20.

Zdání od p. Oldřicha z Rosenberka přednesené, co a jakby král Fridrich na poselstwí České odpowědíti měl. (Ze dwojího půwodního konceptu w arch. Třeboň.)

We Wídni, 1448, m. Sept.

Item, když pány žádali, aby jim cesta byla wydána etc., odpowěděl pán, žeby se jemu zdálo, aby Král. Mt na to pomyslil a poctiwú odpowěd, jim na jich dání učinil, aby tam panuom i obci přijemno bylo.  

Item, dále, aby nám Král. Mt prwní wěci připomenul, kterak JMt nám list swój dal etc. a na ty wěci odpowědi čekal etc.

Item, a wšak ačkoli ty wěci ještě konány nejsú, tak jakož umluweno bylo, ze chce JMt což najspieš bude moci, buďto do polúletie, neb konečně od tohoto S. Michala w roce s králem Ladislawem na určené miesto do Čech přijeti, do Budějowic Českých neb jinam, maje gleit a bezpečenstwí etc. a tu se poraditi etc. nač a kterakby krále Ladislawa měl wydati etc.

Item, aby w té mieře páni Čeští sobe pokoj a řád w zemi zjednali ; a jeslližeby toho do toho času učinili nemohli, žeby se JMt i k tomu přičiniti chtěl na tom roce, cožby s bohem a se ctí učiniti mohl etc.

Item o kompaktáta, že je kardinál za to měl, by byli chtěli mistry wyslati k tomuto sněmu, a potom očekati tohoto poselstwí zase wrácení k tomu sněmu k S. Simonis a Judae, že jim chtěl podobnú a slušnú odpowěd dáti. A poněwadž toho neučinili a jiné píedsewzeli, jakž slyší že jsú Prahy dobyli, a dobré kneží, kteříž stáli w poslušenstwí cierkwe svvaté, wyhnali, i nezdá se JMti aniž umie jiné odpowědi na to dáti, než že chce kotci swatému jieti a JSti to oznámiti; a cožby se koli ještě k dobrému té země uměl přimlúwali, žeby to rád učinil.Přihlásit/registrovat se do ISP