(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, pan poslanec Benešík do 15.30 - pracovní důvody, pan poslanec Birke - pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, paní poslankyně Černochová - zahraniční cesta, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Gabal - rodinné důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková - osobní důvody, pan poslanec Chalupa - zahraniční cesta, pan poslanec Jakubčík od 14.45 do 16 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - zahraniční cesta, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Kučera - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - osobní důvody, pan poslanec Pfléger - rodinné důvody, pan poslanec Pražák - zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová - osobní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Snopek - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl bez udání důvodu, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Vondráček - zdravotní důvody a pan poslanec Zemánek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády bez udání důvodu, pan ministr Brabec - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta, pan ministr Chvojka - zahraniční cesta, pan ministr Ludvík - osobní důvody, pan ministr Pelikán - rodinné důvody, paní ministryně Valachová - rodinné důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás informovat, že dnes, to znamená 14. března 2017, zanikl poslanecký mandát panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.

Já bych požádal paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. (Hluk v sále.)

Ještě, než dám slovo paní předsedkyni, tak vás poprosím o klid! Prosím, usaďte se na svá místa. A současně žádám někoho z místopředsedů Poslanecké sněmovny, který se nachází v předsálí, aby se dostavil do jednacího sálu a nahradil mě v řízení schůze. Děkuji. Pan místopředseda Bartošek.

Prosím, paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala, že dnes 14. března 2017 pan poslanec za Středočeský kraj za ODS Adolf Beznoska složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny slib člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ujal se funkce člena úřadu. V souladu s ustanovením § 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dnešního dne pan Adolf Beznoska také písemně oznámil předsedovi Poslanecké sněmovny, že dnem složení slibu člena úřadu začal vykonávat funkci, která je podle ustanovení § 12 odst. 7 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, neslučitelná s funkcí poslance. Pro neslučitelnost funkce člena úřadu s funkcí poslance dnešního dne mandát pana poslance Adolfa Beznosky zanikl.

V souladu se zákonem náhradník nabývá mandát poslance, za nějž nastupuje okamžikem zániku mandátu tohoto poslance. Na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 byl prvním náhradníkem ODS za kraj Středočeský pan Mgr. Martin Kupka. Dne 3. března 2017 doručil pan Martin Kupka předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení učiněné formou notářského zápisu o vzdání se postavení náhradníka. Usnesením č. 180 ze dne 8. března 2017 vzal mandátový a imunitní výbor jednohlasně na vědomí toto prohlášení pana Martina Kupky a současně konstatoval, že dne 3. března 2017 panu Martinu Kupkovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za kraj Středočeský, a to podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Toto konstatování bylo zaznamenáno v zápisu státní volební komise o výsledku voleb konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 25. a 26. října 2013 a bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny.

Druhým náhradníkem Občanské demokratické strany za kraj Středočeský je podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2013 pan Ing. Jan Skopeček, který tak dnešního dne nabyl mandát poslance. Mandátový a imunitní výbor na své 46. schůzi konané dnes přijal usnesení č. 185, ve kterém konstatoval, že - za prvé - dne 14. března 2017 složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec Ing. Adolf Beznoska slib člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ujal se výkonu funkce, za druhé - dne 14. března 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Adolfu Beznoskovi, narozenému dne 25. prosince 1961, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Za třetí -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení. Bude se za chvíli skládat slib nového poslance. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Už jsme v závěru, kolegové. Jenom dočtu dva odstavce.

Dne 14. března 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Janu Skopečkovi, narozenému dne 21. října 1980. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní pan poslanec Jan Skopeček Ústavou daný slib.

Prosím nyní pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás, dámy a pánové prosím, abyste povstali, a já přečtu slib. (Všichni v sále vstávají.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec Skopeček skládá slib do rukou předsedy Sněmovny. Potlesk.)

Blahopřeji vám, pane poslanče, a přeji vám mnoho úspěchů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dovolte, abych i já mezi námi uvítal pana poslance Jana Skopečka a popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP