(17.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Dále novela zákona o dani z příjmů obsahuje jedno dočasné opatření, které souvisí s výskytem koronaviru, kdy dochází k rozšíření možnosti uznat základ daně poplatníků daně z příjmů i výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v období březen až květen 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru, protože důvodem je podpora zjednodušení administrativy daňových poplatníků.

Také obsahuje novelu zákona rozpočtových pravidel, novelu rozpočtových pravidel územních rozpočtů, kde umožňuje organizačním složkám státu poskytovat peněžitý příspěvek na stravování i jejich zaměstnanců. I novela zákona o spotřebních daních navrhuje v letech 2021, 2022, 2023 postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků.

Pak je tam technická úprava, novela zákona o povinném značení lihu a novela celního zákona, jakož i novely dalších zákonů mimo gesci Ministerstva financí.

Samozřejmě celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých, předpokládám, v dalším legislativním procesu povedeme diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 910/1. Paní zpravodajka rozpočtového výboru Miloslava Vostrá je připravena. Prosím o informaci o jednání ve výboru. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jak už tady bylo řečeno, rozpočtový výbor projednal tento návrh na své schůzi rozpočtového výboru 9. září 2020 a přijal k němu usnesení, které, když dovolíte, tady částečně načtu.

A sice po úvodním slově náměstka ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní tisk 910, vyslovila souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále je tady uvedeno asi osm pozměňovacích návrhů, které svým rozsahem jsou na osm stránek.

Pokud nebude požadavek z pléna, tak bych se, když dovolíte, odvolala na písemný materiál, který máte, což je usnesení rozpočtového výboru, a nečetla bych to. Pokud samozřejmě bude nějaká námitka, tak seznámím doslova se zněním pozměňovacích návrhů přijatých na rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Jan Řehounek, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, paní ministryně, já bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, seznámit s jednoduchým pozměňovacím návrhem, který bych tady teď v obecné rozpravě odůvodnil, a potom bych se k němu přihlásil v podrobné rozpravě. Týká se to vlastně sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu.

Ten pozměňovací návrh je v systému pod číslem sněmovního dokumentu 6216. A je to tak, že bych rád do tohoto daňového balíčku doplnil věci týkající se nakládání s odpady, kde bychom vlastně, do přílohy číslo 1 se za bod 11 vkládá nový bod číslo 12, který zní: "sběr, přeprava, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb".

Proč tomu tak je? Jde o to, že současná právní úprava zákona číslo 235/2004 způsobuje v oblasti nakládání s komunálním odpadem dvojí zdanění, a tím se dostává do rozporu se záměrem EU. Jde o to, že na straně jedné se obce nepovažují za osoby povinné k dani v souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány veřejné moci, a to i tehdy, vybírají-li v souvislosti s těmito činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či platby. Na straně druhé pokud ale vlastně by toto nakládání vedlo k výraznému narušení hospodářské soutěže, tak se vlastně zase považují za osoby povinné k dani. Jde o to, že obec může to nakládání s odpadem provozovat buď samostatně, případně prostřednictvím odpadové firmy, která může být vlastněna obcí nebo svazky obcí, prostřednictvím případně privátní odpadové firmy, ale zároveň služby pro obce mohou poskytovat i oprávněné osoby, provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady. Obec navíc může v rámci systému nakládání s odpady pro občany buď vybírat poplatek za komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky vydané v samostatné působnosti, případně může vybírat místní poplatek za provoz v systému nakládání s odpadem podle zvláštního zákona o místních poplatcích, případně za úhradu za nakládání s odpadem od fyzických osob na základě smlouvy.

Z některých z výše uvedených případů je režim DPH u obcí nejednoznačný a vede k různé aplikaci DPH v praxi. Pokud bychom tedy zařadili sběr, přepravu, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb do přílohy číslo 1 v tom zákoně 235/2004, tak bychom sjednotili daňový režim pro všechny subjekty na trhu.

Takže tolik krátké zdůvodnění. A potom se přihlásím formálně v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se paní poslankyně Nevludová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já představila několik pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy reagují v podstatě na některé vložené pozměňovací návrhy koalice.

Musím říci, že tento daňový balíček se právě díky předloženým pozměňovacím návrhům pana poslance Babiše a pana poslance Hamáčka stal jakýmsi daňovým balíkem, který skutečně zastíní i takový letitý evergreen, jako je stravenkový paušál. A myslím, že tak jak byl přednesen nebo představen pozměňovací návrh pana poslance Babiše, tak skutečně další vlády ponesou na svých bedrech a také další generace.

Předně musím podotknout, že před pár měsíci, nebo před rokem, by nikdo nepochyboval o tom, že zrušení superhrubé mzdy je dobrým krokem. Ostatně většina politických stran měna zrušení superhrubé mzdy, respektive zdanění superhrubé mzdy ve svých programech. Ve svém programovém prohlášení ho měla i vláda a celá ta léta váhala a odhodlala se až v okamžiku, který není docela vhodný pro takovéto řešení.

Musím říci, že pozměňovací návrh poslance Babiše má dvě roviny. Ta první rovina je, že rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti, a to velmi zásadním způsobem, poté co koalice si schválila na návrh Ministerstva financí rozvolnění rozpočtových pravidel na rok 2021 a to na 4 % HDP - pardon, v roce 2020 - a pro rok 2021 navrhuje částku, respektive číslo 4,5 % HDP. A to, co podal pan poslanec Babiš, má fatální následek, a mohlo by mít fatální následek, kdy zrušením zdanění superhrubé mzdy právě v tom návrhu by došlo k prohloubení strukturálního deficitu, a to až na 6 % HDP. A následná konsolidace veřejných financí by tak zcela vzala jiný směr. Té původní hranice jednoho procenta by mělo být dosaženo na návrh tohoto pozměňovacího návrhu až v roce 2031, a samozřejmě v tomto případě pak hrozí, že hranice dluhové brzdy bychom dosáhli v lepším případě již v roce 2027.

Co je však zcela nepochopitelné a neuvěřitelné, je, že vláda schválila státní rozpočet na rok 2021, respektive návrh, který ovšem nepočítá se zrušením zdanění superhrubé mzdy. To je první chyba. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP