(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. To mě těší, že jsme s Piráty ve shodě proti fiskálnímu paktu.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o vyřazení bodu číslo 79. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů - nebudu to číst už dál. Je to z toho důvodu, že tento zákon ještě nebyl projednán v hospodářském výboru, a tudíž nemůže být projednáván na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže vyřazení ze schůze. Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, nechci zdržovat. Já bych se ještě vrátil k usnesení navrženému paní místopředsedkyní Adamovou Pekarovou. Žádá, aby Ministerstvo zemědělství předložilo - jinak jsem zjistil, že pan ministr Milek se dnes omluvil, je na Visegrádu, takže tady dnes není, ale bude zítra, takže já mu to hned vyřídím - aby ministr zemědělství předložil Poslanecké sněmovně do konce měsíce září kompletní seznam příjemců finanční podpory z operačního programu Podpora rozvoje venkova od roku 2014 atd.

Teď jsem mluvil s ředitelem ZIF. Doporučuje všem zájemcům podívat se na webové stránky, kde tyto informace jsou všechny k dispozici, vážení přátelé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zdá se, že žádné další přednostní právo se nehlásí. K návrhu na změnu schváleného pořadu se hlásí paní poslankyně Vostrá. Prosím, vašich pět minut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o pevné zařazení bodu 111 našeho programu, což je návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů ke státním fondům, sněmovní dokument 623, a to na zítřek, 13. 6., jako první bod odpoledního jednání. Důvodem je, že máme státní závěrečný účet v Poslanecké sněmovně a myslím, že je v našem zájmu i v zájmu naší republiky, abychom ho včas řádně a v termínech projednali. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další s přihláškou je pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych dal návrh na změnu programu, a sice chci zařadit na dnešní den v 16.30 pevně bod programu Informace o dotacích z Programu rozvoje venkova, protože tady byly vzneseny některé docela vážné poznámky, možná bych řekl až obvinění. Je to za dobu, kdy já jsem byl ministrem. Já se tady nebudu schovávat za současného ministra, za kterým ta doba nejde. Já bych byl rád, kdybych mohl tyto věci vysvětlit bez ohledu na to, že pan ministr je dneska na Visegrádě. Myslím si, že mám dostatek informací a podkladů pro to, abych mohl ty informace ozřejmit.

Dovolím si prostřednictvím pana předsedajícího poukázat a nasměrovat paní poslankyni Adamovou Pekarovou na svůj facebookový profil z minulého týdne, kde se například jasně vyjadřuji k tomu, o čem ona tady hovořila, jakým způsobem a kam byly směřovány dotaze z Programu rozvoje venkova v rámci potravinářských podpor.

Tam byla dvě podopatření. Jedno podopatření se týkalo podniků, kde mohly žádat pouze malé a střední firmy v rámci potravinářství. V rámci tohoto podopatření veškeré žádosti, které splňovaly administrativní nároky v těch třech letech nového programového období, všem těmto žádostem jsme navýšením alokace pro toto opatření umožnili jejich administraci a následnou výplatu, takže byli uspokojeni všichni, kteří dokázali splnit a měli v pořádku formální náležitosti a minimální bodové hodnocení.

Pak bylo druhé podopatření, které se týkalo inovací, neboli ta spolupráce, o které vy tady hovoříte, a tady ta alokace byla určena pro malé, střední, ale i velké podniky. Samozřejmě, uspěly zde podniky i velké, které byly zmiňovány například v médiích, nicméně je tam také celá řada malých a středních podniků, které z tohoto inovačního programu také uspěly a čerpají finanční prostředky.

Celková alokace těchto dvou podopatření... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím diskutující o klid! Já myslím, že už je to v pořádku, čas vám případně přidám.

 

Poslanec Marian Jurečka: Celková alokace těchto dvou opatření byla 5,2 mld. korun, malé a střední podniky čerpaly 3,17 mld. korun. Takže shrnuto, podtrženo, většina těchto finančních prostředků šla za malými, a znovu zdůrazňuji, to podopatření, které bylo určeno pro ně, uspokojilo všechny, kteří splnili náležitosti a kteří požádali.

Dále bych připomněl, že v rámci investičních opatření pro zemědělce, pro prvovýrobu, oproti minulému programovému období, kde bylo vyplaceno na malé farmy 235 mil. korun, jsme za tři roky oproti těm sedmi vyplatili přes 1 mld. korun. A byla tam dvě kola po sobě, kde byli uspokojeni všichni žadatelé z řad malých zemědělských podniků s výměrou do 150 ha. Úspěšnost velkých žadatelů byla nižší než 50 % a v těch opatřeních vždy byli bodově zvýhodněni malí a střední žadatelé. Takto to bylo za mého působení nastaveno.

Dále bych ještě doplnil informaci, že jsme také výrazným způsobem zvýšili aktivitu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, neboli zkratka PGRLF, kde především malé a střední podniky mohly čerpat zvýšenou podporu při nákupu půdy a při realizaci svých investičních opatření.

Jsem připraven deklarovat, že podpora malých a středních zemědělců a potravinářů za mého působení v novém programovém období posledních tří let byla výrazně vyšší než podpora v předchozích sedmi letech.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Bartoš. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, já jsem chtěl jenom požádat, abychom si tuhle část, kdy se bavíme o programu, o změně programu jednání schůze, prostě tady nečistili nějaký mediální už i konflikt, který vzniká mezi předchozí vládou, resp. předchozím ministrem zemědělství a situací, která teď nastává, kdy tady může hrozit pokuta ve výši 7,5 mld. korun. Pojďme se bavit o tom - chceme se o tom bavit na programu, chceme zařadit tento bod na program jednání schůze? Já plně souhlasím, že řada těchto informací je na internetu. Já si nemyslím, že nějaká agregovaná zpráva, čísla a názvy firem, je to, co nám pomůže vnést do toho jasno.

I Evropská komise kritizuje nedostatečnou kontrolu čerpání. To znamená, že ty firmy sice mohly formálně splnit podmínky získání dotace, ale třeba nebyly využity. V tom směru ta firma nebyla většinově zemědělskou společností. Takže neřešme teď, kdo co, který ministr v předchozí vládě, kolik byly ty prostředky, ale pojďme se bavit o tom, jestli je žádoucí tento bod zařadit na jednání schůze, nebo ne.

My jsme přesvědčeni, že ano. Ani teď nechceme navrhovat nějaké usnesení. To by mělo vzejít z vystoupení současného ministra, který tady třeba zítra, kde bychom navrhovali zařadit ten bod, bude. Bavme se teď skutečně o programu schůze, nikoliv o obsahu jednotlivých bodů, které by právě měly být na program podle nás zařazeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Gazdík.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit ke změně pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se s jednotlivými návrhy vypořádáme hlasováním.

Jenom sděluji informaci, že během rozpravy mi byla doručena písemná námitka proti zařazení nového bodu na pořad schůze. Týká se to jak návrhu pana předsedy Bartoše, tak návrhu paní místopředsedkyně Pekarové, tak návrhu pana poslance Jurečky. To znamená, já jsem to spočetl, vyšlo mi 56 podpisů, což samozřejmě výrazně převyšuje počet 20. Nemůžeme tedy o těchto zařazeních hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP