(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám pana poslance Jana Hrnčíře a připraví se pan poslanec Milan Feranec.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Já bych se s dovolením přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, již avizovaným. Tím prvním je návrh pod číslem 5992 a jedná se o snížení daně z příjmu pro malé firmy, pod číslem 5993 zvýšení limitu pro paušální daň z 800 tisíc na 1 milion korun, pod číslem sněmovního tisku 6357 se jedná o zvýšení základní slevy na poplatníka, manžela a manželku, na 30 tisíc korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Milan Feranec a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu kolegy Jana Volného, sněmovní dokument 6212. Odůvodnění - upřesnění pojmu daňový rezident ve vztahu k zákonu o kompenzačním bonusu pro společníky eseróček. Podobné odůvodnění - odkazuji na moje vystoupení v obecné rozpravě a na písemné odůvodnění uvedené ve sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jako poslední vystoupí poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, a to návrhu pod číslem 6351, to je návrh na zvýšení slevy na poplatníka na 33 tisíc korun. Je to konstruktivní alternativa k návrhu na snížení daně ze mzdy na 15 %, který se vláda chystá předložit v rámci pozměňovacího návrhu. Skutečně těch 33 tisíc pomůže všem, to snížení daní všem pracujícím o 8 tisíc korun ročně, o více než 8 tisíc korun ročně, a podle našeho názoru by to výrazně více poslalo ty peníze do spotřeby než to disproporčně vysoké snížení daní nejbohatším a menší snížení daní těm chudším.

Druhý návrh je podobný, akorát dlouhodobý a systematičtější. Je to návrh pod číslem 6352, ke kterému se také hlásím, který zavádí pravidelnou valorizaci slevy na poplatníka podle průměrné mzdy.

Děkuji za podporu těchto návrhů. Oba jsou odůvodněny písemně v rámci toho sněmovního dokumentu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Není zájem. Máme tady jedno hlasování, takže já zagonguji a počkám, až se poslanci dostaví...

 

Myslím, že tady jsme v podstatě všichni. Je to návrh zpravodaje pana poslance Karla Raise, abychom zkrátili lhůtu pro druhé (správně třetí) čtení na 12 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 92 poslanců, pro 55, proti 2. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přejdeme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 800/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit návrh zákona o Vojenském zpravodajství.

Novela doplňuje systém obrany státu v reakci na reálné hrozby v kybernetickém prostoru. Legislativní návrh proto řeší možnost náležité reakce a adekvátně reagovat státu a zajistit tím obranu státu a jeho obyvatel. Na základě tohoto návrhu bude stát oprávněn aktivně odvrátit kybernetické útoky ohrožující jeho základní fungování a podstatu. Obranu však nelze vykonávat bez možnosti detekovat, že vůbec dochází nebo se bezprostředně schyluje ke kybernetickému útoku, a dále bez možnosti zajistit identifikaci útočníka, nebo alespoň zdroj, odkud útok přichází. Na základě tohoto zákona by Vojenské zpravodajství získalo nové nástroje, které doplní stávající schopnosti detekovat kybernetické útoky.

Zákon jasně vymezuje, jak pozitivně, tak i negativně, co tyto nástroje mohou a co naopak nemohou. Rozhodně se nejedná, a to bych chtěl zdůraznit, o plošný monitoring, ale pouze o cílenou detekci kybernetických útoků. Nově činnosti Vojenského zpravodajství budou podléhat kontrolním mechanismům zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, např. povinnost vedení auditních záznamů o provozu nástrojů detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém takzvané třístupňové kontroly, konkrétně ze strany vlády, Parlamentu a orgánů nezávislé kontroly.

Nad rámec výše uvedeného bude pro účely kontroly nakládání s daty výraznou novinkou i funkce inspektora kybernetické obrany. Tento bude jmenován vládou na návrh ministra obrany, a to po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování bude vázána pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovaných Vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod.

Návrh zákona byl ještě před jeho předložením Poslanecké sněmovně konzultován se všemi poslaneckými kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně. V létě vznikla společná platforma, na které se aktivně podíleli zástupci soukromé sféry, zejména svazu obchodu a průmyslu (?), operátorů a poskytovatelů internetového připojení. Vyústěním je konsenzuální návrh, který bude předložen jako pozměňovací návrh.

V rámci projednání ve výboru tedy bude možné vyřešit vybraná ustanovení, která mohla budit obavy, tak aby se jednalo o moderní právní předpis, nastavující jednotlivé role na spolupráci při obraně našich občanů. Dostatečný prostor bude věnován i problematice kontroly například orgánu nezávislé kontroly, tak aby byla tato instituce funkční a stále důvěryhodná.

Hlavním cílem návrhu je, abychom byli schopni adekvátně reagovat na reálná ohrožení. Chci vám říci, že události z posledních měsíců, např. nemocnice v Benešově, bohužel svědčí o opaku. Smyslem navrhovaných změn tedy v žádném případě není snaha o omezení svobody občanů, ale naopak jejich obrana vůči útokům a hrozbám mířícím právě proti jejich základním právům a svobodám.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP