12.

Oldřich z Rosenberka Henrichowi ze Sobětic zpráwu dáwá o tom, co na sněmu w Jindřichowě Hradci jednáno bylo. (Z půwodn. konceptu w arch. Třeb.)

Na Krumlowě, 1447, 9 Oct.

Henrichowi ze Sobětic na Týně.

Služba naše tobě, Henrichu milý! Když sme se nynie do Hradce Jindřichowa sjeli, tu přeslyšewše poselstwí od Otce swatého, kterýž welmi ochotně nám wšem wzkázal, že chce kardinála swého sem poslali, a což bude moci této našie země k dobrému učiniti, že to J.Sw. chce rád učiniti. A KMt wzkázal nám, jestližebychme k JMti o wydání krále Ladislava jeti chtěli, že jeho dřéwe swých let wydati nemuože; neb jiné země, jakožto Uhersku a Rakúskú také má; když bohdá k letóm přijde, že se muož obrátiti, kamž JMt ráčiti bude. Na to poselstwí nezdálo se nám wšem dolów sjeti, než ještě poslali sme k JMti pana Zdeňka, pana Jana Hradeckého, Bohuše z Postupic a Ceisperka. Pak což ti nám zase přinesú, o to budem sněm mieti po wánociech w Praze; a tu přeslyšiece to poselstwí, na tom sněmu dále o wšeckny potřebné wěci mtuwiti budem. A jakož píšeš o Tómowi: jestližeby jej kdo tu w kraji ucítil a mohl k němu přijíti, welikúby nám libost na tom učinil; neb sme i s Bechyňkú o též také mtuwili. Dat. Krumlow, fer. II post Francisci, anno etc. XLVII.

Oldřich z Rosenberka.Přihlásit/registrovat se do ISP