I. Některá akta welikého sněmu Jihlawského r. 1449, po S. Jakubě.

30.

Jan z Cimburka, hejtman markrabstwí Morawského, omlauwá se, že pro náhlé ztečení Rejhradu skrze Ješka Swojanowského, do Jihlawy na sněm přijeti nemůže. (Z orig. arch, Třeboň.)   

W Brně, 1449, 26 Jul.

Urozeným pánuom, panu Oldřichowi z Rosenberka a panu Oldřichowi ze Hradce, přátelóm mým milým.

Službu swú wzkazuji Wám, urození páni, přietelé milí! Jakož mezi WM a některými jinými pány rok a sněm do města Jiehlawy pro obecnie zemské dobré a upokojenie nynie složen jest: k tomu roku a sněmu také s některými pány pojel sera byl, chtiec tu rádi býti. A w tom pak pan Ješek Swojanowský Rejhrad klášter markrabiny komory swéwolně a beze wší winy ztekl jest a osadil. Z kterejžto příčiny k tomu sněmu nemohli sme před se jeti; nebo s pomocí boží k tomu sě přičiniti mieníme, aby tu pan Ješek neoseděl. A poněwadž pak osobně tam býti nemuožeme: prosím zwláštní pilností Wás, jakožto pánuow a přátel swých, wážiec čest swú i země naší, abyste ráčili pokojně, řádně a slušně o potřebné wěci mluwiti, a tak s swej strany opatřiti, aby Wám i zemi této ke škodě i k hanbě nic widieno owšem nebylo; wěře Wám úplně, že s swej strany tak se w tom mieti ráčíte. Dat. Brunnae, sabbato post festum Jacobi apostoli.

Jan z Cimburka etc. hejtman markrabstwie Morawského.Přihlásit/registrovat se do ISP