruny zwelebenie, a pro swé gleity, rač to milostiwě ještě opatřiti a obmysliti, aby člowěk sprawedliwý zproštěn toho ukrutného wězenie byl a wyslyšenie obecné měl, a ne tak pokútně a scestně mimo řád, práwo a gleity tupen byl. A toho TMt bude mieti čest od lidí, a odplatu konečnú od pána boha. A ufáme Wašie Welébnosti, že pro naši wěrnú službu TMt k tomu sě přičiní, jako milowný a laskawý dědic a pán nápadný této země. Dán w Brně, na vigilii wstúpenie pána Jesu Krista, w swolánie pánów korúhewných markrabstwie Morawského.

Lacko de Krawar, capitaneus Moraviae, Bočko de Poděbrad, Erhardus de Kunstat alias de Skal, Wilhelmus  de Pernstein, Johannes de Lomnic supr. camerar. czudae Olomucensis, Procko et Alšo de Kunstat  alias de Lysec, Jaroslaus de Sternberg, Jodocus Hecht de Rosic, Ulricus de Hlawatec subcamerarius marchionatus Moraviae, ceterique nobiles barones nunc Brunae congregati.Přihlásit/registrovat se do ISP