29.

Stawowé Čeští na sněmu Pražském sebraní ohlašují králi  Fridrichowi sjezd swůj wšeobecný, uložený do Jihlawi, týden po sw. Jakubu n. př. (Z kopie archivu Třeboň.)

W Praze, 1449, 10 Jun.

Serenissimo principi et domino D. Friderico Romanorum Regi semper Augusto, Austriae, Styriae, Carinthiae et Carniolae duci, comiti Tyrolis etc. domino gloriosissimo.

Najjasnější knieže a pane, králi najwelebnější! WJti služba naše napřed. Welebnost Waše před některými chwílemi listy swé byla jest do králowstwie tohoto poslala, sjezd nám s Waší Wysostí aneb s raddú její w Znojmě na den a čas w týchž listech jmenowaný pokládajíce. Ku kterémužto času a dni pro neprázdní a potřeby rozličné téhož králowstwí, i pro mnohé jiné příčiny w zemi tehdáž zašlé, nikoli sme beze lsti nemohli býti. Než již Welebnosti Wašie, máme za to, nenie tajno, kterak z jednostajného wšech pánuow, rytieřów, zeman i měst králowstwie tohoto swolenie, sněm obecný a walný wšie země týden po sw. Jakubu n. př. máme w Jihlawě bohdá mieti. Protož jestližeby J. W. ráčila také raddu swú k témuž sněmu i času poslati , bylibychom toho wděčni. Úmysl bohdá upřiemný k tomu wždy majíce, cožby sě cti, řádu, pokoje a dobrého této siré koruny dotýkalo, wší snažností jakž najdále muožem a powinni jsme, podlé práw a swobod našich slúžiti ; jakož sme, což na nás bylo, wždycky to činili, a též i ještě s boží pomocí činiti mieníme. Dán w úterý po hodu S. Trojice, léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého čtyřidcátého dewátého.

Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, Aleš ze Šternberka, Jiřík z Dubé a z Wisenburka, Zdeněk ze Šternberka, Jindřich z Dubé a z Lipého, Jindřich z Michalowic, Jan z Rúsinowa Čáslawského, Jan z Sútic Kúřimského, Zdeněk z Postupic Chrudimského krajów hajtmané, Mikuláš z Lipy seděním na Lipnici, purkmistři, konšelé i obec Starého, Nowého a Menšieho měst Pražských, i jiní páni, rytieři, zemané a města nynie na sněmu w Praze sebraní.Přihlásit/registrovat se do ISP