(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přistoupíme tedy nyní k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, sněmovní tisk 849 - zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění zákon 137/2020, o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 a na opatření, která značně omezují výkon podnikatelské činnosti.

Podle současného znění uvedeného zákona se ruší povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, a to po dobu trvání nouzového stavu v rozsahu všech povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatník předešel jejich zneužití, a v období dalších tří měsíců v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení.

V současné době je nouzový stav prodloužen do 17. května 2020. K plnému náběhu evidence tržeb by tedy došlo od 19. srpna 2020 s tím, že poplatníci by měli tři měsíce na přípravu, na zahájení, případně znovuzahájení evidování tržeb, mimo jiné na vyzvednutí autentizačních údajů a bloků účtenek na finančním úřadu. S ohledem na současný aktuální vývoj a rozsah hospodářských dopadů na podnikající subjekty se proto tímto návrhem navrhuje, aby poplatníci v tuto chvíli byli od těchto povinností osvobozeni po delší dobu, než je obsah původního zákona, a navrhuje se prodloužení tohoto období do konce roku 2020.

Povinnost evidovat tržby a povinnost umístit informační oznámení tedy začne platit od 1. ledna 2021 s tím, že poplatníci budou mít před tímto datem tři měsíce na přípravu zahájení či opětovné zahájení plnění evidenční povinnosti, a to jak ti, kteří tržby evidovali již před zahájením stavu a potřebují např. zažádat o autentizační údaje nebo chtějí evidovat ve zvláštním režimu, tak ti, kterým povinnost evidovat tržby vzniká až na základě spuštění poslední fáze evidence tržeb. To je zajištění dostatečného prostoru pro přípravu na evidenci tržeb v běžném režimu nebo o požádání o zvláštní režim. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 849/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Ten dneska projednal tento návrh novely a došel k následujícímu usnesení.

Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke třem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dne 6. května 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, vyslovila souhlas bez připomínek;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Co se týká samotného projednávání v rozpočtovém výboru, tak přestože usnesení je bez připomínek, některými zástupci některých politických klubů byly avizovány pozměňovací návrhy, se kterými nás určitě seznámí jak v obecné, tak poté v podrobné rozpravě. Tolik k projednávání tohoto tisku v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Já svolám poslance do sálu. Zagonguji. Já myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 88 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl schválen.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Vojtěch Munzar. Jenom upozorňuji, že máme 18.55, takže v 19. hodin vás přeruším. Vy na to máte smůlu, co, protože když jsem minule řídil, tak také jste byl dokonce dvakrát přerušený. (Pobavení, oživení v sále.) Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, takový je už můj úděl.

Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na začátku vlastně ocenit, že zde máme návrh na delší odklad EET, protože my jsme o odkladu EET delší volali už od začátku mimořádných opatření, kdy paní ministryně nejdříve tvrdila, že to nejde, a pak, když jsme tady projednávali tu první novelu před nějakým tím týdnem, tak dávala nesouhlasné stanovisko na delší odklady. Takže já bych chtěl ocenit, že tady máme konečně návrh na delší odklad EET. Ale co považuji v té debatě a ve vyjádření paní ministryně k tomuto zákonu za velmi cenné, tak je to takové nepřímé přiznání, že EET je zátěží pro podnikání a že vlastně ekonomiku dusí.

Jistě si vzpomínáte všichni tady na tu dlouhou debatu, kterou jsme vedli nad novelou zákona, která by měla přinést třetí a čtvrtou vlnu, když jsme v obhajobě ze strany nejenom Ministerstva financí, ale ze strany vládních lavic slyšeli, že to vlastně žádný problém není a náklady pro podnikatele jsou minimální. Dnes sama paní ministryně financí uvedla, že to je zátěž pro podnikání, a dává návrh na odklad, a abych citoval přesně: abychom nechali ekonomiku pořádně nadechnout, což je přímá citace z twitteru paní ministryně. Ale on ten odklad neznamená, že ti, kdo již EET mají, tak s tím najednou nemají žádné náklady, protože ti stále i přes ten odklad musí platit licence, software, připojení na internet apod. A dodnes mnozí z nich nemají žádné tržby.

Co to nadechnutí tedy vlastně znamená? U těch stávajících odklad znamená, že nemusí evidovat, nechodí kontroly a nejsou kontrolováni kontrolními nákupy a nadměrnými pokutami za minutový rozdíl např. mezi prodejem a zavedením prodeje do systému EET, za neadekvátní... pokutami za nezaúčtování krabičky tic tacu 71letou důchodkyní, a mohl bych pokračovat dál a dál. To jsou všechny příklady a příběhy, které v médiích známe. A tyto příběhy v EET samotné přineslo. EET totiž přineslo tresty nikoliv za snahu vyhnout se placení daní, ale za mnohá drobná administrativní pochybení většinou zaměstnanců těch podnikatelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP