(Jednání pokračovalo v 18.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a my budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Přečtu omluvu. Dnes od 18.15 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr obrany Martin Stropnický.

Podrobná rozprava byla uzavřena a návrhy na usnesení byly předneseny. Požádám zpravodaje, pana poslance Jiřího Dolejše, aby přednesl návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já už jsem tady v řečništi samozřejmě stál, ale protože před přestávkou, než jsme se rozešli, tady vznikl - možná i mým přičiněním, za což se omlouvám - mírný šum nad přesnou dikcí toho usnesení. Pokud v písemných podkladech, které jste měli, byla dikce "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním" a my jsme se tady trošku od řečniště pouštěli do tvorby, zda tam nevsunout vyslovuje souhlas "s vydáním k trestnímu stíhání", tak bych jenom rád upozornil, že to, co máte v písemných materiálech, je přesná dikce zákona o jednacím řádu. O tom bychom tedy měli hlasovat, protože se nedomnívám, že je šťastné se u tak citlivého problému pouštět trošku do tvorby. Držme se dikce zákona, na to je, myslím, spolehnutí. Bylo to tak vždycky, když jsme hlasovali o imunitě v uplynulých možná dvaceti letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní nás prosím proveďte hlasováním.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tak ještě jednou, ale v tom případě si skočím pro hlasovací kartu, abych nebyl ochuzen.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy nejprve odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsem zde. Naše první hlasování ve smyslu návrhů načtených v podrobné rozpravě je, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním pana poslance Ing. Andreje Babiše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Druhý krok je obdobný, tedy že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním tentokrát pana poslance Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Můžeme hlasovat. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 29, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem také byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně se hlásí. Předpokládám, že se to týká proběhlého hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Týká se to proběhlého hlasování. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem si tady ujasňovala s panem zpravodajem, že ta obě hlasování se týkají usnesení 214 a 215, která nám byla předložena v písemné podobě, a tedy že jsme hlasovali o těchto usneseních. To jsme si vyjasnili, pan zpravodaj na to upozornil před hlasováním a já jsem bohužel nestihla v tom druhém případě, pokud šlo o usnesení číslo 215, trestní stíhání pana poslance Ing. Jaroslava Faltýnka, dojít k hlasovacímu zařízení, a budu mít tedy na záznamu, že jsem se nezúčastnila hlasování. Nezpochybňuji hlasování, prosím pouze o uvedení tohoto důvodu ve stenozáznamu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme se vypořádali se všemi usneseními k tomuto bodu, oba návrhy byly schváleny, já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

 

90.
Zpráva vlády o kompenzacích podnikům
postiženým letošním katastrofálním suchem

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jelikož jsem už v tom čase 14.30 až 14.40 vlastně udělal úvod k této problematice, tak to tady nebudu znovu přednášet, takže bych dal slovo případně dalším přihlášeným v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobrá. Zahajuji přerušenou obecnou rozpravu. (Hlásí se poslanci Faltýnek a Kováčik.) Omlouvám se, nejprve jsem viděl pana poslance Faltýnka, pak pan poslanec Kováčik a další řádně přihlášení. Prosím. (Poslanec Faltýnek říká mimo mikrofon, že dá přednost kolegovi Kováčikovi.) V tom případě nejprve pan poslanec Kováčik, pak pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, to nebyla žádná galantnost od pana kolegy Faltýnka, ale to bylo to, že si uvědomil, že celou dobu projednávání tohoto bodu bude muset sedět u stolku zpravodajů, a protože předkladatelem nebo navrhovatelem toho bodu jsem já, tak je zvykem, že ten, kdo sem ten bod přinese, je za to potrestán tím, že musí sedět u stolku zpravodajů. Takže to beru jako svoji povinnost. Proto jsem pana kolegu Faltýnka předběhl.

Já nechci vůbec hovořit dlouho, protože téma hospodaření vodou v krajině v širším slova smyslu, principy udržování nebo zadržování vody v krajině, principy správné zemědělské praxe, principy správného hospodaření, nastavení znovu rovnovážného stavu v zemědělské výrobě tak, aby se v těchto zeměpisných šířkách udržel především obsah humusu, ale i další principy takové agrotechnické praxe, které by umožňovaly co nejpomalejší odtok vody z krajiny a co nejlepší zadržení srážek ve všech půdních horizontech včetně toho, že by se eliminovala rizika náhlých silných a těžkých přísušků v některých oblastech, na to tady padlo už tolik vět, tolik řečí a tolik návrhů, že je opakovat nehodlám.

Chci jenom říci, že tohoto tématu se po letech, kdy jsem se cítil jako žíznící na poušti nebo sám voják v poli, chápou konečně i další politické strany a další kolegyně a kolegové a je dobře, že už to není jenom ojedinělý hlas, ale že to je doopravdy vážná věc a vážná situace.

Dnes, nebo při tomto bodu nám jde - mně a těm, kteří ze zemědělských občanských sdružení a dalších institucí mě požádali, abych to téma zvedl do pozornosti a pokusil se, abychom ještě před volbami dali jasně najevo, jakým způsobem chceme zemědělcům pomoci - především o tu okamžitou pomoc, o řešení aktuální situace, jak o tom velmi přesně hovořil pan ministr ve svém úvodním slově. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP