(16.40 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom tady upozorňuji, že budu opět hlasovat pro přikázání ústavněprávnímu výboru, takže bych chtěla z těchto důvodů ve své faktické poznámce zmínit, že myšlenka je veskrze dobrá, její provedení vyžaduje ještě cizelaci a hlavně propojení také s dalšími souvisejícími právními předpisy, aby nebyla vytržena z kontextu, jako je teď. Čili budu hlasovat pro tento návrh, nicméně je velmi důležité, abychom ještě v ústavněprávním výboru, jak i můj předřečník, vaším prostřednictvím, pan poslanec Michálek naznačil, prostřednictvím pozměňovacích poslaneckých návrhů tento tisk uvedli do souladu s dalšími právními normami, které zde platí.

Za klub ANO samozřejmě budeme hlasovat pro, protože také souhlasíme s tím, aby se zvýšila odpovědnost za hospodaření i u těch organizačních složek, vedoucích organizačních složek a tak dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní profesorce Válkové a mám tady další faktickou poznámku. Pan poslanec Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Bylo to řádně, ale snad to stihnu za ty dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já také považuji tento návrh zákona za trochu nadbytečný, nicméně souhlasím se svým předřečníkem kolegou Michálkem. Byli to Starostové, kteří už třikrát ve Sněmovně navrhovali zákon o odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu. Dokonce dvakrát došel až do třetího čtení, kde společně ANO a ODS tento zákon zamítly. Ten zákon je velmi jednoduchý. On říká, že v případě, že úředník způsobí neúmyslnou škodu, tak má být po něm vymáhána do výše čtyřnásobku platu. V případě, že způsobí úmyslnou škodu, má být po něm vymáhána v plné výši. Já věřím, že pokud tento návrh projde do druhého čtení, já v to věřím, že společně s navrhovateli z SPD, společně s kolegy Piráty tento pozměňovací návrh podpoříte a konečně dojdeme k odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Nemám tady žádnou přihlášku ani do obecné rozpravy, ani žádnou faktickou, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se zástupce navrhovatele, zpravodaje, jestli máte zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem - máte zájem, takže ano, prosím pana zpravodaje, pana poslance Řehounka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Já bych tady opravdu jenom zopakoval to, co tady zaznělo, to znamená, navrhuji pustit do druhého čtení, a zároveň bych chtěl požádat Sněmovnu o schválení přikázání do ústavněprávního výboru.

A úplně jenom krátce reakce na mého předřečníka pana Gazdíka, vaším prostřednictvím. Jestli se nemýlím, tak je tam čtyřapůlnásobek při těch neúmyslech, ne čtyřnásobek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Řehounkovi, za závěrečné slovo. Nemám tady návrh na zamítnutí a podobně, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Ještě se táži - zaznamenal jsem návrh na ústavněprávní výbor, táži se, jestli má někdo návrh ještě na jiný než ústavněprávní výbor. Nikoliv. Takže napíšu si ještě ÚPV. Nyní přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu?.

Zahajuji hlasování teď. Prosím, kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. (Hlasy z pléna ohledně odhlášení.) Já jsem neměl žádost o odhlášení.

Hlasování číslo 38. Přihlášen 161 poslanec, pro 131, proti nula, zdrželo se 30. Návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Máme tady další návrh na přikázání a je to návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 39. Přihlášen 161 poslanec, pro 144, proti nula, zdrželo se 17. Výsledek: přijato. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán také ústavněprávnímu výboru. Tím tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu a je to

 

11.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 70/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Zdeněk Ondráček. (Připravuje se poslanec Grospič.) A jestli se chce už posadit, tak zároveň - aha, takže vy máte změnu. Já tady mám... Omlouvám se, já jsem měl za navrhovatele napsaného pana poslance Ondráčka. Takže to bude poslanec Stanislav Grospič. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych krátce uvedl návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná, předložená novela trestního řádu si klade za cíl zvýšit motivaci subjektu k oznamování případu pasivní korupce. Podle současné úpravy jsou případy pasivní a aktivní korupce trestné. V minulém volebním období byl přijatou novelou trestního řádu do trestního řádu nově vložen § 159c, zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání, který je před možným trestním stíháním vstřícný pro toho, kdo přislíbil úplatek pouze proto, že o něj byl druhou osobou požádán, nikoliv však už u osob, které při požádání o úplatek druhou osobou byly v časovém presu a úplatek poskytly a bezprostředně poté učinily o tomto oznámení. I takové případy existují a v běžném životě jich není málo. O těchto trestných činech se takto orgány činné v trestním řízení vůbec nedozvědí a korupční trestná činnost tím zůstává nepotrestána. Na to reaguje předložený návrh této novely.

Jako popis cílového stavu si klademe proto za cíl, aby pro státního zástupce vyplývala z § 2 odst. 3 trestního řádu povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se doví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva jinak. Po přijetí § 159c trestního řádu má státní zástupce možnost rozhodnout o tom, že upřednostní veřejný zájem na zjištění osoby vyžadující úplatek a nebude osobu, která úplatek přislíbila, stíhat. Takovou možnost už nemá u osoby, která úplatek poskytla, avšak pouze proto, že o něj byla požádána. Proto se navrhuje právní úprava, která státnímu zástupci takovou možnost za splněných podmínek poskytne.

Obecně lze konstatovat, že cílem právní úpravy postihující korupční jednání je chránit čistotu veřejného života, nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu osobami, které věci obecného zájmu obstarávají před různými formami korupce, úplatkářství. Jednou z cest jak dosáhnout toho cíle, je navrhovaná změna právního řádu spočívající v možnosti motivovat příslibem bezpečnosti uplácejícího, aby oznámil orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání upláceného a dále spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení.

Navrhovaná změna bude vyhovovat požadavkům praxe, neboť s delším časovým odstupem se ukazuje, že vypuštěním dřívější speciální účinné lítosti ve věcech úplatkářství přišlo české trestní právo o ustanovení, kterým byly osoby pozitivně motivovány k oznamování korupce, a částečně navrácení jen o osoby, které úplatek přislíbily, nikoliv již poskytly, což je nedostačující.

Takže tolik asi má úvodní zpráva coby předkladatele.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Blažek. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Pan kolega Grospič vlastně všecko řekl. Já to doplním jenom tím, že vláda k tomuto návrhu zákona zaujala neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. (Přichází a hlásí se poslanec Luzar.) Máte, tak prosím, pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP