(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak doprovodné usnesení přednesené v rozpravě by bylo součástí, pokud ho schválíme v hlasování číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 102 z přítomných 97 pro 46, proti nikdo. Doprovodné usnesení přijato nebylo.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 3, tisku 1055. Děkuji paní vicepremiérce, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Vít Rakušan. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. My jsme podpořili tento návrh zákona, protože samozřejmě chápeme, že v té složité době jsou kompenzace pro podnikající osoby tím, co od nás veřejnost očekává, co podnikatelé potřebují, a nedovolili bychom si je pro nějaké partikulární zájmy v této době na jejich očekáváních omezovat a krátit.

Na druhou stranu mi dovolte říci, že zcela zbytečně proti sobě stavíme dvě entity v naší společnosti, stavíme proti sobě podnikatelskou veřejnost proti městům, obcím a krajům v České republice. Je to zbytečné. Mohli jsme dnes dosáhnout toho, že bychom přiznali i finanční plnění pro města, obce a kraje v České republice. A já tady pouze paní ministryni říkám, že se pokusíme toto napravit prací našich senátorů. A já velmi poprosím, pokud se tento zákon vrátí do Sněmovny, abychom ještě jednou podrobili nějakému kritickému zamyšlení to, zda v této krizové době proti sobě stavět dvě skupiny v naší společnosti. Je to zbytečné a nezodpovědné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak budeme pokračovat bodem

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb.,
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1056/ - zkrácené jednání

Paní vicepremiérka je na svém místě u stolku zpravodajů. Požádám zpravodajku tohoto tisku 1056 Miloslavu Vostrou, aby také zaujala místo u stolku zpravodajů.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny můžeme ve zkráceném jednání následovat ve třetím čtení návrhu zákona bezprostředně, zahajuji třetí čtení a ptám se paní zpravodajky, jestli bude se mnou sledovat u stolku zpravodajů rozpravu, kterou jsem otevřel. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, mohu rozpravu ukončit. Ptám se paní vicepremiérky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, toto hlasování bude velmi jednoduché, protože jsme obdrželi jeden pozměňovací návrh od pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6468 a týká se zrušení zákona o EET, a to je v podstatě jediný pozměňovací návrh. Takže ten prohlasujeme a pak už můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak proceduru nemusíme schvalovat, protože to je jedno jediné hlasování. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování o návrhu. Já ale přesto zagonguji, protože přece jen jsme přešli z jednoho bodu do druhého, chvilku posečkám, znovu vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Hlasování o návrhu kolegy Hrnčíře bude bojové, tak abychom měli přesné počty přítomných. (Poslanci se vracejí do sálu.) Počet přítomných se stabilizoval.

Hlasujeme o jediném návrhu, který byl přednesen v rozpravě, a to je zrušení zákona o EET. Je to tak?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Tento pozměňovací návrh neprojednával rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 103, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 103, z 97 přítomných pro 46, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy, protože to byl jediný návrh, který padl v rozpravě, hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1056, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 104, 97 přítomných, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce. Končím bod číslo 4.

 

Dalším bodem našeho jednání bude

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí
státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů
v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
/sněmovní tisk 1057/ - zkrácené jednání

Paní ministryně i paní zpravodajka jsou na svém místě, takže můžeme podle § 99 odst. 7 pokračovat. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova, paní vicepremiérko? Není tomu tak. Paní zpravodajko? Není tomu tak. Tedy můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, byly podány celkem čtyři pozměňovací návrhy, takže já bych navrhovala, abychom je hlasovali postupně. Takže bychom nejdříve hlasovali pozměňovací návrh pana kolegy Martínka 6469, poté bychom hlasovali pozměňovací návrh opět pana kolegy Martínka 6470, dále pozměňovací návrh pana kolegy Jurečky 6504 a pak bychom hlasovali pozměňovací návrh pod číslem 6515 pana kolegy Volného, ke kterému se přihlásil a který podal pan kolega Feranec. A pak už o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je procedura jasná všem? Má někdo výhradu? Ne. Ale hlasovat o proceduře budeme, a to v hlasování číslo 105, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou v těchto pěti krocích. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 105, 97 přítomných, 96 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

První návrh?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jenom bych chtěla říci, že ani jeden z předložených návrhů nebyl projednán na rozpočtovém výboru, takže nebudeme říkat stanoviska rozpočtového výboru.

Začali bychom pozměňovacím návrhem pod číslem 6469 pana kolegy Martínka, který se týká doplnění novely zákona č. 5895 (58/1995) Sb., zavedení povinnosti zveřejňovat informace o příjemcích záruky z programu COVID Plus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 106. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti, Děkuji vám.

Hlasování číslo 106, 97 přítomných, 35 pro, 26 proti. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Druhý návrh je pod číslem 6470, opět pan kolega Martínek, a týká se doplnění novely zákona č. 177/2020 Sb., zavedení dluhového moratoria na splácení dluhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 107, 97 přítomných, 15 pro, 19 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod číslem 6504 pana kolegy Jurečky. Týká se § 3, je tam vložení nových písmen - vylučuje ze záruky úvěry poskytnuté subjektům z daňových rájů a požaduje závazek úvěrovaného, že nebude po dobu dvou let nabývat vlastní akcie a neodvádět daňovému nerezidentovi příjem ze zdrojů na území České republiky zdaněných srážkovou daní nebo od daně osvobozených. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP