31.

Jindřich z Lipého pánům Českým na sněmu w Jihlawě sebraným oswědčuje se proti témuž Ješkowi Swojanowskému z Boskowic. (Z orig. arch. Třeb.)

Na Krumlowě Mor. 1449, 5 Aug.

Urozeným pánóm, p. Oldřichowi z Rosenberka, p. Wáclawowi Michalcowi z Michalowic, p. Oldřichowi z Hradce a jiným pánóm, rytieřóm, panoším, kteříž sú se sjeli nynie tu w Jihlawě, přátelóm mým milým.

Urození páni, stateční a slowútní, přietelé milí! Službu swú WMti wzkazuji. Jakož Ješek z Boskowic a z Swojanowa WMti oswědčuje na bratra mého na pana Pertolta etc. a dotýkaje cti, žeby nad ním zrádně učinil: milí páni a přietelé! swědomáť jest wěc, žeť sú naši předkowé ani bratr muoj nad žádným neprawě neučinili, aniž jest kdy slýcháno. Než cožť Ješek Swojanowský bratru   mému učinil, klášter jeho, kterýž w jeho drženie i w oprawě jest, ztekl a úředníka jeho i služebníky na něm jal: bratr muoj naň žádné péče neměl, aniž jest kdy nám odpowěděl, ani jeho pomocníci. A w tom pobral mi jest mým chudým lidem prwé, než mi odpowěděl; a pobraw mi we čtwrtek, teprw potom w neděli odpowědné mi listy poslal. A to WMt dáli buoh shledá, když toho čas bude, kterakť jest Ješek nad bratrem mým i nade mnú učinil; a to se nám z kraje Chrudimského děje. I protož WMti prosím, jakožto pánów a přátel swých milých, což swéwolně Ješek Swojanowský proti nám počaw i činí, nemaje k nám winy žádné ani k této zemi, že nám ráčíte radni a pomocni býti proti takowému i tudiež pomocníkóm jeho. Nebť sme my wedle úřadu i swobod našich jakožto přiložení k koruně slúžili i slúžiti mieníme, a nenie shledáno, bychom co neprawě kdy nad tú korunu učinili, aniž dálibuoh shledáno bude.    Dán na Krumlowě, w úterý den Matky boží sněžné.

Jindřich z Lipého.Přihlásit/registrovat se do ISP