(Jednání pokračovalo ve 14.43 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pauza uplynula, já mám informaci, že paní ministryně směřuje, tak ještě dvě minuty? Jak to vidíte? Tak tři minuty dáme ještě? Tři. Takže z důvodu stálé nepřítomnosti ministra vlády vyhlašuji ještě 3 minuty pauzu, takže do 14.46.

 

(Jednání přerušeno ve 14.44 hodin.)

 

Haló, můžete mi zapnout mikrofon? Ano. Prosím vás, požádal bych technické zázemí, abyste mi nevypínali mikrofon, tady jste mi vypnuli mikrofon bez mého vědomí. (S úsměvem:) To už by se to posouvalo trošku jinam, to vypínání. To bychom se tady ocitli bez komunikace. Paní ministryně sice je, ale vyhlásil jsem do 14.46 přestávku, takže vydržíme, musíme to vydržet do 14.46 hodin.

 

(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

 

Tak, pauza uplynula, ministra máme, takže budeme pokračovat. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 652/2 až 8. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Hana Aulická Jírovcová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení kolegové a kolegyně, já budu velmi rychlá. Na 55. schůzi výboru pro sociální politiku bylo dne 9. září 2020 přijato usnesení k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomio Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 652:

"Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů poslankyně Lucie Šafránkové a zpravodajské zprávě poslankyně Hany Aulické Jírovcové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Lucie Šafránkové, Tomio Okamury, Radima Fialy atd., sněmovní tisk 652, dále jak je uvedeno v rámci přijaté změny;

2." - zde se mění účinnost, ale ta, jak víme, bude ještě upřesněna v dalších pozměňujících návrzích, které budou předneseny kolegou Novákem - "a zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslanec Karel Rais, a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Jaroslav Kytýr, a informovali nás o projednání návrhů a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Požádám tedy pana poslance Jaroslava Kytýra. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Výbor pro veřejnou správu se tímto sněmovním tiskem zabýval na svém jednání dne 10. září 2020 s následným usnesením, který byl poslancům dodán jako sněmovní tisk 652/6.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 40. schůzi po odůvodnění předlohy panem poslancem Ing. Pavlem Jelínkem, Ph.D., a po zpravodajské zprávě přednesené v zastoupení panem poslancem Jaroslavem Kytýrem a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 652/0 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Toť z jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži, zdali má zájem někdo za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, mám to tady, jestli nás chce někdo informovat. Ale nebudeme nikoho nutit.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu a do té mám přihlášeného pana poslance Marka Nováka. Prosím. Připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil a zároveň požádal o podporu pozměňovacího návrhu Marka Nováka, Lucie Šafránkové, Aleny Gajdůškové, Hany Aulické Jírovcové, Jana Bauera, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Evy Fialové, Davida Kasala, Karla Raise a Věry Procházkové k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomio Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 652, který je v systému zaevidován jako sněmovní dokument 7034.

Tento návrh navazuje a zpřesňuje předloženou novelu Lucie Šafránkové a dalších, která má za cíl zamezit nadužívání sociálních dávek, nastavit jasné parametry a postupy tak, aby nebylo možno systém zneužívat osobami, či dokonce skupinami osob. Předně bych vám chtěl poděkovat za to, že samotný návrh novely byl valnou většinou vašich hlasů 5. června propuštěn do druhého čtení. V následujících minutách vás seznámím s hlavními body pozměňujícího návrhu. Nicméně nejprve si dovolím krátce shrnout vznik našeho komplexního pozměňujícího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP