(11.30 hodin)

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom zdůraznit, že jde o novelu stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Cílem této novely je umožnit budování malých vodních nádrží a malých vodních staveb do dvou hektarů v režimu bez stavebního povolení, v zjednodušeném režimu. Chci zdůraznit, že cílem tohoto opatření je zvýšit akumulaci vody v krajině právě budováním těchto malých vodních nádrží.

Tento sněmovní tisk byl přikázán jednak gesčnímu výboru, a to výboru pro regionální rozvoj, a dále dvěma dalším výborům, a to výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému. To je asi na úvod stručné představení tohoto sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, a jak už pan zpravodaj říkal, v prvém čtení jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Dalšími výbory, které se tímto návrhem zabývaly, byly výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor. Usnesení výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 321/2 až 321/7. Prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobré dopoledne. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona 5. dubna a vydal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit zákon v předložené podobě. Jako zpravodaj tohoto zákona si zároveň dovoluji doplnit, že podobné usnesení vydal také výbor pro životní prostředí, který jej projednal 4. dubna, a zemědělský výbor k tomu přijal pozměňovací návrh, o kterém jistě ještě dnes bude řeč. Tolik stručné úvodní slovo zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní prosím zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Čižinského, aby nás seznámil s projednáním ve výboru pro životní prostředí. Pokud tu pan zpravodaj není, prosím nějakého jiného člena výboru pro životní prostředí, který je přítomen, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Paní poslankyně. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já ráda zastoupím kolegu Čižinského z výboru pro životní prostředí a ráda bych vás seznámila s usnesením, které bylo přijato výborem pro životní prostředí 3. dubna 2019. V tomto usnesení výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v navrženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a další výbor, který se tímto návrhem zabýval, byl zemědělský výbor. Poprosil bych zpravodaje zemědělského výboru, což je shodou okolností pan poslanec Tureček, aby nás s tím seznámil.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal tento návrh 3. dubna 2019 na své 21. schůzi a přijal usnesení s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 321/5. Chci jenom stručně říct, čeho se ty pozměňovacími návrhy týkají. Samozřejmě je to v dohodě Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Obě dvě ministerstva s tímto vyslovila souhlas a principiálně jde o to, že se opravuje režim povolování těchto malých vodních nádrží a malých vodohospodářských staveb nikoliv v režimu stavebního zákona, ale v režimu zákona o vodách, konkrétně podle § 15 vodního zákona. Tak tolik asi stručně ta úprava. Říkám, zemědělský výbor tento návrh schválil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, opět omluvy. Pan poslanec Karel Schwarzenberg dnes od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Dominik Feri do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Antonín Staněk od 11.30 do 14.00 hodin z pracovních důvodů se omlouvá.

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Fialová, připraví se paní poslankyně Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké dopoledne všem. Jsem velice ráda, že tato novela přišla sem do Poslanecké sněmovny, aby byla možnost reagovat na rychlejší zadržování vody v krajině, a tím vznikající častější problémy se suchem a týká se hlavně obnovy starých vodních děl a drobných rybníčků, které byly dřív v krajině normálním standardem, a z nějakého důvodu došlo k jejich zániku a touto novelizací by mohlo dojít k rychlejšímu zadržování vody v krajině.

Co však pro mě jako členku životního prostředí není přípustné, aby se nemohl vyjadřovat orgán ochrany přírody a krajiny a další orgány k samotnému dílu a byla v této novele zcela vypuštěna jejich vyjádření. Proto předkládám pozměňovací návrh jak k samotné novele v původním znění, tak současně v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana Turečka, který napravuje tento stav a je v kompromisním řešením pro zachování možnosti hájit veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny při povolování terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a malých vodních děl, a zároveň je zaručeno, že se tak bude dít v přiměřené lhůtě, která nezpůsobí žádné průtahy v povolovacím procesu. Tímto důvodem je, že orgány se budou muset vyjádřit do 30 dnů. V případě, že se nevyjádří, nastává tzv. fikce souhlasu, kde si můžeme odzkoušet, jakým způsobem by mohla fungovat do budoucna, a mají možnost v případě zjištění požádat o průzkum dodatečné informace do 60 dnů. Nedochází k nějakým dramatickým průtahům, a proto budu velice ráda v případě podpory tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení.

Dalším pozměňovacím návrhem je problém, který může nastat v případě vybudování malého vodního díla, což nebylo myšleno na průtok, zanechání průtoku do dalších vodních toků, a tento pozměňovací návrh toto napravuje. Každý vodoprávní úřad v rámci ohlašování přezkoumá, zda navržená hodnota minimálního zůstatku průtoku tyto požadavky bude naplňovat.

Přihlásím se v podrobné rozpravě k jednotlivým číslům pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. A paní poslankyně Balcarová je další, kdo vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, určitě se všichni shodneme na tom, že je potřeba zadržovat vodu v krajině, tak aby česká krajina nevypadala jako teď, kdy na Moravě se některá místa podobají poušti. Proto si myslíme, že je potřeba činit kroky, které pomohou naší krajině, aby tu schopnost znova získala. Asi největší možností, jak se dá voda zadržet, je práce s kvalitou půdy a s našimi lesy. Tam tato novela nemíří, ale míří směrem k budování velkých nádrží a velkých terénních uprav. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP