(10.30 hodin)
(pokračuje Válková)

Jinak jsem dostala řadu dopisů od pěstounů. Jeden za všechny, mám svolení od paní Boháčové, jsou tady i fotografie. Starala se o invalidní dcerku, kterou si vzala do pěstounské péče, a nelituje toho, těch roků, které jí věnovala, byť tragický osud této její adoptivní dcerky se dovršil tím, že nakonec zemřela ve věku myslím osmi let - v sedmi letech. Nicméně přesto na nás apeluje, abychom udělali všechno pro to, aby tyto děti s těžkými somatickými problémy byly přednostně umísťovány do pěstounských rodin.

Omlouvám se, že to říkám takhle rychle, ale je tam opravdu více než sedmdesát pozměňovacích návrhů, myslím, že každý z nás si vybere ten, který odpovídá těm změnám, které i po nás chce Rada Evropy, OSN a další země, které sledují tento vývoj. Samozřejmě budu hlasovat pro všechny, jako poslankyně i zmocněnkyně vlády pro lidská práva, které zlepší situaci pěstounů, tak jak tady už říkali moji předřečníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě než přikročíme k rozpravě, konstatuji došlou omluvu pana poslance Jiřího Kohoutka z dnešního jednání.

A nyní tedy s přednostním právem vystoupí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, poté jako zpravodaj Marek Novák. To jsou přednostní práva, která eviduji při převzetí řízení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte jenom, abych se velmi stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona, kdy Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s tím původním zněním Ministerstva práce a sociálních věcí, ovšem navazuji na předchozí debatu. Nemůžeme souhlasit s pozměňovacími návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Není to spor o nutnost transformace dětských domovů pro děti do tří let věku, tady myslím si, že jsme ve shodě. Spíš je otázka, co bude ten další krok. A tady, z mého pohledu, přesto, že souhlasím se vším, co řekla i paní profesorka Válková ohledně té výtky, která směřovala vůči České republice ze strany Evropského výboru pro sociální práva a podobně, tak v zásadě ty pozměňovací návrhy neříkají, co se bude dít poté, co tyto ústavy budou bez náhrady zrušeny.

Myslíme si, že to je skutečně poměrně výrazné riziko, a právě proto v jiném sněmovním tisku 944 jsme se shodli s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti na komplexním pozměňovacím návrhu. Je to změna zákona o zdravotních službách, kterou původně předložil pan poslanec Juchelka a další kolegové, která nastavuje řešení poté, co zrušíme dětské domovy pro děti do tří let, a vytváří nového specializovaného poskytovatele zdravotních služeb pro nezletilé pacienty se závažnou chronickou nemocí nebo jiným zdravotním postižením. A to si myslíme, že je lepší varianta než zrušit a neřešit, co bude poté. Považujeme to skutečně za výrazné riziko, a proto nemohu podpořit za mě osobně, respektive za Ministerstvo zdravotnictví, pozměňovací návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Naopak doufám, že dojde k projednání toho návrhu, který jsme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími připravili a který skutečně má nějaké řešení, co bude poté, až se tyto ústavy zruší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Nyní s přednostním právem zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák. Připraví se kolega Čižinský.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, načtu legislativně technické úpravy, o kterých budeme následně hlasovat.

Jedná se o pět legislativně technických úprav a to je v pozměňujícím návrhu bod C 8470, bod 13, § 47k, jež zákon vlastně obsahuje, a bude-li přijat, došlo by k nahrazení dosavadního § 47k. Nové ustanovení by mělo být označeno jako § 47j, anebo jako § 47ka.

Dále v hlasování číslo dvanáct se doplňují slova "F 8549, bod 12 a E 7638, bod 7". Následně v hlasování číslo 55 se na konci textu doplňují slova "nebo E 7638 bod 3, nebo F 8549, body 6 a 7".

V hlasování číslo třicet šest se slova "F 8551 bod 1a zrušují".

A poslední, v hlasování číslo padesát devět se číslovka 7498 nahrazuje číslovkou 7481. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní vystoupí kolega Jan Čižinský, připraví se Aleš Juchelka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Šedesát dětí ročně si nese doživotní následky kvůli tomu, že není umístěno v rodině, ale v ústavu. Skutečně máme tady mimořádnou možnost, mimořádnou možnost těmto dětem pomoci a já nemohu souhlasit s panem ministrem, protože není pravda, že pozměňovací návrhy kolegyně Richterové a můj neřeší, co s těmi dětmi bude. To je prosím lež. Ty děti budou umisťovány do pěstounských rodin a bude to pro ně mnohem lepší. Když víme, že dítě do šesti let potřebuje vyrůstat v rodině, aby si neneslo celý život postižení, které se mu dostane kvůli tomu, že nevyrůstá v rodině, tak bychom měli udělat všechno pro to, aby to tak bylo. To ty pozměňovací návrhy navrhují.

Máme unikátní možnost to změnit. Jsou tam dlouhé lhůty na zapracování. Máme skutečně unikátní možnost dnes hlasovat o tom, aby v budoucnu, za pět, šest let, nebyly již umisťovány do ústavů děti mladší šesti let. Dámy a pánové, skutečně se domnívám, že je zločin to dneska neudělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. S faktickou poznámkou se hlásil pan ministr zdravotnictví. Omlouvám se kolegovi Juchelkovi. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, já jenom budu reagovat. Tady se skutečně nebavíme o dětech se sociálními indikacemi a tak dále, tam si myslím, že na tom je shoda. Bavíme se o chronicky nemocných dětech, o dětech s velmi vážným zdravotním postižením, které často potřebují péči 24 hodin, 7 dní v týdnu. A tady já skutečně tam nevidím garantované řešení, prostě nevidím ho. Vidím ho v návrhu, který jsme připravili v rámci změny zákona o zdravotních službách. Tam to řešení je vytvořením specializovaného komplexního centra pro právě tyto děti. Tam si myslím, že ta shoda je. Ale tady u těch vašich návrhů pozměňovacích prostě řešení pro tyto velmi závažně nemocné děti prostě nevidím a nevidím tam garanci, že péče skutečně jim bude poskytnuta tak, jak potřebují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Čižinský chce také reagovat fakticky.

 

Poslanec Jan Čižinský: To řešení je úplně stejné, pane ministře, jako v tuto chvíli, když je nějaké dítě v rodině těžce nemocné a potřebuje podobnou péči, tak to řešení je úplně stejné. V tuto chvíli, pokud nějaká rodina má velmi vážně postižené dítě, které vyžaduje nějakou péči, tak se nějak postupuje, a bude se postupovat úplně stejně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní konečně kolega Juchelka, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Mockrát děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný. Pozměňovací návrh, který předkládala paní Richterová, tak ho předložila i paní profesorka Válková a já a de facto je načten i v zákoně o zdravotních službách, v novele, která doufám přijde na řadu v září. A jak říkal pan ministr, řeší komplexněji celou situaci, která se týká dětských domovů do tří let.

Nicméně tady v sociálně-právní ochraně dětí se bavíme hlavně o pěstounské péči, o doprovázejících organizacích, o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jenom chci upozornit na své pozměňovací návrhy, moc prosím o jejich podporu, hlavně u pozměňovacího návrhu, který se mnou vytvořil pan poslanec Dolínek, který se týká markantního navýšení odměn v pěstounské péči a vlastně začátek oddělení zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče, což je taktéž velmi důležité, a i samotní pěstouni po tom volají.

Takže já moc prosím o podporu tady tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP