(11.50 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě ráda zmínila jeden aspekt, který právě souvisí s poškozením životního prostředí, které je zde ve hře. Já se můžu domnívat, že tato novela vlastně nahrává tomu, že Ministerstvo zemědělství připravuje velký dotační program na budování vodních nádrží. Je tam asi půl miliardy, myslím, možná i více. Takže tyto nádrže budou často hrazeny z dotací. V případě, že bude prokázáno poškození životního prostředí, tak ty dotace se budou muset vracet. A kdo za to bude moct v tu chvíli? Ten stavebník asi, nebo ten, kdo to buduje? Těžko. Protože on se vlastně nemohl poradit s orgánem ochrany životního prostředí, neměl žádné stanovisko, že je to OK. Takže on bude vracet dotaci. Díky tomu, co vy navrhujete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní v rozpravě pan ministr Toman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, hosté, dovolte mi, abych se za Ministerstvo zemědělství vyjádřil k tomu projednávanému poslaneckému návrhu novely stavebního a vodního zákona. Musím zdůraznit, že tento návrh byl předkladateli s Ministerstvem zemědělství projednáván a že Ministerstvo zemědělství tento návrh plně podporuje. Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme připravili i ty pozměňovací návrhy, které se staly součástí usnesení zemědělského výboru a které dále zjednodušují proces schvalování malých vodních nádrží. Ty navrhované drobné vodní útvary nejenom že zvýší výskyt vody v krajině, ale zároveň vytvářejí mikroklima, výrazně posilují biodiverzitu v okolí a vedou k rozvoji vegetačního pokryvu, který snižuje teplotu povrchu půdy i vrstev i vzduchu nad ní. Myslím si, že do budoucna mohou sloužit i jako zdroj vody pro lokální zavlažování.

Chci zdůraznit jenom jednu věc - že tady nestojí proti sobě malá vodní díla, mokřady a další věci. My souběžně, včetně meandrování, všechny tyto věci podporujeme, ale zároveň chceme podporovat i výstavbu těch rybníků. To není, že buď rybník, nebo mokřad. Musíme podporovat všechny věci. Jde nám o tu vodu v krajině. A myslím si, že rybník, když tady někde zaslechnu, že způsobí další sucho, tak u toho jsem se jenom pousmál a nemám k tomu, co bych dodal.

Myslím si, že zjednodušení stavebního řízení při výstavbě malých vodních nádrží a obnově dříve zaniklých nádrží je plně v souladu s koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. Ve svém programovém prohlášení se ke zvýšení výstavby malých vodních nádrží zavázala i naše vláda. Proto nemohu než na závěr zopakovat, že tento návrh má plnou podporu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy nemám další přihlášku. Pan poslanec Kupka, zpravodaj garančního výboru. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovolím doplnit ještě svůj komentář k tomu návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že se celkem prokazatelně ukazuje, že Česká republika musí řešit problém sucha, tak pokládám ten návrh zákona jako cestu správným směrem. Směrem ke zjednodušení povolování těch ploch. To neznamená, že by ti, kteří je budou stavět, ti, kteří je budou prosazovat, je přece stavěli s úmyslem poškodit životní prostředí, poškodit českou krajinu. Předpokládat dopředu, že hlavní intencí, hlavním zájmem těch stavebníků, bude jít proti záměrům přírody, pokládám za poněkud škodolibé.

Jsem přesvědčený o tom, že od samého začátku ten zákon, jeho úprava, směřuje k tomu, aby bylo možné úspěšněji bojovat se suchem v české krajině. A umožnit to, co víme, že je významná překážka pro obnovu rybníků, tak to je právě poměrně složitý proces povolování. A zjednodušování toho povolování je přece cesta k tomu, aby se česká krajina dokázala snáz vypořádat s problémy sucha. Pan profesor Sklenička, rektor Zemědělské univerzity, dokonce uvádí, že by v české krajině mělo chybět 70 tisíc rybníků a vodních ploch. Pokud bychom tedy měli dostát jeho slovům, tak máme dělat ještě mnohem víc pro to, aby se v české krajině podařilo zachovávat, zadržovat vodu a abychom dokázali do budoucna s tímto problémem bojovat mnohem úspěšněji.

Tak si dovolím znovu zdůraznit ten požadavek, který je prioritní, který v tuto chvíli může skutečně bránit jednomu z vážných problémů české krajiny, české přírody a fakticky české civilizace, a to je reálný nedostatek vody.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá ani zástupce navrhovatelů, ani pan zpravodaj. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je první přihlášena paní poslankyně Fialová, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Tímto bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému pod číslem 2622 a řeší právě vyjádření orgánů státní správy na dobu 30 dnů s fikcí souhlasu, případně na 60 dnů na doplnění.

Dále bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu 2623, který řeší právě průtok a zachování minimálního průtoku u malých vodních děl.

A následně k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2624, který reflektuje pozměňovací návrh přijatý na zemědělském výboru a týká se také právě dotčených orgánů k vyjadřování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková, připraví se paní poslankyně Balcarová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému jako sněmovní dokument 2696. Je tam vložen i s odůvodněním.

Ale jenom ve stručnosti. Tím předloženým poslaneckých návrhem dochází k vyloučení požadavku obstarat si závazné stanovisko orgánů ochrany přírody k té nově zaváděné kategorii těch terénních úprav. Ale vylučuje-li poslanecký návrh závazné stanovisko orgánů ochrany přírody, neznamená to, že je zároveň vyloučena jiná forma toho orgánu ochrany přírody, jak do toho zasáhnout, a to je správní rozhodnutí. Tedy vyloučením povinnosti opatřit si závazné stanovisko orgánů ochrany přírody zůstává nedotčena povinnost opatřit si k daným terénním úpravám a vodním dílům rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Je to trošku zmatečné pro ty stavebníky, kteří se tím dostávají do nějaké právní nejistoty, a to tím pozměňovacím návrhem napravuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já bych se tímto ráda přihlásila ke dvěma svým pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány v systému pod čísly 2601 a 2602. Oba jsou ve smyslu omezení rozlohy vodních děl, která je předmětem novely tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Také děkuji. A do podrobné rozpravy nemám další přihlášku ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupci navrhovatele a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

16.
Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 353/ - druhé čtení

Za navrhovatele předložený návrh uvede pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem novelu zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákon číslo 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, podrobně představil v prvním čtení. Jenom pro osvěžení paměti bych si ho dovolil ještě nějak stručně charakterizovat. Jedná se o poslanecký návrh, který je novelou výše zmíněného zákona.

Novela obou zákonů si klade za cíl především převedení administrace a poskytování zemědělských národních dotací z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond. Současný způsob administrace zemědělských dotací, národních dotačních programů je rozdělen mezi Ministerstvo zemědělství a výše jmenovaný SZIF, což má za následek nižší efektivitu této administrace spojené se zvýšenou administrativní zátěží jak na straně ministerstva, tak na straně fondu.

Na zemědělském výboru byly mnou předloženy dva pozměňovací návrhy, které byly samozřejmě s Ministerstvem zemědělství i se Státním zemědělským intervenčním fondem konzultovány. To je asi do úvodu ode mě všechno. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP