(11.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte před sebou sněmovní dokument číslo 2538, což je návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům.

Rozpočtový výbor se tímto harmonogramem zabýval na své schůzi dne 3. dubna 2019 a po zpravodajské zprávě předsedkyně výboru a po rozpravě v Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučuje, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 a jeho kapitol včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státního fondů v roce 2018 /dále státní závěrečný účet/ takto:

1. vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké sněmovně do 30. 4. 2019, což je úterý a termín je ze zákona;

2. výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do 26. 6. 2019, to je středa, výborový týden;

3. výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 28. 6. 2019, což je pátek, výborový týden;

4. Nejvyšší kontrolní úřad předloží stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu do Poslanecké sněmovny do 31. 8. 2019, to je sobota a lhůta je opět za zákona;

5. kontrolní výbor projedná stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu do 19. 9. 2019;

6. kontrolní výbor předloží své usnesení, popřípadě oponentní zprávu, rozpočtovému výboru na společné jednání rozpočtového výboru se zpravodaji výborů, současně předloží závěry svého jednání předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a to do 20. 9. 2019;

7. rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, respektive oponentní zpráv menšin, termín je 2. 10. 2019;

8. rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popřípadě oponentní zprávu, bezprostředně po projednání;

9. Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru od 15. 10. 2019;

II. přikazuje k projednání

1. vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 včetně souhrnu kapitol rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 kontrolnímu výboru;

2. kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahů státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2018 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny takto...

Pokud dovolíte, protože je to písemně, tak bych nepřečetla všechno tak, jak to máte, je to klasické projednávání, to znamená, že tam přikazujeme jednotlivým výborům kapitoly státního závěrečného účtu tak, jak jim přísluší. Jinak, jak říkám, tento materiál je písemně, takže mi dovolte, abych se nad něj takto odkázala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji předsedkyni. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nemám žádnou přihlášku a ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo v tuto chvíli asi není. Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Možná by bylo, paní zpravodajko, jenom dobré se přihlásit.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Omlouvám se. Přihlašuji se k návrhu usnesení, tak jak jsem ho tady načetla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Není. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka a jak ho máme k dispozici písemně. Jenom se dívám po sále, jestli je všem jasné, o čem budeme hlasovat, nebo si někdo přeje nějaké upřesnění. Není tomu tak. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74. Přihlášeno 139 poslanců, pro 127, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání toho bodu.

 

Otevírám bod

 

204.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
/sněmovní tisk 427/

Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji moc za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaná změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení řeší potřebu pokrytí finančních nároků připraveného nařízení vlády pro dotačně-úvěrový program Výstavba. Toto nařízení vlády bylo schváleno v pondělí 15. 4. a skutečně jsme připraveni koncem dubna tento program vyhlásit. V roce 2019 je předpokládán celkový výdaj v rámci tohoto programu ve výši 1 miliardy, kdy 650 milionů budou činit nenávratné dotace a 350 milionů nízkoúročené úvěry. Úvěrová část bude kryta stávajícím celkovým schváleným objemem u poskytnutých úvěrů, dotační část je nutno v rámci změny rozpočtu posílit. Navrhováno je tedy navýšení položky pro investiční transfery obcím v rámci programu Výstavba o 650 milionů korun.

Druhým bodem je pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Tento program je takzvaná druhá obrátka programu JESSICA. V minulém roce program byl spuštěn, nicméně uzavřít smlouvu lze až po doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem. Proto požadujeme převedení peněz z roku na rok a posílení rozpočtu o další, o těch 100 milionů korun, které bychom zapojovali na ty smlouvy v letošním roce. Navrhováno je navýšení položky pro investiční a neinvestiční transfery obcím v rámci programu Regenerace sídlišť o 100 milionů. Celkové navrhované zvýšení výdajového limitu fondů pro rok 2019 je ve výši 750 milionů korun a bude kryto volnými zdroji fondu bez nároku na státní rozpočet.

Dovoluji si moc požádat o vaše schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 427/1. Prosím paní zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás informovala o jednání výboru.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Paní ministryně tady řekla všechno podstatné. Seznámím vás tedy jenom s tím, jak probíhalo jednání na výboru pro veřejnou správu, to bylo dne 4. dubna, byla to jeho 21. schůze a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijal tohle usnesení na své schůzi: Po odůvodnění předlohy paní Ing. Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Lenky Dražilové a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 427 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní nemám zatím žádnou přihlášku. Předpokládám, že paní zpravodajka se hlásí k tomu usnesení výboru. Nechci být příliš formální, ale přece jenom musíme dodržovat jednací řád.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Přihlašuji se k usnesení tak, jak jsem ho načetla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Není. Pokud je všem jasné, o čem budeme hlasovat - vypadá to, že ano.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75. Přihlášeno 142 poslanců, pro 121, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP