3.

Jednání wšech tří stawůw na sněmu Swatomartinském, o ustanowení zpráwce w králowstwí Českém, o arcibiskupa a t. d.  (Z rkp. Šternb. str. 71-86.)

a)   Hlas stawu panského.  "O zpráwci takto:"

Zpráwce, kterýž bude zespolka ustanowen, tenť má na miestě králowě býti a miesto králowo držeti, aby wšecky úřady zemské, dworské i obecné zprawowal, podlé práw a řáduow té země staradáwnich, jakžto král; ale rada jemu, w kolikoby se osobách zemi zdálo, z pánów, zeman i z měst, buď přidána, k nimžto zpráwce tak se mieti má, aby bez jich wědomie a rady nic nečinil, ale wšecko s jich radú; a wšecky wěci, i s tú radú sobě přidánu, aby tak wedl a jednal, jakož jemu bude swěřeno a poručeno ode wšie země jednostajně, bez wšelikých útiskuow, wěrně, pilně a snažně ; tak wšak, aby proto každý při swých práwiech a swobodách starodáwnich, i také při smluwách a listech a zápisech Ciesařowy Mti, i dřewních králuow a kniežat Českých, tak jak komu swědčie, zuostawen a zachowan byl.        

 

Ten také zpráwce má mieti moc, ode wšie země sobě danú, wšecky úřady ku králowu opatření příslušné s tú radú opatřiti, a ty osobami, kteréžby jemu se a jeho radě kterého úřadu hodný zdály, osaditi, podle práw a řáduow té země starodáwních.

 

Item, týž zpráwce má mieti moc, we wšecka se práwa k komoře králowské z staradáwna příslušná uwázati, úředníky sobě zdělati k wyptání těch práw, i také kněžských zboží, kteráby nebyla zapsána, aby k sobě to wše obrátil; a každý, jenžby wiece držal, než jeho zápisowé a práwa   swědčie, aby to zpráwci tak usazenému bez zmatku i otporu hned poslúpil. A ten takowý zpráwce, tak jakž již dotčeno, zespolka wolený a usazený, nemá w té zpráwě déle trwati, než za dwě léta; a po dwú letú má hned, snem wšeho králowstvvie do Prahy zobsílaje, zpráwu swú i wšecku metc a úřad před sím od země sobe danú a daný, zemi postuliti a wzdáli i položiti konečně, bez odporu i bez zmatku; se wším tiem, cožby swolením země k sobě přiwinul, aby s ničímž nemel činiti wiec, cožby se té zpráwy dotklo, léčby jej znowa země zespolka zase zwolila a usadila na to miesto. Paklibv koho jiného zpráwcí a radú země učinila, nemá tomu nikoli odporen býti, ale podlé jiných pánuow a zeman wšecken řád a zpuosob w králowstwí zespolka zjednaný podniknúti.

 

Item, k súdu zemskému zemané mají z sebe wydati osoby jisté, podlé zpuosobu a počtu s ciesařem,  dobré  paměti,   zjednaného, a jakož nás ciesař zuostawil jest.  

 

O arcibiskupa.

W tom podlé smluw a spisuow Pelhřimowských již páni sami račte osoby ty wydati, kteréž tu wěc k miestu mají skutečnému wésti, i také posly ty, kteříž to poselstwie jménem wšie země na se mají wzieti, a ztrawa i jiné wěci k tomu potřebné, aby byly opatřeny, kde to má wzato býti; a ti, ktož na to budu wydáni k těch wěcí konání, již pečeti, listy i wšecky jiné wěci k té cestě potřebné jim wyjednajte, a k času, ku kterémuž by se jim s radu múdrých lidi zdálo, na, cestu je wyprawte.                                                                                                                          

 b)  "Zdánie pánuow zeman."

O tomto kusu, jakož stojí, že jsme se swolili my i s jinými zeměmi k koruně příslušnými jednostajně etc. račte nám powědieti, wieteli to ode wšech zemí k koruně příslušejících, jižli w tom we wšem tak s námi zuostanú?

Item, o úroce, jakož jsme prwé swoliwše se i WMti powěděli, tak na tom zuostáwáme a tak učiniti chcem, že když to na miestě zwieme, že krále mieti budem, k úroku swolujem k wyplacenie králowstwie wedle prwnieho swolenie.

Item, o radě k zpráwci tak se nám zdá, aby jemu bylo přidáno k radě šest pánuow a šest zeman, páni z sebe těch pánów šest wybeřte a zemane šest.

Item, o súdu zemském takto se nám zdá, a swolujem pro lepšie, aby tolikéž osob zeman sedalo při sudu, jakož za ciesaře Sigmunda slawné paměti, tak wšak bez pohoršenie swých práw a swobod, a to do dwú letú. Toto k tomu přičinieme, aby ti, kteříž sedí, také panské nálezy wynášeli se pány.

Item o arcibiskupa takto se nám zdá: když poselstwie k KMti bude, aby s ním o to rozmluwili a JMti prosili, aby se ráčil k tomu skutečně přičiniti o dowedení arcibiskupa.  

Item, o odúmrtech, kteréž jsú w této mieře staly se až do nynějšieho času, zemané prosie zespolka, aby ty odúmrti na krále nespadaly, w to abychom s WMti zespolka nahlédli.

Item, o dskách prosíme, aby zespolka w to nahledieno bylo, nebť se nám zdá, zeť jsme w nich obtieženi; a dsky aby lépe opatřeny byly.

Item, jakož jest dotčeno, odkudby měl zpráwce i s radú mieti potřeby, takto se nám zdá: najprwé wšecky puožitky, kteříž k KMti příslušejí w králowstwí Českém, na kteréž zápisuow nenie, aby zpráwce s radú swú k sobě přijal.                                                     

Item, s zboží klášterských summy aby jemu dáwány byly, kteréž jest ciesař pozuostawil w swých majestátiech, aby wydáwáno bylo k jeho komoře.                   

Item, s měst summy a úroky sprawedliwé aby jemu wydáwali.                          

 

Tatoť by se nám cesta zdála, kteříž držie kteréžkoli zápisy ciesařowy, aby drželi kopu platu po deseti kopách, pokudžby zápis jeho ukázal, ježloby w prawdě za tu summu dosti bylo, a ostatek aby zpráwce s radú požíwal a na zemské dobré obracowal, podlé rady jemu přidané, a zwlášté ktož kteréžkoli drží zbožie králowská neboli komory jeho bez zápisów.            

Pakli WMt lepší cestu wydá,  to chceme  rádi   slyšeti i  k tomu slúžiti, aby ta počatá wěc mohla k dobrému konci přijíti.    

 

c) Města

 

Žatečtí, Lúnští, Slánští, Hradečtí, Nimburk, Klatowští, Čáslawští, Kúřimští, Brodští, Sušičtí.

Páni! Jakož wčera WMt spis úmyslów swých před nás položila a napsala: toho jsú obce naše tak široce před sebú neměly, ježtobychom my poslowé o tom co od nich rozkázáno měli, zwláště o zpráwci, by měl jako král býti. Protož WMti prosíme, račte nám těch spisów přepis dáti, abychom to wšecko na swé obce uměli wznésti, a o to se šíře tázati. Neb WMt o králi široce položila, a o arcibiskupa welmi úzce, jako k nekonci.

 

Potom od Hradeckých dole psané sepsánie podáno jest. Úmysl náš jest i wšie obce naší tento : jakož jest w sněmu Pelhřimowském zuostawena cesta k zdrawejšie radě, takto se widí obci naší rada užitečnější a zdrawější, aby božské a duchownie wěci napřed šly a konány byly, a zwláště o arcibiskupa, aby napřed swecen byl wedle listu mierného a kompaktát s ciesařem Sigmundem dobré paměti, jakož jsú se staly úmluwy, ježto k listu miernému wšichni páni, rytieři, panoše a zemané téměř wšie země swé wlastnie pečeti k tomuto listu přiwesili jsú. Neb nepuojdúli božské a duchownie wěci napřed, swětské wěci nikoli nebudú moci státi. Jakož psáno jest, při králi nebo bez krále, o jeho potwrzení a swěcení společně abychom stáli, a když to projde napřed o jeho poswěcenie a potwrzenie, my a obec naše proti tomu bychom nebyli wedle jiných pánów, rytieřów, zeman a měst, toho dietěte Ladislawa, nebo jiného za pána přijieti, kdyžby z jedné wuole ode wšie země České zřiezenými, s hodnými a slušnými ohradami za krále bylo přijato. 

Item, o zpráwcích jakož zmienka jest, nebylliby král wydán do času určeného, ale aby zpráwce miesto něho zemi zprawowali a pod ně aby poslušenstwím bylo podstúpeno: i zdá se nám i obci naši dosti neznámé, by zpráwce měli na města králowská summy klásti, nebo jimi wlásti, ježto to na krále slušie budúcieho, kteréhožbychom z jedné wuole do země za krále přijali.

 

A také my a obec naše na JMti žádalibychom, aby nám našich práw a swobod potwrditi ráčil, kteréž od staradáwna od ciesařów a od králów i od kniežat mámy ; a také práw a swobod od krále nemajíc, nezdá nám se bychom JMt za pána přijali, léčby nám jich prwé potwrdil, jakož se nám i jiným obcem od předkuow našich dalo. A také, jestližeby pečeti našie požádali, abychom k tomu pečet swú přitiskli: i muož WMt tomu porozuměti, žeť nám to nenie slušné, kromě ku potwrzenie arcibiskupa woleného wedle jiných obcí nebylibychom odporní z hodných příčin. Neb jsme my pečet swú zawázali wedle jiných dobrých lidí rytieřských kraje našeho i jiných tří krajów nám přísedících k lantfridu, jakož se to w Cáslawi na sněmu dalo, ježto WMt to dobře pamatuje , že ten lantfrid má do budúcieho pána zespolka woleného státi a trwati a při pánu ještě woleném za čtwrt léta. I nezdá se nám a obci naší jinak dále zawazowati nám poslóm od obce našie, kteréž od nich přikázanie máme, neb tyto wěci, kteréž se oznamuji WMti, jsúce města králowská, k budúcím časóm hlediece, bojíme se, bychom pod jiného nepodnikli, ježtobychom měli hanbu i škodu od krále z jedné wuole přijatého. My poslowé, což WMti tuto oznamujem z přikázanie obce našie, wěříme WMti, že nám w tom za zlé neráčíte mieti.

Úmysl měst Pražských.         

Jako w spisu o zpráwci jest položeno, že miesto králowo držeti má, tak aby wšecky úřady podlé práw a řáduow této země zprawowal, jakžto král etc. Našeť města, páni, jsú rozličnými swobodami jinačeji obdařena, téměř od počátku jich wysazenie, nežli jiná; neb w jiných městech úředníci králowi sadili jsú úřady swými časy podlé práw a řáduow každého města, ale w našich městech nikdy jest úřaduow na KMt a k jeho opatřenie příslušných jiný nižádný nesadil, než král této země korunowaný sám osobně; né, by dědičný a zde rodilý králowic byl, i léta měl úplně došlá, ještě by saditi u nás úřadów moci ani práwa neměl, lečby korunowán byl podlé této země rádu. A takť podlé těch práw, jakž ižádný jiný práwa k sazení zde úřaduow nemá, než král, rada w těchto městech trwá po králi osakši (sic) krále budúcieho čekajíce.

Protož k zpráwciť zespolka usazenému a wolenému podlé jiných swolujem: než bychomť jemu tak a tolik zawázani měli býti, jako králi, tuť bychom, zdá se nám, z swobod swých byli wywedeni. Ježto, poněwadž každý chtělby swobod swých podlé swého řádu a stavvu požiti, wěříme WMti, že nám budete téhož příti. Protoť my k opatření zpráwce, ku potřebám poslów ku KMti, i také o arcibiskupa, rádi se, což móžeme, wedle země přičiníme.

 

Pak jakož se tudiež píše, aby wšecky puožitky, kteříž ku KMti přislušejí, na kteréž zápisów nenie, zpráwce s radú swú k sobě přijal etc. Cožťkoli my bez zápisuow držalibychom wně i na zemi, ježtoby nebylo w městech našich, o tomť, cožť jiní obecně učinie, proti tomu také nejsme; než cožby užitków takowých bvlo w městech našich, w nichžto jsme ciesařem a po smrti JMti za krále Albrechta i po něm též w drženie swém podnes máme, tohoť také požili mienime, WMti weřiec, že nám toho k ničemuž scestnému wážiti neráčíte. Neb každý rozoměti móž, žeť naše města nejsú w takowých bohatstwích, jako dřiew, a tolikoť těmi požitky po­třeby téměř wšecky městské opatrujem; ježto bychomť toho neměli, nejedná by obce naše byly tak obtieženy, žeť mnozí rozličné musili podstúpiti nedostatky; a takéť ještě častokrát námi i wšie země potřeby bývaly jsú jednány. A cožť wně na zemi kromě mést a zádušnich zboží držíme, w nichžto jsme ciesařem zastřeni, na wšecka majestát od JMti řádný máme.Přihlásit/registrovat se do ISP