17.

Stawowé na sjezdu Horském sebraní pánúm Pražským stížnost swau na některé kněží Pražské oznamují. (Z kopie arch. Třeb.)

Na Kutné Hoře, 1448, 2 Jul.

Službu swú wzkazujem, opatrní páni a přietelé milí! Z té dobré wuole, že ste pro chwálu boží a obecné dobré  swé mistry a súsedy na sněm  do Hory wyslali, wám i wšie obci wašie děkujem. Tu což jest zjednáno, máme zato, že předepsaní mistři a poslowé waši toho wás zprawie. Na kterýžto již psaný sněm tíž mistři waši sjednánie, kteréž se w městech wašich po wýjezdě legatowě stalo, do Hory přinesli: ježto jsú tiem dobři lidé obweseleni, že pán buoh ráčil wám dáti w to uhoditi. Z toho bohdá muož nám wšem i tomuto králowstwí mnoho dobrého přijíti, když to zjednánie waše budete tak držeti a twrditi, jakož ste počali. Zwláště těm mistróm neb kněžím i jiným, kteříž proti wšem smluwám našim i slibuom, a najwiec kompaktatóm, učinili sú o wašich městech, nedáte swobody ; nebť jsú rozhřešenie brali od legata, že jsú tělo a krew boží pod obojí zpósobú rozdáwali; a skrze to lidi obecné od té prawdy swodie. Jmenowitě zpraweni jsme w jistotě, že mistr Papúšek z Týna, kněz Wáclaw od sw. Hawla, kněz Skála od sw. Mikuláše, kněz Duchek od Matky božie z Lúže, a jakož slyšíme, i kněžie se Zderazu to učinili sú. A dřiewe w těch kostelech podáwáno jest pod oboji zpósobú: oni pak proti kompaktatóm pod jednú zpósobú rozdáwali sú. Shledáwáme také w mnohých kusiech božské krwe a kalicha přijímanie úhlawné nepřátely ty knežie, kteříž se kapitolú nazýwají; jedno, že pod jednu zpósobú na hradě Pražském rozdáwali, tu kdež mělo podlé kompaktát pod oboji zpósobú býti rozdáwáno; druhé, žáky k swěcení na kněžstwo zpósobowali a jim na to listy dáwali, kteříž podáwají pod jednu zpósobú, ale žákóm chtějícím podáwati pod obojí zpósobú na přiekazu mnohými obyčeji jich swěcení byli; třetie, k žádosti wšie země pečeti swé o arcibiskupa woleného do Říma ku papeži přiložiti nechtěli etc. Protož milí přietelé! takowé příčiny welmi škodné, kteréž sú oboji učinili k ujmě kompaktát i ku potupě a hanbě wšie země, znamenajíce, weřímeť, že wám toho žel bude, a jich ke škodě a hanbě tomuto králowstwí u wašich městech a pod sebú trpěti nebudete ani přechowáwati; w tom swým slibóm i swolowání obecniemu wšie země dosti učiniece. A což se M. Papúška dotýče, mluwili sme přísně s p. Matějem Dubcem, kterýž toho kostela u Matky božie w Týně podacie má, žádajíce, aby jeho tu netrpěl, ale jinému podal, podlé řádu na to miesto, jenžby kompaktáta držal a jich nerušil. Wám také jako přátelóm swým doufajíce, že toho nikterakž odporní nebudete, a na swrchupsaná miesta kosteluow u wašich městech knežie řádné, ježtoby zachowáwali kompaktáta, zjednáte. Neb jestlibyste předepsané knežie i jiné tudiež trpěli, strach, by se nedomniewali lidé, žeby oni to s waši woli činili. Toho odpowědi wašie žádáme listem waším po tomto poslu. Datum fer. III, ipsa die visitationis Mariae virginis gloriosae, annorum domini etc. XLVIII.

 

Jiřík  z Kunstatu   odjinud  z Poděbrad, Jan z Rúsinowa, Čáslawského, Jan z Sútic,  Kúřimského, Bohuše z Postupic, Chrudimského, Jetřich z Miletínka, Hradeckého, krajów hauptmané, i jiní páni, rytieři, zemané  a města, na sněmu u Hory o swětiem Janě křtiteli božiem spolu sebraní. Přihlásit/registrovat se do ISP