22.

Kardinála Jana z Karvajal odpowěd týmže poslům Českým učiněná. (Z rkp. Šternb. p. 107-8.)

We Wídni, 1448, 11 Sept.

Odpowěď od kardinála daná w Wiedni urozeným pánóm, panu Oldřichowi z Rožmberka a panu Janowi ze Šwihowa, poslóm slawného králowstwie Českého, w středu po slawné panny Marie matky božie narozenie, let božiech XLVIII, w takáto slowa:

Welební a urození páni, slawného králowstwí Českého poslowé! žádali jste jménem téhož králowstwie a prosili jste s welikú snažností, nedáwno minulých dní w Praze wěci nám předložené našeho poselstwie úřadem stwrdili, k nimžto takto odpowiedáme: když před sím w Praze byli jsme na obecním téhož králowstwie sjezdu, osobně žádali jsme a s welikú prosili i o to stáli jsme pilností, aby což najwiec osob býti muože znamenitých stawu obojieho sem přijeli, kteřížtoby zprawili nás a s námi mluwili o rozličných wěcech potřebných ku pewnému dobrému a jednoswornému zjednání těch wěci, kterýchžto též králowstwie žádá. Pro kte­réžto zjednánie potřebie weliké bylo jest některých osob duchowních, s nimižto přepilně o některé běhy mělo býti rozjímáno. Poněwadž pak oni wedle toho, jakož jsme se nadali, nepřijeli jsú, a powěsti také jdú, že běhowé někteří dosti těžcí w témž králowstwí znowa jsú začati, i také w markrabstwí Morawském, zwláště pak proti ctihodnému w Kristu otci knězi biskupowi Olomúckému a kněžstwu jemu poručenému i kostelu, prosbám a žádostem téhož králowstwie dosti protiwným, o nichž se nám nynie nezdá dále mluwiti, ale s tiem, kteréž měli jsme tak w králowstwie jsúce, jakož od wás naučením, po newelmi dlúhém času k nohám najswětějšieho pána a otce našeho papeže přiblížiti se mienime, prosby a žádosti waše na Jeho Swatost wznésti chtiece; a maje pak Jeho Swatost w tom zpráwu, bez pochyby tehdy týž otec náš najswětější papež předepsaný z powinnosli úřadu papežského jemu dané ty wěci aby učinil pečowati bude, kteréž budú k chwále božie, ke cti také a dobrému téhož králowstwie slawného. Protož wás prosíme wšech a každého zwláště, téhož králowstwie a markrabstwie přebýwatelów, i také skrze střewa milosrdenstwie pána našeho Jezu Krista snažněji napomínáme, aby pokoj držali křesťanský a zachowali, jakož powinni jsú a slíbili. Přestaňte také od wěci nowotních a bojów škodliwých, tak w králowstwí, jako w markrabstwí předřečených; my pak zajisté chceme a slibujem u najswětějšieho otce našeho předřečeného i wšady, týchž králowstwí a markrabslwí cest, jednotu, užitek a pokoj, wší silú naší jednati, jakož pak též slawné králowstwie, když w Praze byli jsme, od nás žádalo jest.Přihlásit/registrovat se do ISP