(17.50 hodin)
(pokračuje Kremlík)

Pokud jde o důvody, proč bylo stavební povolení zrušeno, tak k žádosti je tedy ještě jednou zopakuji. Krajský úřad nedoručil veškeré písemnosti všem účastníkům řízení. Nedoručil prostřednictvím úřední desky Městskému úřadu Votice, jak měl, byť se stavební záměr týkal katastrálního území Votice. Krajský úřad doručoval písemnosti špatně, respektive v rozporu se správním řádem. Doručoval dodejkou namísto do vlastních rukou. Krajský úřad nedoložil splnění zákonných lhůt pro doručení prostřednictvím veřejné vyhlášky na úředních deskách krajského úřadu a Obecního úřadu Olbramovice. První oznámení o zahájení stavebního řízení bylo odlišné od žádosti stavebníka. Vydání druhého oznámení o zahájení téhož stavebního řízení nebylo nijak zdůvodněno, což s sebou nese značné nejasnosti stran stavebního záměru. Stavební povolení se nedostatečným způsobem nebo vůbec nevypořádalo s námitkami. Vypořádání námitek je tak nepřezkoumatelné jako celé stavební řízení. Spis byl veden v rozporu se správním řádem a současně nebyl kompletní. Účastníci nebyli seznámeni s doplněním spisu před vydáním rozhodnutí. Zásadní pochybnosti jsou u verze projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí. Některé námitky nebylo možné vypořádat, neboť odkazovaly na písemnosti, které nebyly obsahem spisu.

Mě jako ministra dopravy tato situace vůbec netěší. Já bych chtěl, aby Krajský úřad Středočeského kraje v co nejkratší době vydal znovu bezvadné stavební povolení, aby se mohla zahájit stavba. Za Ministerstvo dopravy a za jeho investorskou organizaci ŘSD konstatuji, my chceme stavět, ale potřebujeme pro to správná a bezvadná správní rozhodnutí. Tak to je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a za odpověď a prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat ministra Staňka ve věci rizika nezákonnosti rozhodování ministra kultury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, milá veřejnosti. Já jsem zaznamenal, že se dneska v médiích hodně mluví o kompetenční žalobě a o tom, jak by se sociální demokracie měla bránit. Ale já tedy vnímám ještě jedno poměrně velké riziko, které vyplývá z toho, že v Ústavě máme jasně napsáno, že prezident republiky odvolá... (Vyrušení z pléna.) To je, jako by tady měl někdo puštěnej nějakej záznam. Kdyžtak vám doporučuji použít sluchátka. Děkuji.

Takže je tady poměrně velké riziko z toho, že pan ministr Staněk nebyl odvolán, ačkoliv podle Ústavy odvolán být měl, a tudíž se nachází ve své funkci v rozporu s Ústavou. Tudíž veškerá rozhodnutí, která vydá, mohou být napadena a zpochybněna u správních soudů s odvoláním na to, že ve své funkci je nezákonně a že není splněna ta základní podmínka, aby rozhodnutí byla vydána osobou, která je k tomu kompetentní, která byla řádným zákonným způsobem ustanovena do své funkce a vykonává ji v souladu se zákonem.

Takže jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem řeší pan ministr toto riziko. Jestli například změnou organizačního řádu přesunul vydávání těch formálních rozhodnutí na jiné osoby v případech, kde to je možné. Nebo jak se k tomu zkrátka postavil, tak aby minimalizoval riziko toho, že ta rozhodnutí budou soudem zpochybněna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan ministr je nepřítomen, takže odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci mýtný průšvih na obzoru dvě. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, před několika málo hodinami rozhodl Krajský soud v Brně ve sporu ohledně tendru na systém výběru mýtného. Dle dostupných informací v médiích soud vyhověl žalobě firmy Kapsch a nařídil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se opět zabývat smlouvami mezi novým provozovatelem systému výběru mýtného a Ministerstvem dopravy. Cílem podnětu firmy Kapsch u ÚOHSu byl zákaz plnění z uzavřené smlouvy mezi konsorciem CzechToll a SkyToll a Ministerstvem dopravy.

Ptám se vás tedy, vážený pane ministře, jak budete dále postupovat. Není přece jenom společnost Kapsch v právu a nehrozí nám zrušení smlouvy na nový systém výběru mýtného? Pokud by došlo ke zrušení této smlouvy, jak by stát postupoval a zajistil výběr mýtného? A neobáváte se dalších žalob a hrozícího zvýšení nákladů pro Ministerstvo dopravy? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra opět o odpověď na tento dotaz.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, děkuji, že jste mi opět udělil slovo. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, já jsem zde v té první části interpelací popsal proces, který je teď v současné době aktuální dnešním rozhodnutím Krajského soudu v Brně.

Vy všichni tady víte, že jsem profesí advokát. A jako advokát a současně ministr dopravy budu chtít udělat všechno pro to, abych hájil majetkové zájmy České republiky i s ohledem na výběr podle současné platné a účinné smlouvy. Já bych chtěl všem říci, že toto dnešní rozhodnutí krajského soudu neovlivňuje nijak stávající smluvní vztah. Ten je platný a je účinný. Ministerstvo dopravy bude podle platného a účinného smluvního vztahu nadále postupovat. To rozhodnutí, které bylo předmětem přezkumu ze strany krajského soudu, bylo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo dopravy a Česká republika zde jsou pouze jako osoby zúčastněné na řízení.

Jak budeme dále postupovat, jak jste se ptala, vážená paní poslankyně. Proti rozhodnutí podáme v co nejkratší době kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, požádáme o odložení vykonatelnosti. A pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude pokračovat ve správním řízení, tak se samozřejmě budeme k tomu správnímu řízení vyjadřovat. Současně, jak jsem zde již uvedl, konáme všechno pro to, abychom k 1. prosinci spustili mýtný systém s novým dodavatelem a k 1. lednu 2020 na těch rozšířených zpoplatněných komunikacích. Myslím si, že jsem takto osvětlil právní pozici Ministerstva dopravy a takto bude Ministerstvo dopravy postupovat v nejbližších týdnech a měsících.

Již v předchozí odpovědi na dotaz na interpelaci jsem také říkal, že příští týden, myslím, že to je v pátek, máme kontrolní den. V rámci kontrolních dní se budu chtít seznámit s aktuálním stavem připravenosti výběru mýta k 1. prosinci 2019. A samozřejmě z tohoto takzvaného kontrolního dne bude i mediální výstup. Takže pokud vás to bude zajímat dále, tak bych doporučoval sledovat média ke konci příštího týdne. Tam byste potom obdrželi další informaci. Protože mě samozřejmě zajímá, jaká je připravenost, kdy se začnou měnit OBU jednotky, kdy začne intenzivní komunikační kampaň a tak dále. To jsou věci, které budu chtít slyšet od nového dodavatele a samozřejmě od svých kolegů na Ministerstvu dopravy, kteří mají mýtný systém na starost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující dotaz. Tím jsme tedy vyčerpali všechny dnešní interpelace. Já děkuji všem členům vlády a všem poslancům, kteří se zúčastnili. Dnešní jednání tím tedy končí. Budeme pokračovat v této schůzi zítra, a to v bloku třetích čtení, kde jsou na pořadu body 35, 36, 37, 38 a 39, a následovat budou pevně zařazené body zákonu o dráhách a o elektronických komunikacích, kde máme druhá čtení.

Já vám ještě jednou děkuji a přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP