18.

Páni Pražští odpowěd dáwají na psaní předešlé. (Z kopie arch. Třeboň.)

W Praze, 1448, 15 Jul.

Službuť swú wzkazujem. Waše Milosti, urození, stateční, slowútní a opatrní páni a přietelé milí! Jakož WMt nám psala, wděčnost ukazujíc wyslánie našeho k sněmu nynie w nowě u Hory bylému etc. Toť sme páni a přietelé milí, rádi učinili, a jakož wždycky, též i nynie chlělibychom, což na nás jest, obecnému dobrému wždy rádi slúžiti, sebe w tom nelitujíc, což najdále muožem. Dále pak o jistých mistřiech, farářích a knězích našich dotýčete, rozličnými kusy je winiece. Rozumieme z listu wašeho, že wás tajno již nenie zjednánie naše a ustanowenie s kněžími našimi, ponewadž je chwálíte, a jiné dobré lidi tiem obweseleny prawiece, máte naději též jako i my, žeby to nám i wšemu králowstwí mohlo k lepšiemu přijíti etc. Od počátku prawd božských zjewenie stáli sme w nich, pánu bohu děkujíc, i stojíme wždy upřiemně, i státi a trwati, pomoci jeho swaté milosti úfajíce, bez pohnutie mienime, doniž nám w tomto swětě žiwnosti ráčí přieti; silnú bohdá wieru majíce, že nám z toho najlepšie dobré přijde, to jest milost božie, hřiechuow odpuštěnie i spasenie wěčné. Aniž také ještě widíme, byť i mistři i kněžie ti, o nichžto swrchu zmienka jest, nebo jiní, z toho našeho pojednánie a srownánie co wynikli. A wšak přes to, po listu wašeho ohledaní, wšech zawolali sme před sě, a list wáš jim čísti kázali, i sami k nim mluwili dobře příkře, aby z kompaktát a z našeho sjednánie swrchupsaného nikoli newynikali, že toho pro nic trpěti nechceme ižádnému. Tu opět swolili sě též ke wšemu jako dřiewe, prawiece, že pod obojí zpósobú tělo a krew boží jakož dřiew dáwali, též i nynie dáwají a dáwati chtie, a že o žádném rozhřešowání ani swození od prawdy newedie nic, i pod pokuty se zamlúwajíc, byloliby to na ně ukázáno; pakliby shledáni byli w čem, ježtoby neměli učiniti, prawie., žeby wše oprawiti chtěli řádně. Kapitola také prawie, že w swých řádiech starodáwních, w kteréžto zasě i Cies. M slavné paměti jsú uwedeni, w těch trwají, wniweč jiného sě, což na ně neslušie, nepletúce; a že ižádného jsú od přijímanie pod obojí zpósobú neotwodili nikdy, ani psaním nebo kterým jiným obyčejem na přiekazu swěcení žákowstwa kdy byli sú; prawiece, žeby chtěli i utrpěti, ačby okázáno bylo na ně to duowodně. Protož WMti, páni a přietelé milí! i wšie země nenie tajno, žeť w našich městech od počátka, pánu bohu děkujíc, prawdy božie s prwními w zemi prostranstwie wždy a swobodu měly sú a mají; a od těch tak náš jest úmysl, že nás úfáme pánu bohu ani kněžie, ani žádný jiný neotwede do smrti. Prawilliťby wám kto jinak, ufáme WMti, že wěřiti nebudete. Neb poněwadžť jest nám a této zemi u welikých nesnáziech pán buoh  toho   dowesti  tak  ráčil pomoci, že  o tom kusu zwláště o přijímaní těla a krwe božie pod obojí zpósobú podlé jiných wěcí již i kompaktáta zmoci papežowy a koncilium máme, jimižto jsme w řád a w jednotu s jinými křesťany, i w pokoj s zeměmi okolními uwedeni: nad to sě již s boži pomocí toho nespustíme, péče na odpor služný, ani na která hostinská naučenie nemajíce. Kněžie také naše chcem k zachowání kompaktát držeti, a chtělliťby nám to w našich městech kto rušiti, trpienoť mu nebude, a shledalťby takowý každý, žeťby prospěchu w tom newzal, ale žeťby wiece w lom svvého zlého nalezl než dobrého.    Datum feria II, ipsa die divisionis Apostolorum.

(Mezi listiny předešlau a následující padá datum ztečení Wyšehradu a wzetí Prahy, i jetí pana Menharta ze Hradce mocí brannau, skrze pana Jiřího z Poděbrad a jednotníky jeho, dne 3 Sept. 1448, o němž obšírné wyprawowání wiz we Časopisu Českého Museum na r.  1827, swazku III, str. 53-58.)Přihlásit/registrovat se do ISP