(16.30 hodin)
(pokračuje Prymula)

To, co je trochu problém, je v podstatě akceptace té vakcíny, protože je jasné, že ta vakcína bude testována v nějakém omezeném režimu. Jsou vakcíny bezpečnější, vakcíny které jsou na bázi technologií, které zatím příliš známé nebyly. To znamená, toto všechno bude posuzováno. A je třeba říci, že u vakcíny, která je tohoto typu, můžeme očekávat účinnost, která může být, a zatím opravdu nikdo přesně neví, protože nedoběhly velké studie fáze tři, jaká ta reálná účinnost je. Pohybujeme se v pásmu 60 až 90 %. Pokud účinnost té vakcíny bude 60 %, tak to znamená paradoxně, že bychom potřebovali proočkovat 90 % populace, nebo budeme spoléhat na to, že 10 % populace může být, v uvozovkách, promořeno tím, že ta nemoc tady proběhla v nedávné době. Pokud by ta účinnost vakcíny byla 90%, tak by stačilo proočkovat 60 % zase recipročně, a tím by došlo k zastavení cirkulace viru v populaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji. Další v pořadí je pan poslanec, místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci volební tisky a volební kodex. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra a místopředsedo vlády, obracím se na vás ve věci zákona o správě voleb. Ministerstvo vnitra mělo finální návrh pro připomínkování autorizovaných v říjnu minulého roku, 19. listopadu bylo ukončeno připomínkové řízení. Doposud však nedošlo k předložení návrhu Poslanecké sněmovně, přestože to bude již přibližně rok.

Více než kdy jindy je nyní tento takzvaný volební kodex potřebný. Obsahuje totiž mechanismy, které se mohou efektivně používat pro zajištění demokratických voleb v dobách koronavirové pandemie bez zbytečného ohrožení zdraví a životů. Patří mezi ně například elektronické seznamy voličů nebo korespondenční hlasování, které se úspěšně používá v zahraničí a k jehož přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení.

Ministerstvo vnitra předvedlo, že dokáže v řádu týdnů flexibilně připravit a prosadit jednorázový volební zákon, byť se k němu objevily výhrady, které budou v následujících dnech řešit soudy. Na některé z nich jsme upozorňovali již v průběhu legislativního procesu. I v tomto kontextu je doba, po kterou se nic neděje, u zákona o správě voleb zjevně nepřiměřená. Verze pro jednání vlády je připravena od ledna tohoto roku, stanoviska pracovních komisí jsou vložena k začátku března a od té doby nedošlo k žádnému postupu. Přijetí zmíněných zákonů přitom mohlo být řešením řady problematických otázek voleb (nesrozumitelné) a nemusel by být narychlo přijímán jednorázový zákon a široce připomínkovaný kodex případně ve znění mírných úprav.

Rád bych se vás tedy zeptal, zda má vláda nadále v úmyslu tento zákon předložit a projednat v tomto volebním období a kdy k předložení do Sněmovny dojde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu ve věci omezení pro nesezdané páry. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, s odstupem tří týdnů se na vás znovu obracím kvůli cestovním omezením, kterým čelí nesezdaní partneři. Zrekapituluji, že trvá stav, kdy do naší země za svými partnery nemohou přicestovat občané třetích zemí, kteří potřebují k cestě vízum, a nesezdaní partneři odkudkoliv nemohou přicestovat za rezidenty ze zemí mimo EU. Připomenu také, že zhruba polovina zemí EU taková omezení nemá a víza partnerům z třetích zemí běžně vydává.

Minule jsme mě při vysvětlení, proč tato omezení trvají, odkázal na doporučení Rady EU číslo 2020/912 obsahující ustanovení, že by členské státy EU měly umožnit přicestovat osobám z třetích zemí z naléhavých rodinných důvodů. Z toho bylo dovozováno, že tato výjimka se nevztahuje na jakákoliv rodinná setkání. Mám za to, že jde o chybnou interpretaci dokumentu jako celku.

Ve skutečnosti je to tak, že uvedené doporučení ve svém bodě pět nejprve zcela jasně říká, že rodinní příslušníci, což zahrnuje i nesezdané partnery, by měli být od cestovních omezení osvobozeni bez ohledu na účel cesty. Takto je to tam výsledně uvedeno. Já to mám tady vytištěné a podtržené. A to se týká jak rodinných příslušníků občanů Unie, tak rodinných příslušníků rezidentů ze třetích zemí. Teprve poté dokument říká, že kromě toho - zdůrazňuji kromě toho - by měly být povoleny nezbytně nutné cesty pro konkrétní kategorie cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou uvedené v příloze dvě. A právě v této příloze dvě a nikde jinde v celém dokumentu se mluví o naléhavých rodinných důvodech.

Pane ministře, odpověď na mou minulou interpelaci jste zakončil příslibem, že se pokusíte v této věci něco udělat. Při všem respektu k množství a naléhavosti problémů, které v těchto dnech musíte řešit vy i vaši podřízení, se vás tedy chci po třech týdnech zdvořile zeptat, co jste v té věci udělal, případně plánujete udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme tady nepochybně tu problematiku diskutovali před třemi týdny. A já musím říci, že jsme se v tom řešení opravdu příliš neposunuli. To tady sebekriticky říkám. A řeknu, co se od té doby událo.

V podstatě my stále tady máme tuto limitaci. Snažíme se nějakým způsobem posunout dál, ale v podstatě to zmíněné doporučení EU by mělo být v tom slova smyslu, že stále jsme vycházeli z limitace, která se týká naléhavých rodinných důvod, byť to je v té příloze a není to v tom základním textu.

Tam, kde jsme se posunuli, tak si myslím, že naše právní oddělení pochopilo to, že je zájem na tom, abychom tento stav nějakým způsobem napravili. Ta interpretace doposud byla dána tak, že ta naléhavost záleží na interpretaci jednotlivých států, a není tedy jasně definována. Ale to určitě není nějakým důvodem pro to, proč by to nemohlo být změněno.

Dle aktuálního platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října, které reguluje vstup na území ČR ve snaze zamezit zavlečení dalších případů nemoci COVID-19 do naší země, je zakázán vstup občanů třetích zemí, kteří nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, a občanů třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým výskytem COVIDu-19. Z uvedeného zákazu vstupu na území ČR existuje v souladu s doporučením Rady EU několik výjimek. Jedna z nich se vztahuje i na cizince, kteří s občanem ČR nebo občanem EU s přechodným pobytem na 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR mají prokazatelný trvalý partnerský vztah, žijí ve společné domácnosti a to uvedou v čestném prohlášení o partnerském vztahu. Těmto osobám je následně umožněn vstup na území ČR na základě vystaveného potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

Jsem si vědom, že pro některé cizince je překážkou, že za účelem tohoto vstupu na území ČR nově nezískají vízum. Pokud však disponují jakoukoli formou práva pobytu v ČR či vízy pro opakované cesty, což lze u partnerů v trvalém partnerském vztahu očekávat, mohou výjimku uvedenou v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví využít, do ČR přicestovat.

Vážený pane poslanče, jak jsem uvedl již minule, zcela souhlasím s tím, že je velmi těžké zdůvodnit kroky osobám, které se ocitly v této situaci, a že je nutné brát ohled i na osobní zájmy našich občanů. Stejně tak si uvědomuji, že v momentě, kdy situace v ČR je taková, jaká je, ztrácí omezení pro přicestování do ČR v podstatě smysl. Bohužel však vás musím požádat o trpělivost. Veškeré síly expertů Ministerstva zdravotnictví jsou v tuto chvíli napjaty s ohledem na aktuální situaci. A vím, že to není omluva, nicméně musíme řešit tuto akutní situaci. Věřím, že v době dohledné to narovnáme úplně, nejenom takto částečně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP