(13.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to faktická poznámka, takže budu opravdu faktický. Řídil jsem přes padesát schůzí hospodářského výboru. Na žádné schůzi hospodářského výboru nikdy hospodářský výbor nevyzýval k ničemu jinému, než aby přebytky z rozpočtu SFDI byly případně využity na opravy silnic druhé a třetí třídy. To je první věc.

Druhá věc. Všechny tyto peníze, a bylo jich přes 7 mld., byly bezezbytku vyčerpány. Byly vyčerpány právě proto, že kraje nás ujišťovaly, že mají připravený přebytek projektů na opravy. Není to otázka připravenosti, kraje byly připraveny, peníze byly průběžně čerpány a úplně bezezbytku vyčerpány, takže žádný problém to nedělalo. Nikdy to nedělalo. A je zbytečné to kodifikovat. Já znovu říkám, že prostě tento přílepek k tomuto zákonu ohrožuje samotnou podstatu. Pokud jsem tady mluvil o penězích, tak samozřejmě vím, že teď mluvíme o 8,5 mld., které jdou obcím, ale já jsem tady citoval čísla, která byla do rozpočtu krajů.

Takže znovu vyzývám poslance opravdu ke zdravému rozumu a odpovědnosti, protože určitě nechceme tento zákon zničit nějakým přílepkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, konečně jsem se dostal na řadu a budu se snažit jenom fakticky. Proč vystupuji? Spousta lidí už to tady řekla, ale rád bych jenom řekl opravdu několik věcí na podporu toho, co budeme schvalovat za chviličku, a moc chci poděkovat za změnu rozhodnutí během dvou let, kdy tady bylo několik návrhů v Poslanecké sněmovně a neprošlo navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Jsem velmi vděčný všem, ať to jsou vládní, či nevládní poslanci, že dnes by rozhodnutí mělo přinést rozpočtové navýšení pro obce a města.

Ale já vám i řeknu některé věci. V minulosti už to mělo být vyšší. Obce opravdu potřebují finanční prostředky a už v minulosti je měly dostat a nedostaly. Když vám řeknu, že od roku 2013 došlo k navýšení rozpočtového určení daní, tak finanční prostředky, které přišly do obcí, zaznamenaly velký rozvoj obcí a měst a následně tyto peníze, které půjdou zase do rozpočtu obcí a měst, opět přinesou zlepšení kvality života. Pan ministr tady říkal o 8,5 mld. A já mu za to děkuji, že to podpořil. Myslím si, že většina peněz se vrátí zpátky do rozpočtu, protože obce budou investovat. Všichni víte, že peníze, které se investují, se částečně vracejí na daních zase zpátky do rozpočtu. Už to tady bylo řečeno, že obce vědí, jak a kam mají investovat.

Jenom jeden krátký příklad nakonec. Setkáváme se se slovenskými starosty, kteří pláčou nad tím, že u nás je velké rozpočtové určení daní na rozdíl od nich. Mají rozpočty poloviční, než máme my. Jejich rozvoj je zastaven o deset, patnáct let zpátky. My jsme mnohem dál a blížíme se už západní Evropě, za což samozřejmě děkuji všem, kteří nějakým způsobem rozpočtové určení daní podpořili. A také děkuji vám, že dnes to podpoříme a zlepšíme kvalitu života v obcích a městech napříč celou Českou republikou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se na závěrečná slova, zda si chce pan navrhovatel vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? Není tomu tak. Pan poslanec Horáček? Také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo.

Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

Za druhé budeme hlasovat body A1 až A3 jako celek. Potom bude B1 nehlasovatelné. Pokud nebude schválen bod A, lze hlasovat o B1.

Za třetí bychom hlasovali o bodě B1. Hlasuje se, pouze pokud nebude schválen bod A.

Za čtvrté budeme hlasovat o bodu B2, což jsou přechodná ustanovení.

Za páté C1 s úpravou účinnosti. Potom bude nehlasovatelný C2. Pokud nebude schválen C1, bude hlasováno o C2.

Za šesté C2 s úpravou účinnosti. Pouze pokud nebude schválen bod C1.

Za sedmé budeme hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se táži, zda má někdo návrh na úpravu této procedury. Žádný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh procedury, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 357. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Než přikročíme k hlasování, eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě jednou pro pořádek vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. A nyní tedy můžeme pokračovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které se týkají pozměňovacího návrhu pana poslance Klašky K.C1 a K.C2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 358. Přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 22. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrzích A1 až A3 jedním hlasováním. Týká se to navýšení podílu DPH na výnosu na 23,58 a dále úprava koeficientu. Navyšuje se váha kritéria na žáky ze 7 na 9 % a následně se upravují koeficienty přepočítávací pro Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko navrhovatele? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 359. Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro návrh 92. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom byli bývali měli hlasovat o bodu B1, pokud by bod A nebyl schválen, ale byl schválen, takže přejdeme k hlasování o bodu B2, což jsou přechodná ustanovení. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 360. Přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro 94, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o bodu C1, což je tedy pozměňovací návrh pana poslance Klašky. Týká se zvýšení podílu výnosu daně z minerálních olejů pro SFDI z 9,1 % na 50 a současně určení stálého podílu z těchto příjmů na opravy silnic druhé a třetí třídy ve výši původního příjmu. Výbor stanovisko nepřijal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 361. Přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 21, proti 54. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP