(17.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Nyní římská dvě, ta se týká uplatnění toho režimu nemocenské. Opět jsem si vyžádal stanovisko Kanceláře Poslanecké sněmovny. Podle Kanceláře Poslanecké sněmovny poslanec není v pracovněprávním poměru k žádnému subjektu, nevztahuje se na něj proto zákoník práce ani jiné příslušné zákony v otázkách vystavování a předkládání neschopenky. Nicméně § 34 odst. 4 zákona číslo 236/1995 Sb. stanoví několikrát, že - cituji: Představitelům přísluší v době dočasné pracovní neschopnosti náhrada právě v té snížené výši a z uvedeného vyplývá, že by nemocní poslanci měli žádat o vystavení neschopenky a měli by ji Kanceláři Poslanecké sněmovny předložit. Stále cituji Kancelář Poslanecké sněmovny. V praxi se to však ve většině případů neděje. Pokud poslanec v době nemoci nepředloží neschopenku, není stanovena pro tento případ žádná sankce s tím, že poslanci se běžně omlouvají z jednání Poslanecké sněmovny z důvodu nemoci, aniž by kdokoliv zkoumal, zda předložili neschopenku.

Pro tyto účely tedy navrhuji v doprovodném usnesení bod II, který stanoví, že Poslanecká sněmovna vyzývá poslance, aby řádně postupovali podle § 34 odst. 4 věty druhé a třetí zákona číslo 236/1995 Sb., o platu a tak dále, a oznamovali svoji nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti /karantény/ příslušnému orgánu Sněmovny, kterým je ekonomické oddělení hospodářské správy Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Takže tento pozměňovací návrh a návrh doprovodného usnesení, které jsem načetl, ještě jednou opakuji, že to je sněmovní dokument číslo 1527 a 1523, předám zpravodaji a předsedovi Poslanecké sněmovny a žádám vás o jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já navrhuji zkrácení lhůty na projednání zákona na sedm dní. (Nesouhlasné poznámky a smích v plénu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem ten návrh. Je to návrh, se kterým se vyrovnáme po skončení podrobné rozpravy hlasováním. Ještě je nějaké přihláška do podrobné rozpravy? Není. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Takže jak jsem již oznámil, budeme nyní hlasovat o jednom návrhu, který zazněl v podrobné rozpravě, už teď po druhém čtení a je to návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní, tak jak ho přednesl pan poslanec Ferjenčík. Je zde žádost o odhlášení, takže jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Tak, nyní můžeme přistoupit k hlasování. Hlasujeme o návrhu... (Hlas z pléna: Ne.) Nemůžeme přistoupit k hlasování - pan poslanec Nacher už se přihlásil, tak teď můžeme.

 

Budeme hlasovat o zkrácení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147: přihlášeno 157 poslanců, pro 44, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu, ale s přednostním právem dávám slovo panu předsedovi Michálkovi.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl uvést, že pan předseda Faltýnek na jednání na grémiu uvedl, že podpoří to zkrácení doby, takže mě mrzí, že nedodržel ten svůj slib a že hlasy ANO tudíž to omezení růstu platů politiků nebude projednáno. Mrzí mě to, bylo by dobré, abychom dodržovali sliby, které učiníme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chápu, že některým se to musí opakovat dvakrát. Ale já si již podruhé dovoluji sdělit panu poslanci Michálkovi, že nikde v Ústavě není závislost poslance a senátora a že každý poslanec a senátor hlasuje podle svého vědomí a svědomí. Takže že to nedodržel pan poslanec Faltýnek, který tady není, to si s ním vyřiďte, ale nikomu jinému to vyčítat nemůžete. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Sdělil jste to, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, abychom byli v souladu s jednacím řádem. Tak. Ukončil jsem projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodajovi a paní ministryni.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Pan ministr kultury Antonín Staněk je omluven a z pověření vlády za něj předložený návrh odůvodní paní ministryně Maláčová, která už je, stejně jako zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Gazdík, přítomna u stolku zpravodajů.

Dámy a pánové, prosím, abychom vytvořili podmínky pro projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Abych mohl dát slovo paní ministryni, tak k tomu potřebujeme příslušnou atmosféru. Děkuji vám za pochopení. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení pana ministra kultury Antonína Staňka, který je na zahraniční pracovní cestě, k projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení stručně připomněla důvody jeho předložení.

Jedná se o výlučně implementační předpis reagující na schválení dvou nových předpisů Evropské unie, nařízení a směrnice k provedení mezinárodní smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení. Takzvaná Marrákešská smlouva byla přijata v rámci Světové organizace duševního vlastnictví v roce 2013 a v platnost vstoupila v roce 2016. Dne 1. října tohoto roku byly uloženy ratifikační listiny o přístupu Evropské unie k této smlouvě. Na smlouvu navazující směrnice měla již být transponována v termínu 11. října tohoto roku a nařízení se stalo přímo použitelným ve všech státech EU dnem 12. října tohoto roku. Smlouva se stane pro Evropskou unii a její členské státy závaznou od 1. ledna příštího roku, to znamená od roku 2019.

Cílem nové úpravy je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým včetně nevidomých... (Odmlka.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně, já se omlouvám. Já požádám zvláště kolegy teď v pravé části sálu o to, aby zde vytvořili podmínky pro vaše vystoupení. Prosím, pokračujte. Děkuji.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. ... včetně nevidomých a osobám s poruchami čtení, jako je například těžká dyslexie. Návrhem se doplňuje stávající výjimka umožňující pro osoby se zrakovým hendikepem zhotovovat rozmnoženiny autorskoprávně chráněných děl ve speciálních formátech o možnost přeshraniční výměny takovýchto formátů. Tuto výměnu bude možno realizovat jak mezi členskými státy Evropské unie, tak i mimo Unii do a ze států, které jsou smluvními stranami Marrákešské smlouvy.

Návrh již byl projednán garančním výborem, a já proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jenom ještě přečtu omluvy, které mezitím přišly. Paní poslankyně Šlechtová se omlouvá od 18 do 19 hodin z důvodu jednání a od 18 hodin se omlouvá pan poslanec Čižinský.

A nyní má slovo zpravodaj garančního výboru pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Milé kolegyně, milí kolegové, paní ministryně v podstatě řekla všechno hlavní. Jde o implementaci evropské směrnice, která přidává výjimku z autorského práva za účelem rozmnožení díla výhradně pro účely zprostředkovat ho osobám slabozrakým, nevidomým nebo s poruchami čtení, nesmí jít všude o obchodní prospěch. Úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a já vás taktéž žádám, abychom ji propustili do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk číslo 175/1. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Kozlová, které nyní uděluji slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP