34.

"List od pánów Českých do Lužické země:" aby páni Lužičané k nikomu jinému než ku koruně České zření neměli. (Z rkp. Šternb. p. 147-50.)

Formule, jako předešlé číslo.

My A. B. C. D. etc. ctihodným a duostojným prelátóm a duchowním lidem, také urozeným pánóm, statečným rytieřóm, slowútným panošem a zemanóm,  opatrným mestóm i manóm země Lužické, k koruně naší České příslušným, přátelóm našim milým, službu naši přátelskú wzkazujeme.

Přišlo jest před nás, a zwláštně jsme toho zpraweni, že byli jste těžkým wálkám a nesnázem poddáni, skrze mladé Polencky a skrze Kikla Polencka rytieře, ježto jest on to i jiného wiece proti koruně nehodně a neslušně učinil, podlé toho, čím jest byl a jest koruně naší dlužen a powinen i zawázán, jakož tomu sami dobře rozuměti muožete; a také skrze ta znamenitá poselstwie od krále Římského i od krále Ladislawa etc. k wám nedáwno učiněná. Takowých obtiežení wěrně nám jest líto; neb také zpraweni jsme od urozeného p. Fridricha purkrabí z Donína, pána na Wildšteině, od našeho zwlášť milého přietele a obywatele w zemi České, že ste wy takowým poselstwím k wám učiněným z moci aneb z mocnosti předepsaného krále Římského a krále Ladislawa etc. měli býti přewedeni a odkázáni a obráceni k sta­rému Míšeňskému, kterýžto wždycky i s swými předky našie koruně i nám mnoho zlého a protiwného jsú činili, i podnes, kde by mohli koruně naší a nám co haneb­ného a škodného, rádby učinil; nepochybujíce, že i wy to sami dobře wiete, a tomu dobře rozumiete. I wěděti móžete, že předjmenowaný král Římský, ani král Ladislaw JMt, sprawedliwé moci ani práwa k tomu nemají, by to učiniti mohli: poněwadž wy JMtem, ani nižádnému jinému, podlé starodáwních země a koruny naší práw, swobod a wysazení, přísahami dědičnými i sliby dlužni a powinni i zawázáni nejste a nemáte býti, než toliko jediné koruně naší České a králi Českému korunowanému, když již toho mieti budem; a wšak ještě ten korunowaný Český král, ani nižádný potomní král, nižádné sprawedliwé moci ani práwa nemá k tomu, by mel nebo mohl túž zemi Lužickú a wás komužkoli odkázati a odciziti, od koruny naši zawaditi, bez wuole pánów Českých; jakož jest wás toho wšeho šíře a zwláštněji předepsaný pan Fridrich z Donína, přietel náš milý, pamatowal, opakowal, zprawil, i od koruny naší i od nás ode wšech napomanul. A co jest k wám w té mieře ďál, to jest učinil plným slowem naším, I plná wuole naše jest, a welice wám z toho děkujem, že jste to dobrotiwě od něho přijali, a k koruně i k nám že jste se prawě w tom měli a zachowali, a že též ještě i potom učiníte, jako ctní, dobří lidé; a toho od wás nepochybujem. Než welmi jest nám diwno a neznámo do některých, ze jména od Kokriceruow, z Drakowa a od těch z Štutenhaimeru, i od jiných jenž se to dotýče, kteříž se miení od země jinam wrci a odtrhnúti; jehož jim toho wždy nedowěříme, by to proti koruně a proti nám učinili. I napomienáme je tiemto listem, těmi sliby a přísahami, jimižto předci jich i oni koruně České powinni a zawázáni jsú i zapsáni, aby při koruně České a při zemi zuostali; prosiece wás wšech jiných, aby jste je na to nawedli, aby jinak nečinili. Také milí přietelé! jakož w wašich úzkostech pána nám přízniwého , markrabí Fridricha z Bramburk etc. za foita země Lužické přijali jste a sobě wzali, pro obranu a obhajowáni wás i země, to my rádi slyšíme, a wás i tu zemi JMti porúčieme, jakož také i JMti o tom psali jsme, prosiece i žádajiece od wás, aby jste se JMti přidrželi i poslušni byli, jakožto foita swého, tak dlúho, až by král Český korunowaný, kte­réhož mieti budem , anebo my páni Čeští, rytieřstwo a města jednosworně wás wyplatili bychom od JMti takowú summú; a to práwo, kteréž jest JMt na té zemi kupila, aby té summy nic nepřibýwalo beze lsti, a zwláště proto, neb JMt i s swými bratřími králi Českému budúciemu korunowanému, nám pánóm Českým, rytieřstwu i městóm země České, zapsati se mají a chtie, summu nadepsanú penežitú bez přiwětšenie a bez wšelikterakých wěcí w to wmietání zase přijieti a wzieti, kdyžby toho na JMtech, tak jakož se swrchu píše, bylo požádáno a napomenuto; a nade­psané země Lužické i wás zase swobodny wšech slibuow JMtem učiněných propustiti králi budúciemu korunowanému anebo nám pánóm Českým, rytieřstwu i městuom z jednoswornosti požádajíciem, jakož pak takowé zapsání šíře w sobě i swětleji ukáže; w takowém wždy wšak rozumu a úmysle, aby jste wy a země Lužická od koruny České a od nás nikoli neodešli a odtrženi nebo odcizeni nemohli býti a nebyli; zwláště milí přietelé toto pamatujíce a wědúce, že těm napřed dotčeným dědičným wašim přisahám, slibóm i cti swé dosti učiníte a slušně zachowáte, ježto bohdá w tom budúcí časy té země Lužické i sami swé dobré najdete a znamenati muožete.   Datum etc.Přihlásit/registrovat se do ISP