(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Ještě někdo v obecné rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Až po podrobné rozpravě, dobře. Takže otevírám podrobnou rozpravu, do které je řádně přihlášen poslanec Petr Pávek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já se jenom přihlásím k návrhu na zamítnutí tohoto zákona v kontextu usnesení hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Ještě někdo? Ano, poslanec Beitl.

 

Poslanec Petr Beitl: Byl jsem upozorněn na to, že návrh na zamítnutí musí být přednesen ještě v podrobné rozpravě, takže to tímto dělám a navrhuji zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čili bylo navrženo. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova, pane poslanče, chcete? Prosím, poslanec Grospič. (Poslanec Grospič začíná hovořit, ale pro hluk v sále ho není skoro slyšet.) Prosím ještě o klid sněmovnu. Pane poslanče, ještě chviličku vydržte, aby tady byl dostatečný klid k vašemu závěrečnému slovu k tomuto tisku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já budu velice, myslím si, stručný. Rozumím důvodům, které má Hospodářská komora. Rozumím tomu, že cítí, že by mohla z tohoto pohledu být ohrožena, že by to mohlo ovlivnit její otázky, nákladovost zaměstnavatelů. Na druhou stranu je potřeba tady připomenout, že téměř přes 80 % zaměstnavatelů v České republice, kteří nepodléhají tomu režimu, který je stanoven zvláštními zákony ve vztahu k zákoníku práce, poskytuje svým zaměstnancům již pětitýdenní kalendářní dovolenou, takže v podstatě z hlediska diskusí o tom, jestli tato dovolená přinese něco zásadně nového, ovlivní nějak zásadově nákladové položky zaměstnavatelů, tak tato diskuse, si myslím, není úplně relevantní.

Samozřejmě největší problém, který se objevuje ze strany zaměstnavatelů, je u zaměstnavatelů malých, kteří zaměstnávají jednoho dva zaměstnance, kteří do tohoto systému zapojují i své rodinné příslušníky. Tomu rozumím, že může vzniknout problém z hlediska tvorby nákladů na zaplacení kalendářní pětitýdenní dovolené. Na druhé straně je docela úsměvné, když se tady (nesroz.) a horuje za různé benefity, neplacené dva dny volna a podobně, i když zase chápu, že to má ten smysl a tu pointu, že zaměstnavatel potom nehradí ty dva dny, že těm zaměstnancům poskytuje bianko volno.

Dovolil bych si tady požádat potom už i pro třetí čtení o to, aby byla vytvořena podpora pro tento návrh zaměstnanců, protože i odborové svazy vidí tento záměr jako účelný s tím, že má velký význam a velký smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo za navrhovatele. Závěrečné slovo za zpravodaje? Pan zpravodaj zájem nemá. Dobře. Protože zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se budeme vyrovnávat hlasováním až ve třetím čtení, a nezazněly žádné další návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, panu navrhovateli.

 

Otevírám bod číslo

 

18.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Dne 22. ledna 2020 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Šlo o usnesení číslo 873. U stolku zpravodajů je za navrhovatele poslankyně Barbora Kořanová a zpravodajem garančního výboru je poslanec Ondřej Polanský. Pan zpravodaj je připraven. Nicméně musím se ještě v souladu s našimi postupy zeptat zástupkyně navrhovatelů, zda chce vystoupit v úvodu druhého čtení. Nechce, takže nyní pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, kolegové, milá vládo - nepřítomná vládo. Vystupuji tady za kolegy. My jsme se vlastně -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, děkuji za upozornění. Samozřejmě potřebujeme, aby zde byl přítomen nějaký zástupce vlády. Já vám teď neodejmu slovo, nepřeruším bod, nechám vás to domluvit. Mezitím prosím, aby se někdo z členů vlády, kteří jsou přítomni v budově Poslanecké sněmovny, dostavil sem, abychom mohli řádně pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Mezitím přednesu tu naši domluvu. Vzhledem k tomu, že k bodům 18 a 19 se nám sešly shodné pozměňovací návrhy, ta domluva padla tak, že bychom oba body přerušili do úterý 24. 3. 2020, to jest do variabilního týdne. Dávám návrh na přerušení bodu číslo 18, sněmovní tisk 359, přerušit do 24. 3. 2020.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já přivolám poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále, aby přišli. Mezitím už je zastoupena i vláda (ministrem Zaorálkem), takže všechno je v pořádku.

 

Zopakuji procedurální návrh, který předložil pan zpravodaj tohoto tisku, a ten zní tak, abychom bod 18 přerušili do úterý 24. 3. 2020. Myslím, že jsme připraveni v této věci na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeni 152 poslanci, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu do 24. března 2020.

 

Než zahájím projednávání dalšího bodu, to je bod 19, tak vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, seznámím s dohodou, kterou uzavřely všechny poslanecké kluby, a ta dohoda zní tak, že po projednání tohoto bodu, po projednání bodu 19, skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Teď otevírám bod číslo

 

19.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Dámy a pánové, prosím ještě o klid, ať můžeme řádně doprojednat tento bod. 22. ledna 2020 na 40. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení. Usnesení má číslo 874. Zástupcem navrhovatele je poslanec Petr Dolínek, zpravodajem garančního výboru je poslanec Jan Bauer. Ptám se navrhovatele, zda si přeje vystoupit. Ano, poslanec Dolínek má slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že u tohoto zákona jsme ve velmi obdobné situaci jako u předchozího bodu, tak bych si dovolil požádat ctěné kolegy, zda by odsouhlasili přerušení projednávání tohoto bodu do 24. března 2020. Vzhledem k tomu, že mezitím se koná hospodářský výbor, tak určitě dojde k vyjasnění různých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Takže procedurální návrh. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP