E. Z akt walného sněmu Swatojiřského w Praze r. 1448.

15.

Wšeliké zpráwy poslúw králowstwí Českého ze sněmu Swatomartinského r. 1447 do Říma wyslaných, o potwrzení arcibiskupa w Čechách. (Z rkp. Křižown. str. 181 sl., Brazydynowa na l. 325 a 326, a Wíd. c. k. bibl. Hist. prof. 1083, list 95-99).

(Přednešeny na sněmu r. 1448, 20 Máje.)

a.

"Poslowé od králowstwí Českého ku papeži wyslaní tak jsú powěděli a napsati kázali:"

Slyšeli sme na cestě, jedúc do Říma, a tak jsmy zpraweni od Prokopa Rabštaina, že to nepodobné jest, by byl Rokycan arcibiskupem; a tak že páni Čeští neprawě činí proti swé cti, že po wás jinak prawí, a jinak píší tajně w swých listech; a proto majíť se zač styděti. Item, Prokop Rabštain řekl, že klož bude arcibiskupem, wydá klelbu na ty, kteříž drží zádušie, a nedá jim kněžím posluhowati swátostmi a jinými potřebami spasitedlnými, jinak musí zase wráliti zádušie. Item, že to arcibiskupstwie [W jiných rkp. "to zádušie arcibiskupské."], pro tak dlúhý čas, jakož práwa káží, spadlo jest na papeže. Item, kteraké jest Rokycanowo wolenie? kdež máte listy od kapitoly Pražské? Owšem mluweno jest k někomu, aby se w to arcibiskupstwie uwázal. Item, král Římský s kapitolú Pražskú podal již toho arcibiskupstwie někomu jinému, ježto toho papež Mikuláš potwrdí.

Item, když sme přijeli do Říma, žádali sme od papeže zjewného slyšenie přede wším kněžstwem: i nemohli sme toho od něho jmieti, než že jsme puštěni toliko před něho před papeže a před kardinály. Item tento legat [Kněz Jan   z Karvajal, kardinál církwe Římské, jenž tehdáž od   1 máje do 23 r. 1448 w Praze se zdržowal.] jest prwé wydán do Čech a do těchto zemí, než smy do Říma přijeli. ltem, praweno nám w Římě od znamenitých osob, že s námi newěrně a neupřímě se ukládá: a dali nám toho znamenie, ježto sme tak shledali, že to tak jest. Item, zapowědieno w Římě, aby kněží naší strany neswětili. Item, praweno jest před papežem, že ti, kteříž přijímají krew boží, jest jich málo, a nejsú tří spolu wěrně.

Henrich doktor řečený Kalteisen, mistr sw. paláce, taklo k nám mluwil: Mnohoť jest křiwolakého w České zemi; musilby k tomu býti Wlach, aneb někto múdrý jiného jazyka, aby to naprawili. Protož proste za to papeže, ať wám takowého dá. Nebť jest k tomu Eugenius měřil, aby ten kalich u waší zemi stawil. Item řekl ten doktor, že papež muož změniti swaté čtenie, a také muož swatému čtenie jiný rozuom dáti časem a místem. Item ten doktor řekl, že přijímati tělo božie pod jednu zpuosobú aneb pode dwěma, nenie přikázanie boží. Item wšak wám neposwětí Rokycany, leč toho kalicha ustúpíte. Item, ať Rokycana sám jest před papežem přítomen; bylť jest hlawa wšech bluduow w Basilii; takli jest ještě, ať se z těch wěcí wywede a očistí. Item, radějiby byl Eugeuius dal sobě mozk z hlawy wyliti aneb papežstwí zbýti s tiemto nynejším papežem Mikulášem, nežliby Rokycanu swětil; wšakby blúdil, by jeho swětil, a já bych chtěl také na tom umřieti. Item Almania a Germania, to jest země Německé, mají wás za bludné, a wždy k tomu hledie, aby na wás to kacieřstwie opraweno bylo. Item byli sú již někteří před wámi, a již jiných čekárny ještě, že ten list wáš nenie ode wší země, kteréhož ste podali papeži s jeho kardinály; a budete proto spáleni. Item, wšak wyznáwáte nepochybeného biskupa, musíte jeho poslúchati. Item zdali chcete k Felixowi a k koncilium? Od něho nic newezmete, neb sám nic nemá; což wám ten dá? Protož radímť wám, proste papeže za arcibiskupa, a přijměte toho, kleréhožť papež wám dá. Item, kdoby lomu nerozuměl, kteří oň stojí, o toho Rokycanu, jediné ti, kteří jsú z jeho šibalstwa, a kteří drží kostelní zboží, ježtoby on jim z toho nic neřekl. Item, nežby papež Rokycany potwrdil, radějšieby se wašeho poslušenstwie zbawil i wašich duší spasenie. Než dieliť Rokycana poslušenstwie a we wšech wěcech státi bude naučenie papežowu, budeť potwrzen; jinak bude w klatbě, i s těmi, ktož se jeho přidrží.

Item kardinál sw. Angela do Čech wyslaný [T. j. tentýž kardinál Jan z Karvajal.] takto k nám posluom mluwil: Opusťte ten kalich a sjednajte se s kostelem Římským; wšak dokawadž se nesjednáte, wždy Němci budu wřieti a papeže popúzeti, a nikdy nebudete mieti pokoje. Wšakť přijde ten čas, že toho kalicha musíte nechati. Item, přijedu k wám já a naučím wás wieře, a zwláště Tábory. Item ať Rokycana nechá toho kalicha, budeť arcibiskupem, a duojdeť kteréhož bude chtieti duostojenstwie. Item, o tom Rokycanowi mluwí k nám mnohé wěci; nechť jest zkušen, když já k wám přijedu. Item mluwil k nám ten kardinál, kložby wěril Krista nebýti bohem a člowěkem, a papež držal tak anebo kostel Římský: tehdy ten nezhřešilby, ale bylby proto spasen. Item mnozí želejí těch kompaktát mezi wámi učiněných: ale musilo to býti pro pokoj toho času. Item týž kardinál přiwedl nám báseň k duowodu swému, a řka, že lidé jedni zmokli wšickni od deště , a zmokše i zbláznili sú se, kromě jediného; a ten když wšel mezi ony, a jsa trhán od nich a rwán, a nežliby sám múdr zuostal, radějšie wyšel na déšť, aby s nimi bláznem byl, nežliby tak od nich trpěl. Též i wy učiňte s tú swú pří o kalichu.

Item kardinál sw. Petra takto mluwil : Kdyžby Rokycana neblúdil, hodilby se nade wšecky jiné k tomu arcibiskupstwí.

b.

"Odpowěd papežowa posluom na žádost králowstwie Českého."

Jakož nám z wašeho wyprawowání od králowstwie wašeho Českého, i jiných před wámi, žádá králowstwie waše opatřeno býti zpráwcí a otcem duchowniem: toho jest wždy žádala stolice tato, i podnes my s swými najpoctiwějšími kardinály mámy péči o to ; ale že to králowstwie nenie do konce upokojeno, a arcibiskup čímby žiw byl nenie opatřen, ani ten kostel; a kterak jest to králowstwie u wieře křesťanské, to jest hlawy Krista a jeho těla, nepochybeného sw. Stolice Římské papeže s jeho kardinály, jenž ktož se jí nepřídrží a neposlucha, nebo jest pochybující, protiwník, odřezanec aneb kacieř, a tak ižádný bez ní nemuož spasen býti: protož já i s swými najpoctiwejšimi kardinály uložil sem poslati kardinála sw. Angela s pinii mocí, jenž jest čest weliká tomu králowstwie, kamž se ten wysilá, aby spatřil stranu druhú, wieru toho králowstwie a wieru arcibiskupa woleného, a čímby měl žiw býti, a tak wešken len kostel opatřil. A tu moc bude jmieti od nás zpuosobiti, jakž najlépe jemu bude se zdáti, a pastýře té zemi bude moci zjednati  naší mocí.

c.

"Oswedčenie posluow králowstwie Českého před papežem   a jeho kardinály, skrze kněze Jakuba."

Najmilostiwější otče, i také najpoctiwější otcowé! Tito páni poslowé welebného králowstwie Českého prosí wašeho otcowstwie i duostojenstwie, i také já pokorný služebník wás pokorná žádostí prosím, aby waše otcowská poctiwost tichu duší a trpěliwú nás slyšeti ráčili. Ej Waše Swatost z našeho wyprawowánie a listuow podánie dobře srozuměti mohla, že králowstwie naše chtělo se spojiti s apoštolským náměstkem, jakožto jiní králowé, kniežata, wejwody, hrabě činí, kdyžby wšak mohlo to obdržeti, co jiná králowstwie a země obecným práwem obdržují od Stolice apoštolské. A poněwadž se to nezdá Waší Milosti učiniti: oswědčujeme před wšemohúcím bohem a jeho matkú milú, po wše časy pannú neporušenu, i před blahoslawenými apoštoly Petrem a Pawlem, i jinými wšemi swatými, i přede wším množstwím nebeských duchuow, před Waším Duostojenstwiem i Wašimi kardinály, i také přede wšemi křesťany oswědčowati chcemy: že oddělenie králowstwie našeho Českého od kostela Římského nebude námi ani naší wolí, ale waším tištěním nás od sebe. Protož núzí jsúce připlíženi, a z potřeby, též králowstwie musiti bude   sobě   opatřiti   swým   časem  pastýře   a zpráwce   duší   křesťanských,   tak   aby z daru božieho wiera křesťanská nehynula w králowstwí Českém, protože wy jemu neráčite biskupa poswětiti a potwrditi. Jestliže núzí jsúc připuzeni, o některé wěci se též králowstwie pokusí, ačkoli prawé i dobré i w písmě založené, ale neobyčejné a těchto časów newedené, jistým nedostatkem jsúc přitiščeni: najwyšší buoh swědek bude, že to z přinucenie učinie, a lidí takowá wěc potom tajná nebude.

d.

 

Papež sám se seznal před námi posly, že rozdáwá krew boží laikuom, a to činí z úřadu, neb naň tak slušie, a tak jest jemu ustaweno, aby tak rozdáwal. It. řekl papež: znám to, že prwotnie cierkew sw. tak jest pod obojí zpósobú dáwala, a kteří sú toho neproměnili, jako Řekowé, dopustila jim toho církevv Římská; ale kteříž sú to opustili s Římským kostelem pro nebezpečnost, jakož sw. Tomáš de Aquino prawí, a nawracují se k tomu, hřeše smrtedlně a blúdie; jinakby byli wšichni zatraceni, ktož pod jednú zpósobú přijímali. Ale nemóž poblúditi crkew sw. Římská, ale ti blúdie, ktož se od nie odtrhují. A když waši kněžie řékali, že jest toliko pod jednu zpósobú jako pode dwěma, wšakby toho lidé newážili a přijímaliby pod jednu zpósobú. Protož prosím wás, milí poslowé, přičiňte se k tomu swú pilností, jakž swých duší spasenie milujete, ať se to králowstwie sjedná s Římským kostelem; a tudy budu mieti pokoj, a jinak nic.

K tomu řečeno od poslów: wšak Magnus Albertus i jiní sw. doktorowé píší, že jsú zwlášťní darowé krwe božie, a tak sú za nich rozdáwali. Odpowěděl k tomu papež: to jest za nich bylo, ale již to církew sw. Římská složila, ltem řečeno papežowi od poslów: wšak ste tak s tiem kalichem přijali k sobě Řeky; a my také máme kompaktáta s koncilium Basilejským za dobré paměti Eugenia; prosíme pro pána boha, přejte nám těch umluw požiti. K tomu papež nic neřekl. Item řečeno papežowi: kaceřují Rokycanu a ty kteříž stojie pro kalich. Odpowěděl papež: zle a nemúdře činie; byť bylo kacéřstwie, bylbych já nerozdáwal, a byste se byli přihodili k tomu, jako sem rozdáwal, bylbych wám rád podal. Item řečeno papežowi: kterak má lem lidem wěřeno býti, kteříž teď po wás listy psali, a již nám proti tomu jinak píší? K tomu řekl: činie to z křehkosti swé, a jsú jako Petr, ježto pro bázeň zapřel boha, neb se wás bojie, a jiní jako Kaifáš z ducha sw. a ne z swé wuole; ano my někdy jiné mluwíme, a jiné w srdci máme. O Bedřichowi jest k nám poslóm mnoho zlého mluweno w Římě i na cestě, ježto jest k weliké hanbě tomu wšemu králowstwie též, i o jiných neřádných knězích. Amen.Přihlásit/registrovat se do ISP