(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/5/ - vrácený Senátem

Děkuji paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové, že zůstala na svém místě. Vítám mezi námi senátora Vladislava Vilímce. Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 867/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Požádám tedy nyní znovu o klid a paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové uděluji slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych znovu ve stručnosti zrekapitulovala návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty a celní zákon.

Jedná se opět zejména o transpozici nových předpisů Evropské unie, kde v rámci celé Evropské unie dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější on-line prostředí. Dochází také k úpravám v oblasti daně z přidané hodnoty, jejichž cílem je usnadnit přeshraniční obchod, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podnikům v Evropské unii a bojovat proti daňovým únikům.

Návrh také obsahuje dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe vývojem jiných právních předpisů, a zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Jedná se o návrh zákona, který Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem obsahujícím následující změny: doplnění přechodného ustanovení prodlužujícího období, ve kterém provozovatelé vysílání ze zákona používají speciální způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši, a legislativně technické úpravy spočívající zejména v úpravě a vypuštění nadbytečných ustanovení souvisejících s uplynutím implementační lhůty 1. července 2021.

Za sebe vyslovuji k tomuto pozměňovacímu návrhu a za Ministerstvo financí neutrální stanovisko. Děkuji vám za pozornost. Každopádně prosím o schválení tohoto zákona, protože bychom skutečně komplikovali ostatním členským zemím v Evropské unii nastavení jednotného digitálního trhu, kdyby nebyl schválen. To by byla ta nejhorší varianta. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové a požádám pana senátora Vladislava Vilímce, aby nám ozřejmil stanovisko Senátu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky svým usnesením číslo 261 ze 14. schůze konané dne 22. července 2021 vrátil návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty Poslanecké sněmovně a pověřil mě, abych odůvodnil přijaté pozměňovací návrhy.

Chtěl bych konstatovat, že pro vrácení návrhu zákona s přijatými pozměňovacími návrhy se vyslovilo 71 senátorů a senátorek, kdy žádný hlas nebyl proti. Senát ve svých pozměňovacích návrzích vzal v úvahu, že se v zásadě jedná, jak již uvedla paní ministryně, o transpoziční novelu, která zásadně mění pravidla přeshraničního elektronického obchodování, zákonem se zavádí nový režim jednoho správního místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční novelu, Senát nerozšiřoval tento návrh o změny dalších předpisů v daňové oblasti.

Návrh zákona v podobě vzešlé z Poslanecké sněmovny počítal s nabytím účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, nejdříve však dnem 1. července 2021, přičemž jedno z přechodných ustanovení toho návrhu zákona v některých případech odkazuje i na datum 1. dubna 2021. Ani jeden z těchto alternativních termínů nabytí účinnosti však již nebylo možné použít vzhledem k tomu, že návrh zákona byl Senátu postoupen až ke konci června 2021 a lhůta pro projednání Senátem by uplynula 28. července 2021. V důsledku této skutečnosti jsou některá ustanovení ohledně účinnosti či s odkazem na dřívější účinnost již takzvaně obsoletní, nereálná. Senát tedy tato již obsoletní ustanovení návrhu zákona doporučuje vypustit. To je předmětem pozměňovacích návrhů přijatých pod body 2, 3 a pod bodem 5.

Pozměňovací návrh Senátu pod bodem 1 napravuje takovou menší legislativní nepřesnost ve formulaci bodu 21 návrhu zákona, která by mohla dle senátní legislativy způsobit interpretační problémy. Jedná se o zrušení spojky "nebo", která je ale v předmětném § 21 odst. 4 písm. i) obsažena dvakrát. Senát tedy tento bod 21 pozměnil s tím, že se jedná o zrušení slůvka "nebo" na konci písm. i). Považujeme toto za nezbytné proto, aby nevznikaly nějaké interpretační spory.

Čtvrtým bodem pozměňovacích návrhů Senátu je ono prodloužení přechodného ustanovení ohledně pravidel výpočtu kráceného nároku na odpočet DPH v případě provozovatelů vysílání ze zákona v poměrné výši, a to o tři roky do 31. prosince 2024. Není to nový návrh, je to návrh, který zde byl při projednávání návrhu zákona podán a jen těsně, o jediný hlas, neprošel. Stávající lhůta toho přechodného ustanovení je skutečně limitována koncem letošního roku, 31. prosincem 2021, a pokud by tedy nedošlo k prodloužení termínu přechodného ustanovení nebo jakési speciální úpravy, navrátil by se stav, který zde existoval do 1. července 2017, kdy byla pro tyto vysílatele v zákoně o DPH stanovena nejednoznačná pravidla výpočtu kráceného nároku pro odpočet DPH, což by jednak vedlo k různým sporům s finančními úřady, se správci daně, a tyto spory ještě nejsou ani soudně rozhodnuty. Navíc by došlo k výpadku příjmů České televize zhruba ve výši 400 milionů korun a v případě Českého rozhlasu zhruba 120 milionů korun. To jsou důvody, proč Senát prosadil tento návrh, který se objevil poprvé tady v Poslanecké sněmovně, i do pozměňovacích návrhů, se kterými vrací tento návrh zákona Poslanecké sněmovně. Rozhodli jsme se tak poskytnout příští Sněmovně a příští vládě časový prostor pro nalezení dlouhodobého legislativního řešení tak, aby se neustále neprodlužovala přechodná ustanovení - takového řešení, které nebude vyvolávat ani nejasnosti, ani případné soudní spory.

Vážené paní poslankyně a poslanci, žádám vás tedy o schválení těchto pozměňovacích návrhů, které Senát připojil k rozhodnutí o vrácení návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost a za podporu pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP