55.

Odpowěd od stawůw Českých daná králi Fridrichowi na poselstwí od něho w Benešowě wykonané. (Z rkp. Šternb. p.227-29.)

"Toto na odpowěd, kterúž  jest KMt dal po swých poslech  na to poselstwie, kteréž sú dáli JMti od země České  poslowé  w Nowém Městě o S. Řehoři."

Najprwé, že KMti z laskawého a přiezniwého pozdrawenie nám po těchto poslech wzkázaného, jako pánu milostiwému, s pokorú děkujem.

Dále jakož již JMti odpowěd skrze tyto JMti posly na naše poselstwie k JMti do Nowého Města učiněné jest dána a ohlášena, kteréžto odpowědi wšecka země Česká radostně jest očekáwala, těšiece se lomu, že w té odpowědi ot JMti čekané w prosbě a w žádosti našie uslyšáni, a konec o krále Ladislawa že mieti budeme; ale ta naděje nám již nepřišla jest, a to sě chýlí ke zlému a ke škodě České země, jakož o tom JMti šíře w našem poselstwí powědieno jest i napsáno, co w takowém odtahowání králowstwí škodného jest. Neb my chtějíce sobě rádi krále Ladislawa za pána a za krále wzieti, a budeli nám wydán JMt, žebychme chtěli netoliko zemi ale i dwuor JMti zřéditi, tiem obyčejem, jakož jest o tom šíře položeno w tom poselstwí k JMti ot nás učiněném, a země tato že nikoli bez pána a krále státi nemuože a nebude moci, jestliže se w tom wedle potřeby neopatříme, sněm wšemu králowstwí a sobě ještě položiece, i wždyť ještě JMti snažně prosíme wšecka země, aby JMt ráčil sě dobrotiwě rozmysliti, a nás w žádosti našie i w poselstwí k JMti do Nowého Města  učiněné  uslyšeti a učinili   pro dobré   a poctiwé krále Ladislawa a koruny České; a nám toho ještě aby ráčil dáti milostiwú odpowěd, ač nemuoželi býti prwé, ale konečně do S. Wáclawa.

Jakož také JMt nám wzkazuje dobru wuoli, a cožby JMti ke cti a dobrému léto koruny mohl přitáhnuli, ze jest JMt wždycky byl a jest k tomu powolen: z toho JMti my jako pánu milostiwému děkujeme. Ale w tom jest došlo a docházie, kterak JMt některé wěci k koruně České příslušejíce od též koruny odtrhuje a rozpisuje, a raddu i posly swé šle, jakožto o šesti Měst, o kniežetstwie Lehnické, chýle to k markrabí Fridrichowi Míšenskému staršiemu, také clo we Wratislawi a clo knězi Wlodkowi we wsi řečené Quaric, jenž nás zprawují, žeby w nowě bylo zamyšleno ke škodě koruny České, i jiné wěci k koruně České příslušející: i prosíme JMti za to, aby toho činiti nám neráčil, wěda JMt, že toho z práwa nemá činiti; a tiem lepší naději mělibychom k té dobré wuoli, kterúž JMt  nám wzkazuje.

Také jakož sme mluwili s JM o p. Zajimače, kteříž sme byli přijeli do Nowého Města, JMti radda přišla k nám a odpowěd nám takowúto od JMti prawili, že JMt nám chce tehdáž také na to odpowěd dáti, když zemi o jiné wěci od JMti odpowěd bude dána: i prosíme JMti wšichni, aby sě JMt ráčil milostiwě w tom okázati, aťby p. Zajimač o to miesto měl; a že nám JMt také na to odpowěd milostiwú ráčí dáti.

                                                                                                                    Přihlásit/registrovat se do ISP