Q. Akta sněmu Benešowského r. 1451.

52.

Instrukcí daná poslům krále Fridricha do král. Českého na sněm den sw. Kiliana (8 Jul.) poslaným.

(Sauwěký překlad z němčiny, z rkp. Šternb. p. 213-215.)

"Memoriale datum a D. Rege Romanorum consiliariis in legatione ad barones regni Bohemiae super dieta generali in festo Kiliani habita in Benešow."

"Poselstwie, když poslowé na sw. Kiliána najprw příštieho od najmilostiwějšieho pána našeho krále Římského na rok pojedu do Prahy, kteréž na pány zemské, rytieře, zemany a města králowstwie Českého od JKéMti wznesti mají."

Najprwé mají jim na KMti wěřicí list, jenž na ně wzní, od JMti pozdrawenie a wšecko dobré slowy hodnými powědieti.

Potom mají powědieti: jakož sú na sw. Řehoře již minulého posly swé u na­šeho pána u krále Římského w Nowém Městě měli, a žádali sú krále Ladislawa, a wydali sě, že w králowstwí Českém swornost dobrú a řád zřiediti chtie, ježtoby tady králi Ladislawowi některé potřebnější neb pilnější wěci měly býti wyplaceny, a jeho králowský dwuor, jakož na krále sluší, mohl naweden, zřiezen a držán býti etc. Na to buď mluweno, že král Ladslaw Jeho KMti strýc jest JMti odpuoští schwáleném a starodáwném (sic) domu Rakúského, jakožto najstaršiemu zpráwci a kniežeti w Rakúséch a jeho najbližšieinu přieteli, skrze jeho mater k wěrné ruce dán a poručen; jehožto pak JMt až do siech časuow wěrně jest chowal, a JMt rád jest slyšal, a jest toho wděčen a líbí sě jemu dobře, jakož sú w swém poselstwie wydali, w králowstwie swornost a řád zřiedili neb udolali, skrze to králi Ladislawowi některá wěc polřebnejší neb pilnější bylaby wyplacena a JMti dwuor, jakož na krále sluší, mohlby naweden, zřiezen a držán býti etc. Zdá sě JMti dobré, aby w tom pilnost swú učinili, ježtoby skrze to král Ladislaw, w času létech jeho staw nebo byt swuoj králowský poctiwý nebo schwálený u nich mieti mohl. To chce JKMt proti nim milostiwč wážiti aneb rozeznati, a w tom sě mieti, strýce swého krále Ladislawa na to wésti, aby i on to jim i jich dětem milostiwě zpomínal a w dobrém nezapomanul; neb sú oni krále Ladslawowu mladost dobře widěli, a wedlé toho rozoměti mohu, že on bez zřiezenie nebo opatřenie takowého swuoj byt králowský a dřiewe swých let králowstwie zprawowati nemohlby wedle potřebnosti. Než JMti wuole i úmysl wždycky byl a ještě jest, aby JMti strýc král Ladslaw w králowslwie Českém jako král panowal, jakožto také dobře hodné jest, a miění jeho také k tomu wésti i fedrowati, kdyžto letmi zřiezením a opatřením takowým, jakož prwé jest obsieženo, bude dokonáno a napraweno. Neb oni tomu wěřiti mají, co JMt králowstwie Českému i cti a užitku, jakožto král Římský a poručnik strýce swého, přitáhnuti mohlby, k tomu že jest byl wždycky powolen, i ještě jest, aby skrze to ty wěci w králowstwí Českém k dobrému a pocliwému bytu byly přiwedeny. A JMt K. wěří jim, také žádá i prosí, aby takowúlo JMti odpowěd w dobrotě přijali a lepší obrátili.Přihlásit/registrovat se do ISP