50.

Instrukcí poslům ku králi Fridrichovi wyslaným od sněmu swato-kateřinského wydaná [W prwní částce instrukcí této opětují se nazwíce tatáž slowa, která již r. 1446 na sněmu svatomartinském wydána byla. Wiz nahoře na str. 209 násl.]. (Z rkp. Šternb. p.  191-203.)

W Praze, 1451, 6 Januar.

"Poselstwie ku králi Římskému od  králowstwíe na sněmu w Praze na sw. Kateřinu wydané z jednosworné wuole wšech pánów i zeman."

Najprwé služba ode wšech pánów, rytieřów, zeman i měst, a také ode wšeho králowstwíe buď JMti powědiena, ozdobiece to, jakž poslowé k tomu wydaní uměti budu najlépe.

Dále takto buď mluweno: WMt dobře wie, i téměř zemí okolních wšem lidem jest známo, kterak naše králowstwíe w rozličné a těžké nejednoty a nezpuosoby tak zašlo jest pohřiechu, ježto nenie o tom potřebie široce wyprawowati. A kakžkoli rozličnými obyčeji pracowali jsme o to, se wšech stran zpuosobuow těch wyhledujíc, kudyby ta země w řád a pokoj wešla: wšak pro jisté překážky a příčiny w tom přiházelé nemohlo se jesť w tej mieře státi, až když WMt po panu Haškowi pod listy wěřicími swú dobrú wuoli nám wzkázala, powolujíce, aby­chom sami zemi zřiedili jediném zpráwcí, nebo jich wiece, jakžby se nám zdálo, že plnú  k tomu   wuoli   WMt dáwá.  Tehdy  úmysl WMti a wuoli  takowú wědúce, i welmi toho wděčni jsúc, tiem pilněji wšecky wěci wzali jsme před se, a sněmów o to několik wšie země jměwše, již teď na tomto sněmu nynejšiem wšichni páni, rytieři, zemané a města ustanowili jsme se jednostajně na wěcech konečných takowých a tak, jakož teď bude WMti powědieno.

Račiž WMt wěděli, že wšecko králowstwíe, tak jakož powědieno, na sněmu obecniem a walném společně sebrané, wážiwše mezi sebú s welikými pilnostmi ty wšecky puotky, wálky, nejednoty, záhuby i mnoho zlého, které se jest pohřiechu léta předešlá dalo, a mysléce i meřiece k tomu, aby netoliko w zemi to zlé přestalo, ale abychom se i to králowstwíe budúcně také téhož, což na nás jest, wystřiehli: takž jiné cesty k tomu úmyslu bližšie newedúce, poručili jsú nám wšichni jednosworně a jedniem hlasem, i na to nás teď k WMti poslali, žeť společné wšichni prosie i žádají, aby WMt ráčila tomu králowstwí a jim i nám wšem krále Ladislawa, strýce wašeho, za krále a za pána wydati. Nenieť úmysl jich, aťby snad w řeči a w hlasu toliko pánem té země a jich byl, ale již i w skutku aby sobě JMt korunowali, podlé práw a obyčejów té země starodáwních. Neb to rač WMt wěděti, žeť tiem obyčejem a tiem kusem zwláštne to králowstwíe, bohu děkujíc, w mier a jednotu jest wešlo, ježto ktož byli w nepřiezniech, ti již přietelé jsú, ktož w ruozniciech, ti již w jednotě, a ktož se dělili, již jsú we swornosli. Pak Twá Mt i každý šíře muož tomu rozuměti, nežť my tuto prawíme, jeslližeby se to dlilo, ano tiem ta země, jakož již řekli jsme, we swornost a jednotu i poklid jest uwedena, a tak žádosti jich nebyly uslyšány: strach, byť potom králowstwíe to mnohem k horšiemu nepřišlo, nežli dřiewe; a mohloby to WMti i téměř wšem zemiem okolním škodno býti. Protož wěřieť WMti, že pro wýstrahu budúcieho zlého, kteréžby z našich roztržení pojiti mohlo, i také pro tak mnoho dobrého, kteréž z našich jednot a dobrých úmysluow, netoliko tomu králowstwí, ale i wšem zemiem okolním pošloby, ráčí WMt, jakožto král Římský, jemužto zwláštnie péče říše swalé býti má, a zwláště koruny naši, jakožto přednieho léměř údu též říše swaté, k tomu dobrému té země úmyslu raden býti i pomocen, a tiem spieše krále nám Ladislawa wydati, abychom korunowánim JMti w jednotě a we swornosti pracně již uwedené tiem se lép utwrditi a zlého wystřieci mohli. 

Item, jestližeby KMt tázala, na který běh a zpuosob mělby nám král Ladislaw wydán býti? k tomu poslowé mají takowú odpowěď dáti: Již jsme WMti powěděli, kterak země wšecka po takowých róznicech a nepřiezniech i neswornostech w jednotu prawú od mnohých nenadálú skrze práce a snažnosti dobrých lidí šťastně bohdá jest wešla; na tuť jednotu i swornost, ježtoť róznic není již bohu dekujíc ižádných, krále žádáme, aby pod JMti jiné země již okolnie k tomu králowstwí příslušné, kteréž onde i onde pro neswornosti naše pomocí rozličných sobě  hledaly jsú, již asponě   krále   u nás   podlé  starodáwních  práw   a   obyčejów majíce, zase w hromadu se, jakžto k swé hlawě, hrnuly, a tu se přiwinuly i zuostaly, jakož učinili mají z práwa.  

Pak byloliby od KMti k té odpowědi snad řečeno, žeby ještě jiných zpuosobuow k tomu bylo potřebie, utykaje na to snad a řka, čím král má žiw býti, ano králowstwie mnoho jest zastaweno a zapsáno? Tehdy takto dále buď odpowědieno: Nenieť tak, jakož WMt snad zprawují, wše zastaweno; neb města, w nichžto kráIowa komora jest, nejsú zapsána, a dielť i jiných zboží weliký swoboden jest; a k tomu poklad a klenot země najwyšší, hory zlaté i striebrné dobře hojné, jimižto králowstwie naše nad jiné země jest obdarowáno, ježtoť wše ku králowě ruce přijde; a pak nad to, aby žádný se nenadal, byť to králi našemu budúciemu některak snad nákladně a s těžkosti jíti mělo, ježte jsme k tomu i o jiný zpuosob se swolili, sami sebe w našem wlastniem dědictwí a držení ujmúc, ku pomoci králowstwie i také krále a pána našeho společně wšichni a jednostajně, že jeden úrok každý znáš, jenž platy na zemi jakéžkoli máme, chceme dáti, i dědinníci mají se k témuž přičiniti, když králem jisti budem, a to dobrowolně, ne z práwa; ježtoť summa toho, každý rozoměti muož, nemalá bude sebrána, aby z toho ně­které wěci JMti užitečnějšie byly wyplaceny, a dwuor jeho mohl tak, jakž na krále slušie, naweden a zřiezen i držán býti. A na to jsme se již i o zpráwu toho králowstwie, podlé wuole od WMti nám wzkázané a dané swolili, že úředníci i jiné osoby, s jichžto radú mají ty i jiné wěci w zemi býti řiezeny pod panowáním králowým až do let JMti, k němužlo páni i jiní dobří lidé winúli se budu jakžto ku pánu swému, a jeho jménem i mocí wšecky wěci králowstwí potřebné a užitečné budu jednány, a k tomu také i jiné země ku králowstwí příslušné JMt ku pomoci bude mieti; a jeslližeby zpráwce s radú swú a země čemu snad nemohli učiniti, utečem se k WMti, jakžto k králi Římskému a hlawě říše swaté, jejiežto také jeden úd jsme, a jakožto k strýci krále Ladislawa i poručníku, wěřiece WMti, že nám ráčíte radni býti a pomocni.

Takéť pamatujem a máme za to, žeť i WMt o tom wie, kterak mezi námi a pány Rakúskými w poselstwí k zemi naší činěném býwaly jsú takowé řeči a zmienky, že jedné ruce samé takowú tiež zdwihali jest nesnadno, ale kdyby jedna druhé pomohla, žeby tak bylo každé břiemě lehčejše nésti. Protož myť jako jednu ruku zdwihnúti již chcem, a na to i swolili jsme se o tu daň tiem obyčejem, jakož jsme powěděli dřiewe; ježtoť nebude toho málo. Račiž WMt se také přičiniti, ať druhá ruka pro lepší těch zemí také s námi zdwihne, naši takowú hotowost k dobrému widúce.

Poslowé pak na tom někaký čas postojiec, což již napřed jest powědieno, a wždy tak w té žádosti potrwajíc, aby ráčil krále Ladislawa nám wydati, čím najspieš muože býti, srozumějíli, žeby tomu swoliti ráčil, a již řekl, že to učiniti miení: tehdy poslowé mají k času a miestu jistému mluwiti, kde a kdyby to mělo býti a to pod pečetí KMti nebo rady jeho i swými sepsati, aby to již tak šlo. A hned artikulowé a žádosti od země swolené buďte KMti podáni, jakož se teď hned píší:

Najprwé o ty čtyři artikule, o než se jest tato země zasadila, i smlúwa se o to stala s koncilium Basilejským, a kompaktáta sepsána mezi týmž zborem Basilejským a králowstwím tiemto i markrabstwím Morawským, kteréžto držíme a držeti mieníme: abychom w tom byli zachowáni; a jestližeby nás chtěl od toho kto tisknuti, aby nás w tom JMt hájila  a bránila, abychom od toho tištěni nebyli.

Item jakož Ciesařowa Mt slawné paměti pán náš zapsal se jest nám a zemi w některé wěci, zwláště ježto to zápisowé jeho s majestátem JMti zemi daní šíře ukazují a swědčí: w ty wšecky wěci aby se nám tento též zapsal a je dowedl k miestu, i o arcibiskupa woleného; a chtělliby nás od toho kto tisknuti, aby nás w tom jakžto pán náš hájil a bránil před každým.  

Zwláště pak o arcibiskupu WMt rač wěděti, že CMt slawné paměti pán nás, ku pilné a snažné žádosti wšie země našie, wolenie to arcibiskupa, kteréž JMti jakžto králi Českému jest příslušalo, dal jest a postúpil toho času nám a zemi takowě, ktožby koli námi a zemí k témuž arcibiskupstwí byl wolen, že JMt dal nám k tomu swú plnú moc i wuoli. A tak my wuoli w tom i moc JMti majíc listem potwrzenú, wolili jsme poctiwého muže mistra Jana z Rokycan wšecka země společně a jednostajné, a CMt toho našeho wolenie zwláštním opět listem s majestátem jest potwrdil, slíbiw žádného jiného arcibiskupa w králowstwí našem nemieti, než jej až do jeho smrti. Protož i toho žádáme od WMti, aby se nám o tom kusu král Ladislaw k dowedení a dokonání jeho swěcenie též jako CMt zapsal, i WMti také pro­síme, aby jste, když toho čas příhodný uzříme, waše posly ráčili poslati a přičiniti se tu, kdežby najplatněji a najužitečněji zdálo se, aby nám swěcen byl, a myť swé posly podlé WMti také pošlém. Neb tomu wšichni rozumíme, že tiem obyčejem a skrze to snadněji a lépe i spěšněji bude moci w jednotu a swornost i w řád králowstwíe naše uwedeno a w tom i zachowáno býti, nežli jinak; a také nebyloliby toho, strach, žeby králowstwie w takowé ruoznice a nejednoty mohlo přijíti, jako dřiew, neb whoršie; ježto by to i králi našemu, i také nám a králowstwie ke škodě mohlo býti.

Item o práwa a swobody této koruny, aby JMt ráčila každý staw we swém řádu a swobodě zachowati a držeti, jakož bylo jest od staradáwna, a též i práwa zemská aby JMt ráčila zachowati a držeti, jakož jsú byla a šla od staradáwna.

Item, wšecky dluhy a zápisy w této zemi slawné paměti ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréž JMti zapisowali, buďto na králowstwí, nebo na duchowenstwí, ježtoby s jich wědomim a wolí wyšli, ty aby ráčil držeti a každého při nich zachowati, jakož swědčie.       

Item o odúmrtí, kteréžby w České zemi od smrti ciesaře Sigmunda, pána našeho, až do krále nynejšieho korunowánie na král spadly, ježto dědicowé zemřeli, dluhy na tom zapsawše a rukojmě zastawiwše listy, nebo jinými obyčeji, anebo také we dsky to klásti jměwše, a rukojmě by w tom hynuli neb hynuti měli, aneb snad jistec i rukojmě zemřeli, ježto skrze to we dsky jest kladeno nemohlo býti: za to prosíme, aby král ty odúmrtí tak na JMt spadlé mimo se ráčil pustiti a propustil. Pakliby co rukojmě takowých zboží po smrti jistce listem dosti chtiec učiniti we dsky kladli, tomu aby JMt wuoli dal a toho potwrdil, jakoby se od dědice kladlo. 

Také umřelliby kto w tej chwíli, swého zbožie nikterakž neopatřiw, aby to na najbližšieho přietele buď mužského neb ženského pohlawie připadlo plným práwem, lečby kto práwo lepšie prowedl a okázal.

Item dalliby kto, neb poručil w tej mieře swé dědictwie na zemi listem s pečetmi komužkoli, buď za zdrawého žiwota neb w nemocné posteli: to aby mocno bylo a we dsky řádně potom wešlo bez králowy překážky, léčby komu prwé s dobrým bylo swědomím kterak zawázáno a zapsáno.

A komuž jsú co páni o sněmiech obecních we dsky zemské nebo dworské klásti swolili, anebo zbožie swá dáti, k tomu KMt aby také ráčil swú wuoli dáti a tiem jinak nehýbati.

Item cožby koli sum a úroków králowských w městech, neboli také sum králowských na klášteřiech od smrti ciesaře Sigmunda až do nynejšieho krále ko­runowánie bylo zadržáno, ježtoby jinam nebyly zapsány, ty aby ráčil propustiti a kwitowati,   aby z nich potom nebylo upomínáno.

Item, wšecky jiné země, nebo zámky, ježto jsú od země této České odtrženy, aby JMt o ně státi a jich dobyti zase ráčil.     

Item kniežata Slezská, i jiné země  a města, kteréž'k koruně České  příslušejí, aby je ráčil při jich swobodách a práwiech držeti a zuostawiti, a jich brániti před každým.

Item prosíme, aby JMt ráčila Horu opatřiti a wyzdwihnúti, a to pro swé a této koruny i jiných zemí dobré, poctiwé a užitečné.

Item JMt kteréž úřady nebo zámky w této zemi má, aby neráčil na ty saditi jiných, nežli Čechy, kteříž se JMti líbiti budú a zdáti.

Item, cožby této koruny dotýkalo, aby JMt ráčila ty wšecky wěci činiti s radú Čechuow země této.  

Item, jestližeby JMt pro které swé potřeby, nebo jiné příčiny, kdy z země odjeti ráčil, prosíme, aby tu zemi pro wšecky zmatky ráčil  opatřiti podlé rady pánuow a zeman Českých, a země neporúčeti cizozemcóm, ale Čechóm, komužby se JMti s radú panskú a zeman zdálo. 

Pakliby poslowé konečně srozoměli, žeby nám krále Ladislawa wydati wždy neráčil: tehdy najposléz takto mají powědieti od země JMti.  

Poněwadž WMt krále Ladislawa nám a této koruně za pána wydati wzďy neráči, zpuosoby naše k tomu i úmysly widúce tak poctiwé a hodné, i netoliko našemu králowstwí, ale říši swaté i domu wašemu užitečné, ježtoť pilností swých a prací i nákladuow zwláštních dědictwí našich nelitujem, ne z práwa, ale dobrowolně se podwoluíic, ježto se jest to z králów této koruny nikdy nestalo ižádnému: takť nám jest poručeno powědieti WMti i kázáno, žeť wšecko to králowstwie již miení otci swatému, králóm okolním, korferštóm, i jiným kniežatóm a dobrým lidem, i wšie říši, což najdále moci budeni, oswědčiti wšecky tyto žádosti na WMt od země wznešené, i také zpuosoby k tomu zjednané, a kterak ty wěci wšecky WMti sešly jsú, ale ne námi; a potom lítost nad sebú i nad tiem králowstwím tak osiřalým a od WMti zanetbalým, majíce, i w té sirobě déle ho trpěli nemohúc, a tak dřewními příhodami budúcích se škod netoliko nám, ale snad i okolním zemiem přihoditi se mohúcích, wystřiehajíce, musíme již i chcem to králowstwí s boží pomocí i sami se tak opatřiti, abychom déle bez krále nebyli a bez pána; aby wšichni widěli, že z hodných příčin, pro té země welikú sirobu, to činíme. A to WMt rač wěděti, cožť tuto dáli jsme k WMti od země i dějeme, že to prawime a mluwíme jednostajně a z jednoho úmysla ode wšech.

Podlé toho wšecky wěci k tomu poselstwí potřebné tak, jakož již psáno jest, zawřewše, swolenie opět wšeho králowstwie o sněmu potom budúciem  takto jest čteno a prohlášeno, jakož se tuto píše:  

Jakož podlé smluw na Wildšteině učiněných bylo jest swoleno a jednostajně zuostáno, ktožby zde na tomto sněmu nynejšiem osobně býti nemohl, aby pod listem wěřicím jiného člowěka urozeného s plnu moci swú poslal: tak také ustanowili jsme se i ustanowujem, aby na sněmu potom budúciem w Praze, kterýž bude uložen, wšichni byli, anebo s mocí swú pod listy wěřicími poslali, podlé těch smluw Wildšteinských, ku přijatí a držení wšech wěci, kteréž tuto budu zjednány.

Tudiež také dána jest moc, ten sněm budúcí složiti, panu z Rožmberka a panu Jiříkowi z Kunstatu, kdyžby se jim zdálo.

Poslowé také ku KMti k králi Římskému tito jsú wydáni:

Z pánuow:

Oldřich z Rožmberka s synem swým panem Jindřichem, Aleš ze Šternberka, Zbyněk Zajiec z Hazmburka, Zdeněk ze Šternberka, najwyššie purkrabie Pražský, Oldřich anebo pan Jan ze Hradce, Wáclaw z Michalowic a ze Strakonic, Hašek z Waldšteina, Hanuš  z Kolowrat.      

Z zeman:

Jan ze Smiřic, Jakub ze Wřesowic, Jan Čabelický ze Sútic, Soběslaw Mrzák  z Miletínka, Zdeněk Kostka z Postupic, Arnošt z Leskowce, Beneš z Mokrowús.Přihlásit/registrovat se do ISP