(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě než vystoupí pan poslanec Schiller, tak se hlásí pan poslanec Holík s faktickou.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, nejekologičtější energie je ta, kterou nespotřebujeme. My tady stále řešíme následky, ale nikdo se tady nezabýval tím, abychom tuto energetickou náročnost snížili. Jsem z malé vísky na Moravě. A tady - nevím, jak je to v Čechách - říkáme: největší znečišťovatelé - lokální topeniště. V té naší vísce už nikdo uhlím netopí. A já si myslím, že tento trend bude pokračovat do celé republiky. Takže znovu opakuji, hledejme možnosti, jak energii prakticky omezit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Schillera s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nebudu reagovat na konspirační teorie kolegy Peksy. Nejsem ani z Lovochemie, ani nemám s panem Bubeníčkem nic společného. Přesto jsem z Mostu. Takže jenom tak. Chtěl bych panu kolegovi odpovědět - konečně jsem se k tomu dostal - na dva dotazy, které měl k mým pozměňovacím návrhům. Já je zopakuji, protože si je asi nevybavíte.

Takže ten první. Jedna možnost je, že pozměňovací návrh sice ponechává možnost dovážení určitých biopaliv ze zahraničí, ta se ale nezohlední v doplnění emisních limitů. Ono je to právě naopak. Právě ti zpracovatelé a dovozci mohli dovážet, dováželi v jiném nebo podmíněném daňovém režimu, ale bohužel nemohli tato dovezená biopaliva, zejména biolíh, uplatnit u svých emisních limitů. A tímto se to narovnává, aby skutečně mohly být započítány do svých emisních limitů tak, jak je vykazují každý rok. Takže to je odpověď na ten první dotaz.

Druhý dotaz zněl: Zamezení povinnosti dodržovat emisní limity vytváří dle mého další administrativní zátěž pro podnikatele. Předkladatel navrhuje, aby se místo roční kontroly dodržování emisních limitů prováděly kontroly kvartálně. Já už jsem panu kolegovi říkal, když jsem si půjčoval ty otázky, protože jsem tu první přeslechl, kvartálně je to proto, protože se stávalo, a je to čistě z praxe, že tyto firmy buď zanikaly, nebo měnily své názvy. A pokud nesplnily, pak se zjistilo dodatečně, že nesplnily svoje emisní limity, tak už bohužel ty firmy nebyly dohledatelné, nebyly postižitelné, a proto se to udělalo. Bohužel je to asi administrativní zátěž, ale udělalo se to kvartálně, aby se předcházelo tomu, že ta firma bude na trhu necelý rok fungovat, pak zanikne. A vlastně to, že my bychom zhodnotili, že nesplnila emisní limity, ale bohužel nic víc už s tím neuděláme. Takže tento druhý pozměňovací návrh řeší právě to, aby se nestávalo, že ty firmy nám budou nesplňovat zcela účelně, a potom vlastně ostatní firmy na to budou doplácet, nehledě na to, že na to budeme doplácet všichni. Tak toto napravuje ten druhý pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já si dovolím, doufám už závěrem této debaty, ocitovat z bible hnutí ANO O čem sním, když náhodou spím, vize Česka pro rok 2035, kde se v kapitole Energetika píše: Budeme energeticky soběstační absolutně a bude to čistá energie. Naše energetická závislost na uhlí, ropě a jednou i na zemním plynu skončí.

Překvapuje mě, že ve chvíli, kdy navrhneme, aby uhelné elektrárny buď plnily limity, anebo končily, a to v horizontu sedmi let, není to žádné skokové opatření, tak se proti tomu stavíte. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě fakticky pan poslanec Schiller a potom paní poslankyně Fialová.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedající. Bohužel musím. Tato bible, jak vy říkáte, je nám předhazována několikrát. Ale vy vždycky vytáhnete akorát část textu a myslíte si, že tím všechny ohromíte nebo zastrašíte. Ono je tam také napsáno: Pojďme vytápět (správně: vytápění) uhlím a také topnými oleji úplně zrušit. V roce 2035 to bude jen výjimka a většina měst a obcí (ho) na svém území úplně zakáže, jak to udělali v Krakově. Energie budoucnosti je elektřina a zemní plyn. - Jak vidíte, tak dokonce energetická koncepce počítá s rokem 2040, pan předseda si dovolil pět let ubrat, takže 2035. To je jedna věc. Takže to máme jenom takhle dáno. A pokaždé, když na toto dojde, tak vy vytáhnete tuto knížku a skutečně začnete říkat takovéto věci.

Teď si postesknu, ale čistě jenom se vrátím zpátky. Kde bylo vaše ekologické srdce, když jsem tady prosazoval, abychom nevypouštěli do vod skutečné jedy? A vy jste všichni hlasovali proti. A tam nepotřebujete údaje, tam stačí jenom znalost základních chemických rovnic. Nepotřebovali jste nic, jenom to, co tam pustíte, to, co vyjde ven. Nic jiného nepotřebujete. Tam jste najednou jako ekologové nebyli. Děkuji. (Silný potlesk levé poloviny sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Fialová.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Já už jsem reagovat nechtěla, ale tím pádem musím. Bylo nám tady řečeno, že jakou máme bibli. A podpořím tady kolegu. Ono opravdu vytrhnout pár vět z celé kapitoly není fér, pane kolego. A to samé udělal i pan - ekologičtí aktivisté - pan Rovenský z hnutí Greenpeace na výboru životního prostředí, jenom na to upozorňuji, i na semináři. A není to fér.

A co se týká reakce na pana Peksu prostřednictvím pana předsedajícího, jsem strašně potěšená, že jste si přečetl můj životopis. Děkuji. A kdybyste ho studoval ještě lépe, tak zjistíte, že mám vystudovanou fakultu životního prostředí. A je ohromný rozdíl mezi vystudovaným ekologem a ekologickým aktivistou. (Silný potlesk zejména z lavic hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, chtěla bych reagovat ústy pana předsedajícího na poznámku pana Schillera, co se týká jeho pozměňovacího návrhu zákona o ochraně vod nebo zákona o vodách, kde on podával pozměňovací návrh o vypouštění odpadních vod a jeho následném zpracování v čistírnách odpadních vod. Ten pozměňovací návrh byl tak špatný, že neprošel tady na plénu. A to je co říct v dnešní době, že tady něco hnutí ANO neprojde. Takže tak špatný byl ten pozměňovací návrh. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. To byla poslední přihláška v rámci rozpravy. Já ještě přečtu omluvu. Paní ministryně obrany se omlouvá od 11. hodiny z pracovních důvodů.

Pokud tedy další přihlášky do rozpravy nejsou, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr, potom paní zpravodajka?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji, pane předsedající. Bude krátké, protože všechno tady zaznělo, v některých případech čtyřikrát, takže já už k tomu nebudu přičiňovat další poznámky.

Chtěl bych všechny ujistit, že ten návrh, včetně pozměňovacích návrhů, které prošly a budou prezentovány výborem pro životní prostředí, podporujeme, a naopak ty ostatní, které nebyly doporučeny výborem pro životní prostředí, nedoporučujeme.

K té největší debatě, která se týkala BATů velkých zdrojů, tak chci říct, že je pravda samozřejmě, že každé procento znečištění, které snížíme, je dobré. Ale vždycky musíme říkat a opravdu nemíchat, jak říkal pan kolega Schiller, hrušky s jablky, tedy nemůžeme míchat emise s imisemi, nemůžeme míchat dopady na zdraví reálně s nějakými teoretickými emisemi. A je vždycky potřeba uvážit, co za co získáme.

Takže já jsem přesvědčen, že výbor pro životní prostředí, tak jak dal své doporučení těm pozměňovacím návrhům, tak je to v pořádku, je to vyvážené a takto je to i v souladu s názorem Ministerstva životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní zpravodajka, pokud si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Aha, tak paní zpravodajka prosí, zda by bylo možné znovu otevřít rozpravu. V tom případě poprosím někoho z ministrů, zda by nám něco řekl...***




Přihlásit/registrovat se do ISP