(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně nechce položit doplňující otázku. Přejdeme k další interpelaci. Na řadě je pan poslanec Martin Kupka, který se bude svou interpelací obracet na pana ministra vnitra Metnara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jak jsem si všiml, v pondělí se vláda zabývala novelou služebního zákona s tím, že zároveň odložila projednání. Já bych se rád zeptal na to, proč když ten zákon schválila předchozí vláda, na níž se podílelo hnutí ANO, proč tedy teď dochází k novele. Co tomu služebnímu zákonu schází, jestli to náhodou není to, co my jsme se tady snažili opakovaně připomínkovat jako to, že se bohužel tím zákonem do značné míry zakonzervovala, nebo dokonce zabarikádovala veřejná správa, státní správa, že není tak otevřená, jak by měla být.

Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli opravdu souhlasíte s tím, aby vznikl nový úřad, tedy generální ředitelství, a jestli souhlasíte s tím, aby vznikl pod Úřadem vlády, nikoli tam, kde by to třeba člověk očekával jako nikoli samostatný úřad, ale jako třeba samostatnou část instituce pod Ministerstvem vnitra.

A poslední otázka: Jakým způsobem chcete řešit to, co jsme tehdy také připomínkovali, rozdělení na politické a nepolitické náměstky, to, jakým způsobem je chcete nebo nechcete odvolávat? Protože zaznělo, že tam má být pětiletá lhůta. Jestli opravdu na takovém způsobu uvolnění státní správy trváte jako na dobré možnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím pana ministra Metnara o odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se být stručný.

Co se týče návrhu, který byl předložen vládě, zákona o státní službě, tak samozřejmě tento návrh nepočítá se vznikem Generálního ředitelství státní služby jakožto sekce u Úřadu vlády. Byť když řeknu jako ministr vnitra, možná by se mi to líbilo, že by de facto státní správa spadala pod Úřad vlády nebo bylo vytvořeno toto generální ředitelství, ale v rámci předkládaného návrhu se nepočítá s vytvořením generálního ředitelství.

Co se týče samotné aplikace, aplikační doby a praxe tohoto zákona, tak opravdu předchozí novely neotevřely dostatečně ten zákon tak, aby byl daleko jednodušší přístup nabírání a získávání odborníků z privátní sféry. Proto dochází k dalšímu návrhu - z tříkolového výběrového řízení se toto zužuje na dvoukolové, kdy v prvním kole se mohou přihlásit samozřejmě všichni úředníci z resortu, a pokud nebude vybrán ten zaměstnanec v tom prvním kole nebo ten státní úředník v prvním kole, tak druhé kolo už je otevřeno de facto i dalším zájemcům i z privátní sféry. Výběrová řízení, tak jak jsem říkal, budou dvoukolová.

Další zjednodušení, které je navrhováno, že zefektivnění výkonu státní služby a zatraktivnění vstupu do této služby pro nové uchazeče je tím, že došlo k omezení počtu oborů státní služby, které mohou být stanoveny pro jedno služební místo, a to na tři obory. Protože pokud jste se o to zajímali a zjistili jste, že někde na jednom služebním místě může být až sedm - což nebyla výjimka z praxe - sedm oborů z různých oblastí, což byl totální nesmysl. A příprava na složení takovýchto zkoušek, můžeme říct, se pro ty případné uchazeče rovnala minimálně vysokoškolským zkouškám, nebo dokonce státním zkouškám. V současnosti pro to jedno služební místo budou tedy pouze maximálně tři obory, zájemci budou mít možnost vstoupit již v rámci výběrového řízení do druhého kola a vznikne povinnost samozřejmě složit zkoušku pouze z těch oborů, které tam budou na ta jednotlivá místa, to znamená pouze tři, nadefinovány.

Další dotaz, který směřoval, pokud si ho dobře pamatuji, tady k zákonu... (Zprava kdosi napovídá.) Náměstci, děkuji vám. Vzhledem k tomu, že ta úprava takto byla, řekněme, nepřesně z minulosti řešena a aplikační praxe přinesla to, že na některých resortech ti náměstci zůstali, protože převzali, byli pověřeni tou zodpovědností a řízením těmi ministry, na některých resortech byli zrušeni, takže vzhledem ke komplikaci jsme nepřipravovali do toho návrhu, abychom tento institut úplně zrušili. Takže v uvozovkách takzvaní političtí náměstci budou zůstávat zatím nadále.

Uvidíme v přípravě tohoto zákona ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, samozřejmě tyto parametry budeme konzultovat s Evropskou komisí, jak se na to dívá ona, a samozřejmě abychom dostali, řekněme, ten správný souhlas, abychom nezablokovali tento legislativní proces. Uvidíme, jak se nám to podaří dohodnout, protože toto jednání s Evropskou komisí je připraveno teď na příští týden, a po zhodnocení a vzájemné diskusi k zákonu o státní službě potom budeme pokračovat dále v návrzích a jednáních o tomto zákonu na úrovni vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si pan poslanec položit doplňující dotaz? Nepřeje.

Překročili jsme čas, který jednací řád stanoví pro to, aby mohla být zahájena další interpelace. Tedy konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat zítra, v pátek 2. 3. v 9.00 hodin, napevno zařazeným volebním bodem. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP