33.

Stawowé Čeští žádají Fridricha markrabí Brandenburského, aby co foit země Lužické k nikomu jinému, než ku koruně a korunowanému králi Českému, zření swé měl. (Z rkp. Šternb. p. 145-46.)

Formule, bez místa i roku (bezpochyby r. 1449, ze sněmu Jihlawského.)

"List od pánów Českých k markrabí Brandburskému, aby země Lužické žádnému nepostupowal, ani dal wyplatiti etc."

Oswiecenému a wysoce urozenému kniežeti a pánu, panu Fridrichowi markrabí Brandburskému a purkrabí Normberskému etc. pánu nám přiezniwému a milému: my A. B. C. etc. službu naši welmi powolnú napřed wzkazujeme.

Pane nám přiezniwý! Jakož prwé W. Kniežecie Mti psali jsme o Lužickú zemi, jenž k koruně České a k Čechóm příslušie z práwa a nižádnému jinému, i také po urozeném pánu Fridrichowi purkrabí z Donína, pánu na Wildšteině, po našem zwláště milém přieteli, wzkázali jsme, prosiece, aby WMt té země Lužické nižádnému neráčili sstupowati, ani dáti wyplatiti, kromě toliko jediné koruně České: též wždy ještě WMti služebně prosíme, tak jakož již ta zeme WMt sobě jsú za foita wzali a přijali w jich úzkostech, a WMt na té zemi práwo to od dětí Hanuše z Polencka kúpila jest, kteréž jsú měli zapsané na té zemi, aby WMt té země neráčila nižádnému sstupowati ani dáti wyplatiti jinému, než králi našemu Českému korunowanému budúciemu, když nám jeho pán buoh wšemohúcí dá a popřeje mieti. Anebo, žeby toho páni Čeští, rytieřstwo a města země České, jednosworně na WMti požádali: tehdy nepochybujem, že WMt přijme penieze swé a summu za waše práwo, kteréž jest WMt kúpila od dětí Hanuše z Polencka podlé wykázánie králowského zapsání etc. a že té země králi našemu korunowanému, anebo těm jakož swrchu dotčeno jest, zase sstúpíte w plnú moc, beze wšech wýmluw, w to nic neumietajíc, a také bez přiwětšenie summy. A na to WMti předepsaná zemi Lužickú jakožto foitu té země porúčieme a snažnú pilností prosíme, aby WMt té země ráčil býti obránce a obhájce proti každému tak dlúho, až by koruna naše Česká w takowé summě to zase od WMti mohla wyplatiti, tak jakož wýše dotčeno jest. A nepochybujem také, WMt we wšech těch wěcech o tu zemi bude se k koruně České a k nám prawě mieti. Budeli pak kto koli, a jmenowitě Mišenský, mocí a útiskem a z pychu proti práwu a sprawedliwosti na WMt a na tu zemi proto sahati chtieti wálkami: proti takowým a takowému nemienieme my WMti a té zem opustiti, podlé našeho moženie beze lsti. Také, jakož zpraweni jsme od předepsaného přietele našeho, pana Fridricha z Donína w jistotě, kterak jsú welicí zmatkowé powstali a pošli byli w zemi Lužické, wše skrze ty Polencky a jiné náwodce, ježto skrze to země ta mohlaby byla býti odtržena a odjíti   od koruny České, by bylo WMti rady, pomoci a příčiny nebylo: z toho WMti přewelice děkujem, a toho Waší Mti zwláště welmi rádi a powolně zasluhowati chceme, jakožto pánu nám přiezniwému. Datum etc. Přihlásit/registrovat se do ISP