35.

Poselstwí od krále Fridricha stawům Českým w Jihlawě na sněmu sebraným skrze Prokopa z Rabšteina i Heidenricha Truksesa wykonané. (Z kopie arch. Třeboň, a z rkp. Šternb. p. 125-126.)

W Jihlawě, 1449, 26 Aug.

a) (Podlé překladu w archivu Třeboňském.)

Let božích etc. XLIX, w úterý po S. Bartoloměji, pan Prokop z Rabšteina a Haidenreich Drukses etc. raddy Králowy Mti, krále totiž Římského, jsúce od JMti wysláni, ďáli sú pod wěřicím listem poselstwie w jistbě na rathauze, ku pánuom, rytieřuom, panošem i z měst posluom králowstwie Českého na sněm sebraným takto:

Najprw Kr. Mt král Římský wzkázal jest Wám a wzkazuje wšem pozdrawenie, milost swú a wše dobré. 

Jakož před chwilí po upadení do měst Pražských a jetie pana Menharta dobré paměti, a po mnohých záhubách chudých lidí, pány některé země této znamenitějšie i zemany JMt obeslal jest k sněmu, miesto jim w Znojmě, a den w druhú neděli w puostě jmenuje; a tam JMt některé lidi znamenité z swé raddy poslati chtěl jest, i sám se tu někde přiblížiti; proto zwláště, aby ty wěci wněweč lepšieho byly uwedeny: na to JMt podnes odpowědi nemá ižádné, než těch wěcí tak nechal jest, jakž samy w sobě jsú.

Potom pak po sněmu w Hradci držalém, někteří páni králowstwí tohoto, totiž pan Jiřík z Kunstatu a Poděbrad, pan Aleš ze Šternberka, pan Zdeněk ze Šternberka, pan Mikuláš Trčka, také i hauptmané krajów země této někteří, města Pražská i jiní, JMt společně listem obeslali jsú, wěděti dáwajíc, že sněm obecný a walný wšie země w osmý den po S. Jakubu zde w Jihlawě mietiby měli; a k tomu sněmu i času témuž, jestližeby JMt ráčil, aby raddu swú poslal : ale w témž listu nepoložili sú, coby na tom sněmu mělo býti jednáno; kterýžto list po datum w něm položeném w několika neděléch teprw dán jest JMti

A ted již JMt pana Druksasa a mě poslal jesti k Wašie Mti, žádaje, abyste ty wěci země této, kteréž před sebú máte, tak konali a k tomu wedli wedle sprawedlnosti, cožby země této a koruny České dobrého, slušného, řádného bylo a užitečného; a že také JMt w tom z příčin, o nichž w této mieře nenie potřebie tolik wyprawowati, rád což má a muože, chce fedrowati, a raden k tomu býti i pomocen.

Odpowěd naše.

Najprwé poděkowali sme JMti, že jesti ráčil raddu swú mezi nás wyslati. Item, potom sme dali odpowěd raddě JMti, že chcem časem   swým JMti po swých posléch na to dáti odpowěd.

 

b) (Totéž poselstwí, podlé překladu w rukopisu Šternberském.)

Poselstwie krále Římského k pánóm Českým o uloženie sněmu obecnému etc.

Jakož luoni pro wpadenie w Prahu a pro jetie dobré paměti pana Menharta mnohé ruoznice, búřky a záhuby staly jsú se nad chudými lidmi w této zemi: KMt maje nad tiem lítost, i položil jest sněm do Znojma druhú neděli w postě, a k tomu obeslal jest znamenitějšie pány a zemany i města, chtě rád ty nesnáze w dobrý konec a podobný uwesti; a k tomu JMt chtěl znamenitú radu poslati i sám se přiblížiti ; a na to JMt žádné odpowědi neměl jest až do sé chwíle, a tak jest té wěci nechal, tak jakož se w sobě má. Až tepruw nedáwno pan Jiřík Poděbradský s panem Alšem Šternberským, s panem Zdeňkem Šternberským, s panem Mikulášem Trčkú, s hajtmany některých krajów, a Praha město, poslali jsú k JMti, že wšie obci země České uložen jest sněm do Jiehlawy, osm dní po swatém Jakubě; a ten list přišel do Wiedně po datum několik neděl, ježto JMt byl odjel do Štýrska, a nenie w tom listu psáno, očby ten sněm měl býti. A proto wždy JMt teď poslal jest mne a pána Druksese swého hauptmana k wám, a žádaje, aby ste wedle sprawedlnosti w rád této země uhodili, a že JMt k tomu ferdrunkem i jinými běhy, což má a muož, chce pomocen býti, což najdále bude moci, jakož JMti z mnohých příčin dobře příslušie a příleží.Přihlásit/registrovat se do ISP