32.

Niklas z Polenska žaluje stawům Českým na Fridricha markrabí Brandenburského, že s přízní některých pánůw Českých w zemi Lužickau mocně se uwázal. (Z orig. arch. Třeb.)

We Wratislawi, 1449, 29 Jul.

Najpoctiwějším a poctiwým w Kristu otcuom, urozeným, statečným, slowútným, múdrým a opatrným, biskupuom, prelátuom, pánóm, rytieřuom, panošem i wšem městóm králowstwie Českého, kteříž nynie w Jihlawě na sněmu jsú: já Niklas z Polen, rytieř a hajtman země Lužické, službu swú poddanú a dobrowolnú se wší hodnú a slusnú poctiwostí wzkazuji: dáwaje na wědomie a žaluje Wm Mm na oswiecené knieže a pána, p. Fridricha markrabie Bramburského a purkrabi Normberského , že se jest uwázal a zmocnil wšetečně a kwaltně w ten kraj Lužický, nemaje k tomu nižádného práwa, a mě od slawných pamětí ciesaře Sigmunda a krále Albrechta hajtmana prawého nad tú zemí ustanoweného odtud odstrčil jest, a město Libina tak řečené, to jest přinutil, že sú se jemu musiti i jeho erbuom holdowati, proti řádu a obyčeji, ježto toho pamětnikuow nenie, by kto na ně kdy mocí sahal, a netoliko by s nich holdy bral, ale že sú jemu musili i jeho erbuom přisahati a slibowati člowečenstwie, tak aby jemu i jeho erbuow poslušní byli a krále Ladislawa i té koruny České konečně se odřekli, aby nikdy k Jeho Welti ani k té koruně nižádného zřenie neměli. Potom náš milostiwý wšech pán, p. Fridrich Římský etc. král, jako jeden najbližší a najpřirozenější poručník našeho přirozeného a najbližšieho krále a pána p. Ladislawa, pána toho kraje Lužického, k té zemi psal jest, napomínaje pány, zemany i města z prawého poddánie a zapsánie, kteréž sú slawné paměti ciesařowi Sigmundowi a králi Albrechtowi učinili, aby podlé majestátu a swobod, kteréž zřejmě okazují, na žádné knieže buďto na duchownie neb swětské, se neobracowali, ani se koho jiného přidrželi. To jest nic platno nebylo; přes to přese wšecko ten markrabě již jmenowaný drží ty lidi i tu krajinu Lužickú swéwolně a kwaltně, jako jeden hledaje pána našeho přirozeného i té koruny České škody i hanby. To wšecko WMtem na to markrabě již jmenowané túžím, jako hajtman a wladař od wás a od mého milostiwého pána p. krále Ladislawa w té zemi ustawený, že ten markrabě nad waším i nad mým pánem a králem, i na té koruně České učinil jest a nepřestáwá činiti, bez wšie winy i bez práwa. A prwé mně hajtman, jakož WMti tajno nenie, když sem psal i ústně žalowal, tři hrady w té zemi odjal, a tak proti listuom i pečetem swým, kteréž já od něho mám, jest učinil, kterýmžto hraduom jména jsú Teypc, Chotěbuz a Peycen. Protož WMti prosím, abyste mi radni a pomocni ráčili býti, abych já k tomu wladařstwí té země mohl zase přijíti a ji tu přiwesti, kdež s práwem příslušeti má. A tomu markrabí račte psáti, aby on wám i mému přirozenému pánu, králi Ladislawowi, té země postúpil. A jestližeby týž markrabě měl s waším i s mým pánem aneb semnú co činiti podlé práwa, hotow jsem jako jeden hajtman před WMtmi a před tú korunú Českú státi a se w tom dáti ohledati a od Wch M rady užiti. Dále také žaluji WMtem na p. Fridricha z Donína, žeť jest byl přijel do kraje Lužického, a zjewné poselstwie zjednal, a znesl jest na pány, rytieře, zemany i na jiné obywatele té země, od pánuow Českých i od té koruny, bez kredencie i bez listuow, prawě, aby se ta země markrabě Fridricha přidržela, a žeby ta koruna Česká i wšichni obywatelé země České nic newěděli o králi Ladislawowi, a to poselstwie žeby jemu poručeno bylo a rozkázáno od p. Jiříka z Poděbrad a od p. Alše ze Šternberka tak jednati ode wšie země České k zemi Lužické. Milostiwí milí páni! jáť neweřím takowých wěcí na WMti, ani na p. Jiříka, ani na p. Alše, nébrž odmlúwal sem toho až do wašich osob, že WMt takowého poselstwie nekázala jednati, ale že ten Doninský jezdě obchodí se lžiwými nowinami; neb se to wašich ctí dotýče, a také to podobné nenie, by WMt krále a pána swého přirozeného zapřela. Také WMti wěděti dáwám, že častopsaný markrabě Legnici té koruně České odtrhnúti chtěl a sobě přiwesti: toho jest náš najmilostiwější pán etc. Římský král skrze swé Welebnosti poselstwie zbránil. I wdyť milostiwí milí páni! Wch M prosím a wěřím, že WMt radna a pomocna bude wašemu a mému pánu, králi Ladislawowi, proti tomu markrabí i proti těm pánóm, zemanóm i městóm té země Lužické, aby se oni přidrželi toho, cožby jich poctiwého a řádného bylo, jakož s práwem dlužní jsú a učiniti mají, to markrabě lstiwé opustiece. Na to od Wch M odpowědi milostiwé a pomocné žádám po témž poslu. Dat. Wratislawiae, fer. III ante vincula S. Petri, anno etc. XLIX.Přihlásit/registrovat se do ISP