D. Na sněmu Pražském prwním r. 1448.

13.

Odpowěd od Stawůw Českých poslům krále Fridrichowým na sněmu daná. (Z kopie w arch. Třeboň.)

W Praze, 1448, s počátku m. Mart.

Najprwé KMti králi Římskému z pozdrawenie milostiwého my i wšecken sněm děkujem, welice od JMti wděčni toho jsúc, jakžto od pána milostiwého.

Jakož, páni, jménem i rozkázáním JMti pod listy wěřicími k nám a k této koruně České poselstwie wám poručené dáli ste, široce práw a sprawedlností krále Ladslawowých JMti k tomuto králowstwí, jakož ste prawili, po příbuzenstwí a předciech JMti i po starých zápisiech mezi tiemto králowstwím a domem Rakúským přístušeti majících dotýčíce, podlé toho mezi jinými řečmi swými zmienku také učiňiwše i o poselstwí ku KMti od této země učiněném, w kterémžto JMt ku pilné žádosti našie, jakož ste dotkli, poručenstwie tohoto králowstwie na se přijala jest, i listy swými toho potwrdila etc. žádajíc, aby jiný pán ižádný mimo krále Ladislawa proti sprawedlnostem a práwóm JMti nebyl sem přijímán etc. Ježto sami ty wšecky řeči, páni, lépe pamatujete, aniž se nám zdá potřebie, pro dlúhost a jiných pilných wěcí wážnost, jimž sami rozumiete, by wám ty wšecky řeči doplna opětowány měly býti.

Teďť wám, páni, wěci známé a swědomé, při nichžto, jakož se nadějeme, býwali ste, ku paměti přiwodime, kterak široce to známo jest, že poselstwie častá a dobře znamenitá ku KMti od této koruny býwala sú, w nichžto prací i nákladów rozličných nelitujíc, žádáno býwalo, by KMt ráčila se přičinili, aby toto králowstwie dlúhá léta we mnohých pohřiechu nebezpečnostech a záhubách trwalé, mohlo w klid a pokoj uwedeno býti: nikdy sme w tom rad ani pomoci w těch mierách od JMti neměli ižádných. Pak když JMt poručenstwie to přijala, kteréhož ste dotkli, od té doby řiedili sme se, ač i s welikými nesnázemi a škodami, tak že, jakž pánu bohu libo, wždy mnohá záštie, nepřiezni a swéwolnosti w této zemi potuchla sú a potuchly, ježto máme za to, že i w swých zemiech o tom slýcháte, i také sami diel widíte; ne lak ani tiem úmyslem, by to poručenstwie bylo kterak odmietáno, ale wždy očekáwajíc, zdaby KMt ráčila se také k tomu přičiniti některak skutečně; a o to i sjezdów s JMti žádali sme. Wždy JMt wymlúwala se, ono potřebami kostelními, ono sjezdy s kniežaty, korferšty a jinými, i rozličné jinak, jakž se JMti zdálo, až do poselstwie páně Haškowa, w němžto JMti úmysl a powolenie pod listy JMti také wěřicími nám a tělo zemi wzkázán jest byl a wzkázáno, abychom toto králowstwie sami zřiedili zpráwcemi dwěma nebo kolikažby se zdálo, jmenowaw až do dwanácti, že JMt nám k tomu plnú wuoli dáwá, a raden i pomocen toho ráčí býti.

Teprw my s wolí JMti w sjezdu a sebrání našem tiem skrownějšiem jisté wěci této zemi potřebné namluwiwše, polom na weliký a obecní sněm wšeho králowstwie sme wznesli, a tu se wšichni jednostajně ustanowiwše, i zpuosoby, cesty a prostředky wzewše před se takowé, jimižto zdá se nám, že najspieše a najsnáze tato země ku pokoji a swornosti mělaby přiwedena býti, a ještě wždy bez JMti nic učiniti nechtěwše, wyslali sme k JMti p. Jindřicha Strážského a p. Přibíka Klenowského, sjezdu s JMti žádajíce, kdežto s plnu mocí wšeho králowstwie přijdúc, měli sme i chtěli s welikú bohdá ctí JMti a krále Ladslawa, i také s tohoto králowstwie a domu Rakúského i jiných okolních zemí znamenitým prospěchem a užitkem, ty wěci k šťastnému konci přiwesti, rady se JMti a pomoci předtiem wzkazowané nadějíce.

Po kterýchžto poslech našich JMt nám den i miesto k sjezdu jest položila, i gleity znamenité jest poslala, jakož sami to dobře wiete; a protoť my tiem kratčejie tuto wšecky ty wěci opakujem, neb wy páni sami toho diel weliký swědomi ste. Né wzkázala nám JMt po swrchupsaných p. Jindřichowi a p. Přibíkowi, že to, což sme ty časy před se wzali, JMt welmi ráda slyší a wesela tiem jest, i raden toho nám a pomocen ráčí býti, a toho sjezdu nám položeného, by pak wšecka země Uherská měla býti ztracena, že nikoli zmeškati neráčí.

Když sme pak ke dni a miestu od KMti nám položenému jeli, plnu měwše naději, že s šťastným koncem a se wším se dobrým zase nawrátíme, potkali nás poslowé JMti p. Rabštein a p. Kainachar, dějíce k nám poselstwí od JMti pod listy weřicími, že krále Ladislawa nikoli do let JMti rozumných wydati nám neráčí. Podlé toho, kdyžbv král Ladislaw let swých došel, ještě nás i tu JMt naděje našie  odrazila, wzkázawši, že také jiné země má, a že let dojda, bude se moci obrátiti, kamž ráčí, a JMt že chce toho raden a pomocen býti.

Takž my z toho poselstwie JMti, kterýmž nás, o praciech a nákladiech neprawiec, z cesty, k weliké našie i této koruny hanbě, zase JMt jest nawrátila, a od sjezdu nám položeného, i gleity JMti potwrzeného, lehce některak odstrčila, srozuměwše, že i let krále Ladislawowých dočekajíc, ještě sme wždy naděje zbaweni, tak jakž to JMti poselstwie wzní; a tak widúce se w takowé lehkosti i w takém zanetbání položeni, wzkázali sme JMti po p. Zdeňkowi z Šternberka a p. Jindřichowi Strážském, i po jiných dobrých lidech s nimi wyslaných, úmysl nás i wšie země této, tak jakž nam z sněmu obecního bylo poručeno, že bez krále býti nemuožem aniž chcem, abychom po tak welikých a dlúhých záhubách a nepokojích nedohynuli dokonce. A totéž, tak jakž se dalo a děje se, oswědčili sme i již i oswědčujem králóm, kniežatóm i zemiem okolním; ježto ač se KMti, jakož ste powěděli, nezdá toho potřebie, ale nám toho potřebie jest, aby wšichni rozuměli a wěděli, že námi nescházelo jest nic, a že z prawé núze, nechtiec horších wěcí se dopustiti a konečně dohynúti, rady ani pomoci odnikudž nemajíc, musíme lak učiniti jakož niuožem a pána sobě wzieti. Poněwadž na to nám přišlo jest, že ze dwého nám jedno jest woliti, to jest nebo dokonce býti zkaženu, anebo pána mieti.

Protož páni a přietelé naši milí ! prosímeť, račte KMti powědieti naši stužbu, a JMti za to welmi prositi, poněwadž jest JMt nás toho tak ráčila zbawiti, znamenawši dobře úmysl náš i pilnost ke wšemu dobrému, a téměř od swých nás wrat odstrčila, wšie naděje nás konečně odraziwši: ať neráčí nám a této opuštěné siré zemi w tom překážeti, ale ať ráčí službu naši zachowati, budemli moci skrze někoho jiného s boží pomocí swé poctiwé a dobré opatřiti a naprawiti. Nemuožemť bez pána déle býti, aniž chcem; nebť nám toho weliké jest potřebie, jakož i sami tomu lép než my muožem wymluwili, rozumiete.Přihlásit/registrovat se do ISP