54.

Notule stawůw Českých poslům krále Fridrichowým o tři kusy podaná; a odpowěd týchže poslůw na ně. (Z rkp. Šternb. p. 225-26.)

Páni tyto kusy dolepsané wybrawše z poselstwí a odpowědi swrchupsané, i podali je poslóm KMtiaby je zprawili těch kusów, jakož se píší:

Prwý kus: Jakož w ceduli, w niežto Waše Duostojnost a Milost poselstwie waše dala jest nám napsané, dotčeno jest, že sme již let bez mála dwanácte bez přítomnosti krále Ladislawowy byli, abychme ještě něco málo pozdrželi etc. Z po­třeby weliké prosíme od Wašie Duost. a Mti zpraweni býti na jisto, nerozumějíce a newědúce do které chwíle to slowo "něco málo" miení sě, abychom se mohli tiem zprawowati.

Druhý: Také ač již bylby tomu jmenowán určený den a jmenowitý čas, jakáby tehdy měla býti toho jistota učiněna, aby na ten určený den a na čas, jenžby nám jmenowán byl, tak se stalo bez pochybenie.

Třetí: Dále Wašemu Duostojenstwie a WMti opakujeme, kterak sú někteří poslowé z Rakús na sněmiech našich s námi a k nám mluwiewali před některú chwilí, že jedné ruce samé takowú tiež jest zdwihati nesnadno, ale kdyžby jedna druhé pomáhala, žeby tak bylo každé břiemě lehčejší zdwihnúti; neb i to také na KMt na krále Římského od poslów země České naším jménem a woli w Nowém městě wznešeno a požádáno jest. A na to nám odpowed nižádná dána nenie.

Odpowěd týchž poslów na kusy swrchupsané.

Prwní kus o došlých let krále Ladislawowých: na ten kus takto WMti odpowiedáme, že máme zato, že WMt wie,  který   obyčej jest domu   Rakúského , do kterého času starší   kniežata  mladší  w swém  zprawowánie a poručenstwí drží, že nám nenie potřebie wás toho zprawowati.

Na druhý kus, totiž té jistoty etc. My zde nemuožem od JM žádné jistoty wám powědieti, aniž sě nám zdá, by toho potřebie bylo. Neb rozumiete milí páni, že když sě již ten čas dokoná, že najjasn. král Ladislaw došlých swých let a swobodný pán, pod JMti moci nebude, než sám sebú wládnúti bude a raddu mieti bude. By pak JMt jej kterak zawazowal, toťby sě JMti nehodilo, jakož sami tomu rozumiete; než jakož i w ceduli máte , též ještě od JMti wám prawíme, že když ten čas přijde, že JMt chce jeho k tomu wésti, raditi i pomoci, aby najprwé do tohoto králowstwie jel a w něm panowal. A dobrá naděje jest, že JMt král Ladislaw jeho w tom uposlechne. 

Na třetí kus: Jakož ste milí páni powěděli že před některá chwilí někteří poslowé z Rakús s wámi mluwiewali o tom zdwihánie obú ruku etc. Nám w tom od JM prostě nic poručeno nenie, aniž co o tom wieme.


Přihlásit/registrovat se do ISP