(18.40 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout přikázání výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Životní prostředí a zemědělský. A paní poslankyně Kateřina Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Opět poprosím stálou komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stálá komise pro Ústavu. Budeme hlasovat. Prvé hlasování je o přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 279 přihlášeno 97 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším je hlasování o přikázání výboru zemědělskému.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 280 přihlášeno 97 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování je o přikázání stálé komisi pro Ústavu.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 281 přihlášeno 97 poslanců, pro 78, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru a stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto tisku. Děkuji panu zpravodaji.

 

Máme tady bod

 

52.
Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jan Bauer, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste umožnili předřazení tohoto bodu. Také chci poděkovat zástupcům rozpočtového výboru za to, že ve zrychlené verzi projednali tuto drobnou novelu, protože platí, že pokud by nebyla projednána včas, tak skutečně ztrácí svůj smysl. Tato krátká novela, časově omezená, je jednoznačně iniciovaná v souvislosti s covid pandemií a existenčním ohrožením řady sociálních služeb a dnes, po několika měsících, vidíme i ohrožení mimo jiné kultury a sportu v naší zemi.

Velmi zkráceně, co už zaznělo v rámci prvního čtení a co je podstatou této novely. My navrhujeme dočasně na roky 2020 a 2021 zvýšit možnost odpočtu darů z daňového základu právnických a fyzických osob ze současných 10 respektive 15 % na 30 %. Cílem tohoto návrhu je dočasně daňově motivovat firmy i fyzické osoby k soukromému dárcovství, které může pomoci zachránit zmiňované sektory, to znamená oblast kultury, oblast sportu, ale i sociálních služeb. Jde o nepřímou podporu, to už tady také v tom prvním čtení zaznělo, která by měla mít minimální dopad do státního rozpočtu. A v neposlední řadě chci říci, že naším cílem není dary navýšit, ale spíše udržet ochotu společensky odpovědných firem pomáhat spolufinancovat projekty, které vždy v minulosti podporovaly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 918/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Jak můj předřečník řekl, výbor se tomu skutečně věnoval. Aniž bych chtěl sáhodlouze, protože už je pozdní hodina, rekapitulovat debatu, tak to, co je na celé věci podstatné, je, že se nedopracoval ke konkrétním pozměňovacím návrhům, a když se o nich nakonec na závěr bavil, tak nepřijal žádné usnesení, takže máme vlastně pole otevřené.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil poslanec Radek Koten. Poprosím pana poslance Radka Kotena, aby se ujal slova v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobré pozdní odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady načetl pozměňovací návrh k tomuto tisku. Je to tedy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je to tedy sněmovní tisk 918.

Mění se takto. Za prvé. Název návrhu zákona zní: zákon ze dne toho a toho roku 2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Bod číslo dvě. Za článek I. návrhu zákona se vkládá článek II. a následující články se přečíslují, který zní... (Pracovnice legislativy upozorňuje mimo mikrofon, že je návrh třeba načítat nikoli v obecné, ale v podrobné rozpravě, jinak to neplatí.)

Dobře. V podstatě tedy odůvodnění, důvodová zpráva tohoto pozměňovacího návrhu. Principem je, abychom tady v rámci ztransparentnění financování neziskových organizací, kam mnohdy přispíváme nemalou měrou a nemalými finančními prostředky, po té transparentnosti tady volají i například Piráti, takže kdybychom se tedy měli dostat ještě dál, tak bych si dokonce dovolil říci, že bychom to měli udělat možná i nějakou rozklikávací variantou, ale zatím by úplně stačilo, a ten návrh zákona je v podstatě v tomto smyslu, že neziskové organizace, které obdrží během kalendářního roku více než 5 tisíc eur na účet anebo by to dostávaly v hotovosti, tak nyní by nově měly povinnost v rámci zvýšení transparentnosti, aby tyto částky byly vedeny na transparentním účtu, a do té částky by se nezahrnovaly samozřejmě nějaké členské příspěvky a podobně.

V podstatě to potom vyřeší ten problém, kdy nám sem do neziskových organizací tekou peníze ze zahraničí a my vlastně nevíme, koho zadání ty neziskové organizace plní. Takže já si myslím, že v rámci tohoto bychom měli tento pozměňovací návrh přijmout. Je to tedy sněmovní dokument pod č. 6727 a potom ho v podrobné rozpravě načtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího v obecné rozpravě přihlášeného nemám. Podívám se, jestli se někdo nehlásí z místa. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele, zpravodaje? (Nikoli.) Otevírám a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Kotena. Pan poslanec Radek Koten je přihlášen do podrobné rozpravy. (Neklid v sále.) Pan poslanec Jan Hrnčíř také. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod č. 6727. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP