(16.00 hodin)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co říkal můj předřečník, pan předseda Filip.

Chci tu důsledně odmítnout tvrzení, že by Ústava, resp. článek 74 měl jakoukoli dispozitivní povahu. Dispozitivnost je charakteristická pro normy soukromoprávní povahy, např. občanský zákoník. Ústava představuje veřejnou právní normu nejvyšší právní síly a neexistuje v ní jakékoli dispozitivní ustanovení. To bychom tu Ústavu mohli trhat na kusy. To prostě není možné takto přistupovat k interpretaci Ústavy. Článek 74 je jednoznačný. Ten říká, za jakých podmínek prezident republiky odvolává člena vlády. A je to tehdy, pokud to navrhne premiér. Pokud premiér navrhne, prezident odvolává. To je věta důsledková. Tam není prostor pro jakoukoli jinou interpretaci. Samozřejmě že Ústavu můžeme vykládat gramaticky, systematicky, extenzivně, restriktivně, ale to už jsou metody výkladu. Všechny ovšem metody výkladu, které činí ústavní činitelé, by měly být činěny v souladu s ústavním slibem, který jsme skládali, a to je, že budeme zachovávat Ústavu, tzn., že budeme aktivně konat k tomu, abychom duch Ústavy a její obsah naplňovali, a ne abychom s výkladem a interpretací její obsah rozšiřovali či zužovali. Takže to je první povinnost, kterou my všichni máme.

Takže já bych se chtěl ohradit proti takovéto interpretaci, že tady existují dispozitivní části Ústavy. Není to pravda a apeluji na všechny, abychom zachovávali Ústavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě dvě faktické poznámky. Pan místopředseda Filip a pan předseda Kováčik. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já tu nebudu vést právní spor, jen jsem citoval z toho, co řekl Ústavní soud. A ten rozdíl, obrovský rozdíl mezi tím, kdy povinnost prezidenta je dána kogentně, že musí přijmout demisi, je samozřejmě ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru vládě České republiky, kdy vláda v demisi nebo vláda České republiky končí své volební období a je zvolen předseda Poslanecké sněmovny a vláda je kogentně povinna podat demisi a prezident je kogentně povinen demisi přijmout. A ty kogentní důvody přijmutí demise jsou pouze tři. Tak prosím neveďme tento spor. Jen říkám, že jsem ten nález Ústavní soudu citoval zcela záměrně, abychom si odpustili ty, řekl bych, stranicky účelové formulace, které se tady objevují už celý týden.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, po něm pan poslanec Stupčuk. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, jen konkretizuji slova předsedy Filipa, že příslušná listina ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě je na mém stole k dispozici a bude tam ještě na začátku příštího týdne, kdy začíná příští schůze Poslanecké sněmovny. Myslíme naprosto vážně, že jsme vyčerpali všechny možnosti. Z tohoto místa jsem řekl, že chceme slyšet od premiéra a vicepremiéra, mezi kterými ten spor hoří nejvíce, co chtějí dělat pro to, aby do voleb, které budou v říjnu, vláda České republiky ještě něco, alespoň něco pro občany vyprodukovala, vyplodila.

Pokračují dál vzájemné ataky a napadání a vrcholem je, že jak pan předseda vlády, tak pan vicepremiér, tak ale třeba i ministr vnitra, kterého by se to také mohlo týkat, opustili toto jednání Poslanecké sněmovny. Dávám v tuto chvíli tedy návrh na přerušení jednání Poslanecké sněmovny do doby, dokud pan premiér, pan vicepremiér Babiš, pan vicepremiér Bělobrádek jako tři předsedové koaličních stran plus pan ministr vnitra nebudou zde v Poslanecké sněmovně přítomni.

Chtěl bych říci, že by mě ještě zajímalo vystoupení pana kolegy Šincla, a po jeho vystoupení bych prosil hlasovat o mém návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Až po jeho vystoupení. To si ještě chvilku počkáte, protože nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Blažek, pak s přednostním právem pan ministr zdravotnictví, následně pan poslanec Šincl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Už jenom krátce. Chci jenom dodat do té diskuse - tady skutečně nelze vést diskusi o tom, která ustanovení Ústavy jsou kogentní nebo dispozitivní. Samozřejmě že všechna jsou kogentní, pevně daná pravidla, od kterých se nelze odchýlit. To jediné, co v tuto chvíli zbývá a co je možná k zamyšlení, a měli bychom si tu otázku klást, jestli zde existují v tuto chvíli legitimní důvody pro to, že prezident nečiní bezodkladně. Ta lhůta tam skutečně daná není, není tam daná úmyslně, ale pokud tam ta lhůta není daná, tak pak platí, a na to je jednotný výklad ústavních právníků i Ústavního soudu, že má tak činit ten daný ústavní činitel, který má v danou chvíli povinnost naplnit Ústavu, bez zbytečného odkladu. To znamená, v tuto chvíli je třeba se ptát, proč prezident nekoná, jestli ty důvody jsou legitimní a jestli tady skutečně je naplněn onen požadavek, aby jednal bez zbytečného odkladu, či nikoliv.

Takže já se ptám, jaké jsou ty důvody, pro které prezident republiky teď nečiní, neodvolává. Protože v opačném případě nečiní bezodkladně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou zatím poslední pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Já jenom k té právnické diskusi, co tady říkal pan kolega Filip. On měl pravdu v citaci těch nálezů Ústavního soudu, ale také existuje mnoho soudních rozhodnutí, nejenom Ústavního soudu, která vždy říkají, že rozhodnutí každého státního orgánu musí být předvídatelné podle toho, jaká je právní úprava. A problém je v tom, že rozhodování pana prezidenta Zemana předvídatelné není. To jsme viděli i při té trapné scénce na Pražském hradě, kdy ani premiér nepředpokládal, nebo nemohl předvídat, jak pan prezident rozhodne, čili to samozřejmě je problém i tento. Čili necitujme jenom nějaké výklady Ústavy, ale i tohle. A mělo by nám jít o to, abychom byli schopni alespoň předvídat, jakým způsobem bude prezident rozhodovat - ne o jménech, ale jakou právní cestou k tomu dospěje. A to nikdo neví a to je ten problém.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Zareaguji na oba předřečníky. Plně chápu to, co přednesl pan předseda Kováčik o přítomnosti dotčených osob, že by měly být v tomto sále a měly být účastny tohoto jednání, i mého předřečníka. Dívám se na internet, pan prezident svolal schůzku předsedů koaličních stran zrovna v tuto chvíli. Opravdu předvídatelnost jeho kroků začíná být menší a menší. Takže jestliže ty dotyčné zúčastněné osoby mají být současně v tomto sále a prezident republiky svolává schůzku, premiér Sobotka, jak jsem se dočetl, se asi o tom dozvěděl, když už seděl v letadle do Lucemburku, je to opravdu na pováženou, jestli mohou tito předsedové těch nejvíce dotčených stran tady být přítomni, když pan prezident si je volá do Liberce. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, když slyším tu debatu o demisích, viděl někdo tu demisi, kterou dával pan premiér panu prezidentovi, která má být předkládána? Já jsem slyšel z médií mnoho o tom, že bude dávat demisi premiér. To vypadalo skoro jako veřejný příslib. V jednu chvíli to vypadalo, že už tu demisi ústně dává. A pak nic. Pak jsem včera slyšel i výklady, že podala demisi paní ministryně školství. Ta se vzápětí vyjádřila, že ji podá až na konci května, z čehož jsem pochopil, že demise žádná podaná není, ale mluví se o tom jako o podané demisi. A přestože mohu mít řadu výhrad k tomu, jak pan prezident plnil třeba své povinnosti při jmenování profesorů, tak tady se mi zrovna zdá, že základ toho, o čem se zde jedná, jsou čistě mediální zprávy, nebo jak se říká mimo tuhletu místnost, jedna paní povídala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP