L. Sněm w Pelhřimově r. 1450, 12-13 Apr.

39.

Šlechta knížetstwí Swídnického a Jaworského prosí pánúw Českých na sněmu Pelhřimowském sebraných, aby nad pokojem w zemi jich zjednaným ochrannau ruku drželi. (Z orig. arch. Třeboň.)

We Swídnici, 1450, 10 Apr.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným, panu Oldřichowi z Rosenberka, panu Jiříkowi z Poděbrad, panu Oldřichowi z Hradce, panu Haškowi z Walšteina, i jiným pánuom, rytieřóm, panošem a městuom koruny České, nynie spolu na sněm w Pelhřimowě sebraným, zwláštním přáteluom a pánuom přiezniwým.

Služba naše napřed, urození, stateční, slowútní a opatrní páni, přietelé zwláštní a přieznitelé milí! Jakož pak wiete, kterak my w jednotě a smlúwě s lantfridem a krajem Hradeckým jsme, wedle wykázanie listuow mezi námi obostranně na to daných: a jakož také panem Jetřichem hauptmanem a raddú téhož kraje Hradeckého opět dobrotiwé stánie a přiměřie s Welflem, Šimerkú a Jeníkem i jinými jich pomocníky až do S. Jiřie n. př. smluweno, jim toho den a rok aby byl uložen, kterýžto nám nynie listowně složen a odwolán jest: poněwadž pak my také úd jeden jsme znamenitý koruny České, prosímeť wás s zwláštní pilností, w tom a k tomu aby pomocni byli a tak přičinili se, aby nám smlúwa takowá, wedle zápisuow wykázanie, lépe a jistěje byla držána, nežli od některých držána jest, a silnice aby také swobodny byly a pokojny, tak aby země obojie i města w mír, jednotu a w pokoj byly uwedeny, jakož pak toho plnu k wám naději máme. A když pak to dobrotiwé stánie a příměřie s Welflem, Jeníkem a Šimerkú i jinými jich pomocníky na den S. Jiřie n. př. wyšloby: tehdy na prostranný čas uloženo, a nám také den jmenowitý aby byl oznámen, gleitowáni také abychom byli k tomu, a w čas určený, totiž  šest neděl napřed, aby nám bylo dáno wěděti, tak abychom my urozeného pana Hanuše z Koldic hauptmana, kterýžto někdy w jiných běziech daleko od nás, jakž po smrti uroz. pana Albrechta dobré paměti strýce jeho a miesto něho s strany našie za ubrmana wywolen jest, jej abychom k tomu obeslali a přitom mieti mohli. Potom tehdy wedle zněnie zaručené smlúwy a toho zápisu, kterážkoli strana winna bylaby wedle žalob a odporuow, rádi to chceme dáti rozeznati; a našíť stranu dálibuoh ižádná rownost nemá scházeti. W práci také waší, jižto pro pokoj, jednotu a lepšie wedete, prosíme, sobě nestyšťte: nebť toho wám rádi chceme zasluhowati. Také jesti Welfl nynie w nowě městu Landshutu králowskému a nám příslušejícímu psal hroze, a je k holduom dáwaní připrawiti miení, ačkoli ještě dobrotiwé stánie a příměne jest newyšlo. Prosíme, aby to také nebylo dopuštěno, ale radši staweno waší příčinu; a tohoť také wám chcem zasluhowati. Na to wašie dobrotiwé odpowědi po tomto poslu prosíme. Dán we Swídnicí, w pátek po hodech welikonočních, pod Typrantowú Raybnic podhauptmanowú a města Swídnice pečetmi, let božích etc. quinquagesimo.

Typrant Reybnic podhauptman kniežetstwie Swídnického a   Jaworského, a přísežní našie jednoty etc.Přihlásit/registrovat se do ISP